Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Erasmus+

W marcu w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu przy ul. Kilińskiego 86 A odbyła się konferencja poświęcona programowi Erasmus+ na lata 2014-2020. Było to spotkanie o charakterze informacyjno-promocyjnym w gronie eksperckim.

Program jest odpowiedzią na kryzys gospodarczy i rosnące bezrobocie, zwłaszcza wśród osób młodych. Z budżetem blisko 14,8 mld euro, ma na celu zwiększyć jakość systemów kształcenia w Europie. Powyższy program skierowany jest do sektora edukacji szkolnej, kształcenia i szkoleń zawodowych, studentów i pracowników szkół wyższych, edukacji dorosłych oraz ogółem do osób młodych zainteresowanych programami wymiany, wolontariatem, szkoleniami i inicjatywami młodzieżowymi oraz sportem. Organizatorem konferencji był euro poseł Arkadiusz Bratkowski. 

Program Erasmus powstał w 1987 roku, jako program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.

Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami wyższymi.

Polska bierze udział w programie Erasmus od roku 1998/99. W latach 1995-2006 Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates, a od roku akademickiego 2007/2008 jest częścią programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP – the Lifelong Learning Programme), programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidzianego na lata 2007-2013.

Kraje uczestniczące
• 28 krajów Unii Europejskiej;
• 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia;
• Szwajcaria;
• kraj kandydujący: Turcja.

Uprawnione instytucje

• Szkoły wyższe oraz instytuty PAN prowadzące studia doktoranckie - instytucje te mogą prowadzić działania związane z mobilnością (działania typu "Mobilność - szkoły wyższe"); warunkiem udziału w programie i ubiegania się o fundusze jest uzyskanie przez instytucję Karty Uczelni Erasmusa;
• instytucje/firmy specjalizujące się w pośrednictwie w organizowaniu zagranicznych praktyk studenckich - instytucje te są uprawnione jedynie do ubiegania się o fundusze na prowadzenie działań związanych z organizacją praktyk w ramach konsorcjów z uczelniami (działania typu "Mobilność-konsorcja");
• instytucje specjalizujące się w nauczaniu języka polskiego, jako obcego - instytucje te mogą ubiegać się jedynie o fundusze na prowadzenie Intensywnych kursów językowych Erasmusa (kursy/projekty EILC).

Ubieganie się o fundusze
Wnioski o przyznanie funduszy z budżetu programu Erasmus składają instytucje, a nie indywidualni beneficjenci. Studenci i pracownicy szkół wyższych zwracają się o dofinansowanie wyjazdów w ramach Erasmusa do swoich macierzystych uczelni. O fundusze na dofinansowanie działań związanych z mobilnością
(tj. wyjazdów studentów, wyjazdów pracowników uczelni, organizacji wymiany) oraz projektów typu "Kurs intensywny" uczelnie wnioskują do Narodowej Agencji.

Autor: Anna Koza, OSiW Zamość


Widok zawartości stron Widok zawartości stron