Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Porozumienia o współpracy Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy

11 lutego 2014 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy, Dyrektor  Centrum Mariusz Filipiuk zawarł z Powiatowym Oddziałem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP., reprezentowanym przez Prezesa Tadeusza Łazowskiego oraz Wiceprezesa Zbigniewa Łaziuka, porozumienie o współpracy obu podmiotów.

W ramach współpracy, strony porozumienia będą podejmowały działania mające na celu poprawę sytuacji społecznej młodzieży,  szczególnie w obszarach: edukacji młodych, aktywizacji społeczno-zawodowej, przygotowania ich do wejścia na rynek pracy oraz aktywnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie, w tym poszerzania wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i bezpieczeństwa powszechnego. W zakresie edukacji i przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy strony zobowiązały się do podejmowania działań sprzyjających podnoszeniu poziomu edukacji, inicjowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu teoretycznego i praktycznego, organizowania szkoleń podnoszących kompetencje i kwalifikacje ogólne i zawodowe, współpracy w zakresie przedsiębiorczości, adaptacji zawodowej i mobilności. Ponadto przedstawiciele ECKiW OHP oraz ZOSP RP zobowiązali się do podejmowania wspólnych działań w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży, przygotowania młodzieży do aktywnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie oraz do promocji wspólnych działań.

Z kolei porozumienie o współpracy pomiędzy Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy a Zarządem Powiatowym Związku Młodzieży Wiejskiej w Białej Podlaskiej, podpisano 13 lutego 2014 r. w Roskoszy. Sygnatariuszem ze strony Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy był Dyrektor Mariusz Filipiuk, natomiast w imieniu Zarządu Powiatowego Związku Młodzieży Wiejskiej w Białej Podlaskiej porozumienie podpisał Prezes Zarządu Mateusz Ziomek.

Porozumienie o wzajemnej współpracy obie instytucje podpisały w celu wspólnej realizacji zadań w obszarze przede wszystkim:  zaspokajania potrzeb edukacyjnych i aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży pochodzącej z obszarów wiejskich, a także rozwijania i upowszechniania działalności kulturalnej i sportowej oraz wiedzy historycznej o regionie. Strony zobowiązały się również do podejmowania działań promujących wspólne przedsięwzięcia, opracowywania i udostępniania materiałów informacyjno-promocyjnych, upowszechniania wśród młodzieży informacji o działalności jednostek. Dodatkowo, Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej zadeklarował współdziałanie w rekrutacji młodzieży z terenów wiejskich uczestniczącej we wspólnych przedsięwzięciach i współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację wspólnych przedsięwzięć, natomiast Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zadeklarowało udostępnianie swojej bazy do realizacji projektów wynikających z porozumienia, umożliwianie młodzieży z terenów wiejskich korzystania z usług oferowanych przez Centrum oraz z usług wykwalifikowanej i doświadczonej kadry ECKiW OHP.

Autor: Maja Hince
Źródło: http://eckiw-roskosz.ohp.pl/


Widok zawartości stron Widok zawartości stron