Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Klub Absolwenta

Kluby Absolwenta są ważnym elementem w strukturze Ochotniczych Hufców Pracy. Dzięki nim obecni i byli uczestnicy OHP utrzymują kontakt, wymieniają poglądy i informacje. Natomiast kadra wychowawcza zyskuje informacje o dalszych losach absolwentów.

Kluby absolwenta działają przy każdej jednostce Ochotniczych Hufców Pracy w kraju. Kluby są formą umożliwiającą spotkania absolwentów z poszczególnych jednostek organizacyjnych OHP i roczników z kadrą wychowawczą. Głównym celem utworzenia Klubu Absolwenta jest kontynuacja realizowanego podczas pobytu
w OHP procesu aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży. Na chwilę obecną, funkcjonowanie Klubów Absolwenta opiera się na byłych członkach Klubów Aktywnych oraz na tych wychowankach, którzy z własnej inicjatywy utrzymują kontakty z jednostkami.

Uczestnik po ukończeniu edukacji w naszych strukturach może wrócić do jednostki. Wraca, żeby spotkać się z młodszymi kolegami i kadrą. Płynie z tego korzyść dla obu stron. Absolwent może zasięgnąć porady. Porozmawiać o swoich problemach. Może liczyć na pomoc i wsparcie w procesie wchodzenia w dorosłe życie
i w usamodzielnieniu się. Ma stworzoną okazję do wymiany informacji z innymi absolwentami na temat perspektyw zatrudnienia, kształcenia, oraz doświadczeń młodych ludzi dotyczących wchodzenia na rynek pracy.

Kadra OHP dzięki spotkaniom z absolwentami zyskuje wiedzę na temat potrzeb, zainteresowań i problemów młodzieży, która ukończyła OHP. Dokonuje oceny i weryfikacji oferty programowej jednostki, stosownie do potrzeb i problemów młodzieży. Zdobywa wiedzę na temat szans zatrudnienia młodzieży OHP.

Ważne jest, żeby absolwent po ukończeniu edukacji czuł więź z jednostką i wracał do niej. Spotkanie uczestnika z absolwentem niesie dla tego pierwszego przesłanie, że po ukończeniu nauki w OHP można godnie żyć, kontynuować edukacje i znaleźć dobrą pracę. Absolwent, któremu udał się start w dorosłe życie staje się wzorem do naśladowania dla uczestnika.

W chwili obecnej duża część absolwentów podejmuje pracę w krajach Unii Europejskiej. Jest to rozległy rynek pracy z wieloma możliwościami, ale na młodych ludzi czekają także pułapki. Ważne jest, żeby absolwenci także w tej dziedzinie dzielili się swoimi doświadczeniami z młodszymi kolegami.

Absolwenci zgodnie przyznają, że chętnie wracają do jednostek, w których się uczyli. Bo to min. dzięki nim stali się tym, kim są. Wykwalifikowanymi i dobrymi pracownikami.

Autor: Grzegorz Sasin - wychowawca internatu
Źródło: http://www.ckiw-wiechlice.ohp.pl/
 http://www.ohp.pl


Widok zawartości stron Widok zawartości stron