Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Projekty realizowane w CKiW OHP w Pleszewie

Trwa realizacja projektów „Pomysł na siebie” oraz „Równi na rynku pracy” w Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie. Oba projekty realizowane są w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” i są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 45 uczestników projektu „Równi na rynku pracy” oraz 30 osób biorących udział w projekcie „Pomysł na siebie” aktywnie uczestniczy zarówno w zajęciach grupowych jak i indywidualnych przewidzianych w ramach projektów.

Projekt „Równi na rynku pracy"

Ścieżka wsparcia uczestników rozpoczęła się od indywidualnego doradztwa zawodowego
i opracowania Indywidualnych Planów Działania, obejmujących zakres wsparcia mający
na celu pomóc beneficjentom w przygotowaniu do wejścia przez nich na rynek pracy.
Na obecnym etapie realizacji wsparcia projektowego młodzież bierze udział nie tylko w
indywidualnych, ale również
w grupowych zajęciach z doradcą zawodowym.  Wszyscy zdążyli dotychczas zaznajomić się
z zagadnieniami dotyczącymi rynku pracy oraz metodami aktywnego poszukiwania pracy. 

Oprócz spotkań z doradcą zawodowym uczestnicy projektu korzystają także z pomocy psychologa. W ramach grupowego wsparcia psychologicznego odbywają się treningi
i warsztaty.  Młodzież uczy się jak sobie radzić w sytuacji kryzysowych oraz gdzie i do kogo zwrócić się
w takich sytuacjach o pomoc. Zajęcia mają przede wszystkim na celu wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników projektu oraz zbudowaniu ich zaufania wobec grupy. Ponad piętnaście osób skorzystało dotychczas również z indywidualnego wsparcia psychologicznego.

W listopadzie przeprowadzone zostały w całości grupowe zajęcia z prawnikiem, które miały na celu wprowadzenie uczestników w tematykę obejmującą swym zakresem zagadnienia z prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także prawa pracy. Wszyscy uczestnicy rozpoczęli w tym miesiącu kurs zawodowy. Ich dobór uwzględniał, oprócz zapotrzebowania zgłaszanego osobiście przez uczestników, również ich predyspozycje zawodowe określone przez doradcę zawodowego oraz potrzeby lokalnego rynku pracy. Szkolenia zostały tak dobrane, aby stworzyć jak największe szanse zatrudnienia uczestnika po zakończeniu projektu. Kobiety uczestniczą w kursie kosmetycznym bądź florystycznym, a mężczyźni w kursie magazyniera z obsługą wózka widłowego.

Oprócz tego w pleszewskiej placówce rozpoczęły się także inne formy wsparcia przewidziane
w ramach projektu. Odbywają się kursy komputerowe (ECDL i podstawowy kurs komputerowy), językowy (j. angielskiego), oraz indywidualne zajęcia z prawnikiem. Jeszcze w listopadzie dla części osób pochodzących z terenów wiejskich rozpocznie się trening umiejętności społecznych, którego celem jest podwyższenie umiejętności społecznych w obszarze komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji, a także poziomu funkcjonowania społecznego uczestników, obniżanie lęku społecznego oraz szeroko pojęta praca nad sobą, panowanie nad emocjami oraz prawidłowe ich wyrażanie.

Projekt „Pomysł na siebie"

Właściwy dobór form wsparcia w projekcie ustalony został na podstawie diagnozy wiedzy, umiejętności oraz potencjału uczestników przeprowadzonych w trakcie zajęć z  doradztwa zawodowego. Każdy z uczestników rozpoczął udział w projekcie od indywidualnych konsultacji
z zakresu doradztwa zawodowego, w trakcie których opracowane zostały Indywidualne Plany Działania dla każdego z beneficjentów. Wszyscy biorą także udział w grupowym doradztwie zawodowym. W ramach tych zajęć młodzież poza zaznajamianiem się z metodami aktywnego poszukiwania pracy oraz instytucjami, instrumentami i usługami rynku pracy uczy się przygotowywać dokumenty aplikacyjne. Tematyka spotkań obejmuje również skuteczną autoprezentację oraz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Młodzież uczestniczy również w grupowym wsparciu psychologicznym – treningach i warsztatach (uczestnicy grupy B zakończyli już tą formę wsparcia). W ramach treningów uczestnicy biorą udział m.in. w symulacjach rozwiązywania hipotetycznych problemów, z którymi mogą się zetknąć (stres, agresja, uzależnienie). Wszyscy uczestnicy spotykają się z psychologiem także w ramach indywidualnego wsparcia psychologicznego. Zajęcia te mają na celu pomoc w rozwiązywaniu zdiagnozowanych, osobistych problemów uczestników związanych m.in. z sytuacją rodzinną, niską samooceną, barierami w kontaktach interpersonalnych.

W ramach projektu rozpoczęły się również zajęcia skierowane dla odpowiedniej grupy projektowej. Młodzież z grupy A odbyła pierwsze zajęcia w ramach kursu językowego. Istotą szkolenia będzie dostarczenie młodzieży umiejętności komunikowania się w języku angielskim. Uczestnicy z tej grupy rozpoczęli również podstawowy kurs komputerowy oraz zajęcia wyrównawcze
z przedmiotów szkolnych (języka polskiego i matematyki).  Starsza grupa - B rozpoczęła natomiast kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie sprzedawca. Dobór kwalifikacyjnego kursu zawodowego uwzględnił predyspozycje zawodowe uczestników określone przez doradcę zawodowego, potrzeby lokalnego rynku pracy oraz zapotrzebowanie zgłoszone osobiście przez beneficjentów.

Zarówno dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy" jak i „Pomysł na siebie" jest to okres wzmożonej pracy. Wszyscy jednak doskonale zdają sobie sprawę, że dzięki udziałowi w danym projekcie mogą wiele zyskać dlatego i z dużym zaangażowaniem biorą udział w przewidzianych
w ramach danego projektu zajęciach. 

Autor: Grzegorz Kowalski

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron