Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Śląsk - promocja rzemiosła

Izba Rzemieślnicza rozpoczyna na Śląsku promocję kształcenia zawodowego. Chce przekonać, że czasem lepiej skończyć zawodówkę lub technikum, niż studia, po których trudno znaleźć pracę.

Akcja „Jest Konkret - wybierz zawód rzemieślniczy" będzie m.in. polegała na umieszczaniu przez pracodawców środowiska rzemieślniczego w ich przedsiębiorstwach plakatów, które mają zachęcić uczniów gimnazjów województwa śląskiego do wybierania zawodów rzemieślniczych.

Według przedstawicieli Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, która zainicjowała tę akcję, rzemiosło kształci w ponad stu zawodach i jest najbardziej efektywnym systemem szkolnictwa zawodowego (system dualny - nauka teorii w szkole zawodowej i praktyka u pracodawcy).

Dyrektor Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach Michał Wójcik powiedział, że celem tej akcji jest m.in. pokazanie, że rzemiosło ma dobry system kształcenia, który pozwala wykształcić młodych ludzi i znaleźć im pracę. Jesteśmy w stanie każdego przeszkolić i wprowadzić go na rynek pracy - poinformował.

Dyrektor Izby dodał, że za pośrednictwem przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie, w witrynach sklepów, w zakładach usługowych i produkcyjnych pojawią się informacje na temat systemu edukacji rzemieślniczej adresowane do uczniów i rodziców gimnazjalistów, by w ten sposób zachęcić ich do wybierania zawodów rzemieślniczych.

Wiceprezes zarządu Związku Rzemiosła Polskiego prof. Jan Klimek podkreślał, że jest to bardzo ważne, bo brakuje fachowców, a coraz mniej młodych osób decyduje się na naukę rzemiosła. Dodał, że szczególnie apelują do rodziców, gdyż to oni często decydują, gdzie młody człowiek będzie się kształcić oraz do szkół gimnazjalnych, by zachęcały uczniów do podejmowania nauki w zawodach rzemieślniczych.

Pracodawco-rzemieślniku, przypominamy o zasadach ubiegania się o  refundację!

Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy na mocy zawiązanej z pracodawcą umowy refunduje pracodawcy wynagrodzenia młodocianych i składki na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń. Pracodawca może się ubiegać o refundację, jeżeli zatrudnia młodocianych oraz spełnia łącznie następujące warunki:

 • zatrudnia ich w zawodach określonych w wykazie zawodów ogłaszanym w wojewódzkim dzienniku urzędowym – Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2484/291/IV/2013 z dnia 05.11.2013 r.
 • spełnia warunki (pracodawca, osoba prowadząca w jego imieniu zakład pracy lub osoba u niego zatrudniona) do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego.

Pracodawca, który zatrudnia wyłącznie młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym maksymalnie 3 młodocianych.

Pracodawca, który zatrudnia również pracowników niebędących młodocianymi może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym młodocianych w liczbie nieprzekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony niebędących młodocianymi.

Od 1 marca 2015 r. do 31 maja 2015 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia pracownika młodocianego wynoszą:

 • 157,71 zł w pierwszym roku nauki (nie mniej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia),
 • 197,13 zł w drugim roku nauki (nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenia),
 • 236,56 zł w trzecim roku nauki (nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia).

Do najczęściej refundowanych zawodów w woj. śląskim w 2014 roku należały:

 1. Fryzjer – 2.960 młodocianych;
 2. Mechanik pojazdów samochodowych – 2235 młodocianych;
 3. Sprzedawca - 1.469 młodocianych;
 4. Cukiernik - 1.007 młodocianych;
 5. Kucharz - 967 młodocianych;
 6. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 558 młodocianych;
 7. Piekarz – 556 młodocianych.

Nauka zawodu kończy się egzaminem czeladniczym, który jest egzaminem państwowym, a po kolejnych 3 latach pracy w zawodzie może uzyskać tytuł mistrza.

Oprócz refundacji otrzymywanej za pośrednictwem OHP, po zdaniu egzaminu przez pracownika młodocianego u którego się kształcił, pracodawca może również ubiegać się o dofinansowanie z Urzędu Miasta.

Autor: Anna Pękała, st. specjalista ds. kształcenia zawodowego i refundacji Śląskiej WK OHP.


Widok zawartości stron Widok zawartości stron