Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Bliżej rynku pracy

Ochotnicze Hufce Pracy - Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Lesznie podejmuje szereg przedsięwzięć w celu aktywności młodzieży na rynku pracy.

Najistotniejsze elementy szkolenia młodzieży są umieszczone w trzech skorelowanych
ze sobą modułach. Pierwszy z nich dotyczy planowania kariery zawodowej. Drugi obejmuje zagadnienia z zakresu przygotowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wejścia na rynek pracy. Trzeci moduł dotyczy organizowania giełd kontaktowych oraz kursów zawodowych
dla młodzieży w wieku 18-25 lat, nie posiadających kwalifikacji zawodowych.

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP w Lesznie prowadzi zajęcia z zakresu szeroko rozumianego poradnictwa zawodowego dla młodzieży uczącej się i poszukującej pracy
w formie mobilnej oraz stacjonarnej. Swoim zasięgiem działania obejmuje powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, rawicki, wolsztyński.

Na terenie działania Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Lesznie funkcjonują jednostki organizacyjne OHP, które świadczą usługi bezpłatne z zakresu przygotowania do wejścia
na rynek pracy. Są to Punkty Pośrednictwa Pracy OHP w Gostyniu, Rawiczu, Wolsztynie, Klub Pracy w Lesznie oraz Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Wolsztynie.

Organizacją giełd pracy, giełd kontaktowych dla młodzieży uczącej się i poszukującej pracy oraz osób bezrobotnych zajmują się Młodzieżowe Biura Pracy w Lesznie i Filia w Kościanie oraz Ośrodki Szkolenia Zawodowego w Wolsztynie i Grodzisku Wlkp.   Najbliższa giełda pracy odbędzie się 18 września br. w Lesznie. Kolejne giełdy kontaktowe OHP zostaną zorganizowane przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Lesznie dla mieszkańców Wolsztyna w dniu 15.10.2013 r., Rawicza w dniu 16.10.2013r. oraz Gostynia w dniu 17.10.2013 r. W III kwartale br. prowadzone były następujące kursy zawodowe: spawacz metodą TIG, magazynier z obsługą wózka jezdniowego, blacharz budowlany oraz spawacz metodą MAG, kelner/barman z obsługą kas fiskalnych, operator wózka jezdniowego dla 44 osób bezrobotnych.

Każdego roku w okresie wakacji letnich młodzież ucząca się i studenci poszukują ofert pracy wakacyjnej głównie w Młodzieżowych Biurach Pracy CEiPM w Lesznie. Jak wynika z prowadzonych rozmów z młodzieżą szkolną, problematyka rynku pracy jest im nieznana. Młodzież nie potrafi samodzielnie poruszać się po rynku pracy, poszukiwać pracy. Brak podstaw wiedzy o rynku pracy, prawie pracy i zatrudnieniu stanowi poważny problem ludzi młodych. Taki stan rzeczy doprowadza do wielu niekorzystnych zjawisk społecznych z których najważniejszym jest bezrobocie wśród młodzieży w wieku 17 – 25 lat, głównie absolwentów szkół.

Praca stanowi podstawową i bardzo istotną wartość w życiu każdego człowieka. Spędzając ponad połowę życia w miejscu pracy nawiązujemy nowe kontakty, rozwijamy swe zdolności, przyczyniamy się do budowy dóbr materialnych i duchowych społeczności lokalnej
i globalnej. Uzyskujemy uznanie społeczne i prestiż wykonując dane zadania na określonym stanowisku, staramy się zapewnić sobie i swojej rodzinie dostatnie życie.

Obecna sytuacja społeczno – ekonomiczna w Polsce nie ułatwia znalezienia pracy bez zaangażowania i wysiłku. Poziom bezrobocia, niedopasowanie zawodowe do potrzeb rynku pracy, wysokie wymagania pracodawców stanowią swoiste bariery, z którymi muszą radzić sobie osoby bezrobotne i młodzi absolwenci.

Autor: Edward Karczyński


Widok zawartości stron Widok zawartości stron