Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Działalność MCIZ we Włocławku na terenach wiejskich

W Polsce prowadzonych jest wiele działań na rzecz osób bezrobotnych na wsiach. Jednym z nich jest działalność Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej. Na terenach wiejskich zachodzi wiele zmian: powstają mikroprzedsiębiorstwa, grupy producenckie, przybywa chętnych na reorganizację gospodarstw rolnych na działalność pozarolniczą oraz zwiększa się liczba chętnych osób na kursy dające nowe uprawnienia zawodowe. Mimo tak wielu działań jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia na polskiej wsi.

W rejestrach Powiatowych Urzędów Pracy zarejestrowanych jest niecałe 50 tys. osób zamieszkujących na wsi. Nieoficjalnie bezrobocie na wsi, według ekspertów z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, wynosi, co najmniej 600 tys. Wszystkie dane wskazują na to, że bezrobocie na wsi jest jednym z najważniejszych problemów społecznych.
Zarejestrowani bezrobotni w latach 2008-2012 według stanu w końcu okresu sprawozdawczego w tysiącach:


Dane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Departamentu Rynku Pracy.

Faktyczne ustalenie stopy bezrobocia na wsi jest bardzo trudne, ponieważ należy wziąć pod uwagę zatrudnienie w tzw. szarej strefie. Wymagałoby to przeprowadzenia analizy źródeł i wielkości gospodarstw domowych. Według badań Narodowego Banku Polskiego w przypadku 10% wiejskich gospodarstw domowych zamieszkanych przez osoby bezrobotne, co najmniej jeden członek rodziny pracował poza Polską i przekazywał środki na utrzymanie gospodarstwa.

Niewielka liczba rolników zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy wynika przede wszystkim z „Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”, według której osobami bezrobotnymi mogą być posiadacze i członkowie ich rodzin do 2 ha przeliczeniowych. Skutkuje to tym, że większość osób nie może być zarejestrowana, jako osoby bezrobotne, nawet jeśli pracowali dodatkowo na etacie poza rolnictwem.  Z punktu widzenia działalności Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej bardzo ważną grupę stanowią osoby młode zamieszkałe na wsi, przygotowujące się i wchodzące na rynek pracy. Z badań IERiGŻ- PIB wynika, że absolwenci szkół stanowią przeciętnie, co czwartą osobę pozostającą bez pracy na wsi. Przyczyn braku ofert pracy można poszukiwać w małej ilości dużych zakładów pracy, które zatrudniają osoby z różnym poziomem wykształcenia i kwalifikacji. Kolejną kwestią ograniczającą możliwości podjęcia zatrudnienia przez młode osoby z terenów wiejskich jest niedopasowanie uzyskanego wykształcenia do potrzeb rynku pracy oraz ograniczenie dostępu do informacji na temat istniejących instrumentów rynku pracy.

Wychodząc naprzeciw tym problemom doradcy zawodowi z MCIZ we Włocławku, swoją działalność kierują przede wszystkim do mieszkańców wsi. Aby w pełni realizować swoje zamierzenia MCIZ współpracuje z większością Ośrodków Pomocy Społecznej, które posiadają bazę osób wymagających pomocy w zakresie poruszania się na rynku pracy. We współpracy z tymi ośrodkami organizowane są spotkania z młodzieżą poszukującą pracy i bezrobotną, podczas których omawiane są zagadnienia dotyczące podniesienia samooceny, określania predyspozycji i preferencji zawodowych, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, metod poszukiwania pracy, elementów komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz przedsiębiorczości. Zagadnienia te realizowane są w zależności od potrzeb uczestników, na zajęciach grupowych lub indywidualnych. Doradcy zawodowi pomagają stworzyć osobom bezrobotnym własne Portfolio Kariery, które zawiera wyżej wymienione zagadnienia i stwarza mapę drogową, która prowadzi do osiągniecia sukcesu, jakim jest podjęcie zatrudnienia.

W związku z problemem braku dostosowania kwalifikacji zawodowych do rynku pracy, doradcy zawodowi na zaproszenie szkół gimnazjalnych przeprowadzają zajęcia, na których to omawiają problematykę dopasowania predyspozycji i zainteresowań do wyboru zawodu oraz zapoznają młodzież ze światem zawodów.

Według prognozy demograficznej GUS, do roku 2035 będziemy obserwować migracje ludności z miast na tereny wiejskie. W związku z tym szczególnie ważnym staje się stworzenie na wsi pozarolniczych miejsc pracy. Stanowi to podstawę do dalszej pracy MCIZ, mającej na celu uświadomienie młodzieży wiejskiej procesów zachodzących na rynku pracy i szukaniu swojej szansy na zatrudnienie na terenach wiejskich.

Autorzy tekstu: Jolanta Wastowska, Robert Śmigielski - doradcy zawodowi MCIZ we Włocławku

Źródła: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. Stan i struktura bezrobocia na wsi 2012, Wydział analiz i statystyk 2013.
Dr inż. Paweł Chmieliński „Ludność wiejska na rynku pracy, zarobkowanie, bezrobocie, przedsiębiorczość i praca za granicą w latach 2005-2011”, Warszawa 2013,
www.tvp.info/informacje/agro-info/ukryte-bezrobocie-na-polskiej-wsi/9460270 z dnia 17.12.2012


Widok zawartości stron Widok zawartości stron