Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Wolontariat w OHP Twoją szansą na zdobycie doświadczeń zawodowych

Ochotnicze Hufce Pracy wciąż poszerzają zakres usług świadczonych na rzecz młodzieży. Jedną z takich nowatorskich inicjatyw był pomysł na pośrednictwo pracy wolontarystycznej.

Wolontariat jest wspaniałą szansą na zdobycie nowych umiejętności, poznanie ciekawych ludzi i świata. Może być sposobem na samotność albo twórcze przetrwanie okresu bezrobocia. Pozwala oderwać się od codziennych obowiązków albo przygotować się do przyszłej pracy. Dla jednych jest początkiem kariery zawodowej, dla drugich jej uwieńczeniem. Uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka i tworzy przestrzeń do fundamentalnego wyboru: więcej mieć czy bardziej być.

Najczęstszym powodem, którym kierują się młodzi ludzie angażując się w działalność społeczną są pobudki moralne, religijne i polityczne. Jako kolejne wymieniane są: przyjemność z wykonywanej pracy oraz nadzieja na odwzajemnienie. Ważną przyczyną aktywności wolontariuszy jest również chęć nabywania nowych umiejętności, a zatem nauczenia się zupełnie czegoś nowego. Ten element pracy wolontarystycznej istotny jest szczególnie dla młodych ludzi, dla których zdobycie doświadczenia w organizacji pozarządowej otwiera szansę na podjęcie pracy, która daje satysfakcję. Ważne jest, aby wolontariusz mógł możliwie obszernie zapoznać się ze sferą działań organizacji, również dotyczącą formalności, które musi dopełnić organizacja realizująca swoje cele statutowe. Doświadczenia takie dotyczą często pisania podań, zaświadczeń, wniosków o dofinansowania itp.

Osobom działającym w organizacjach i pracującym społecznie łatwiej jest znaleźć zatrudnienie, ponieważ – poza nabytym doświadczeniem – są bardziej kreatywni, energiczni, pomysłowi i potrafią lepiej działać w zespole, nie boją się wyzwań i są odporni na stres. Poza fundacjami i stowarzyszeniami, coraz więcej wolontariuszy pracuje w szkołach, przedszkolach, ośrodkach integracyjnych, świetlicach socjoterapeutycznych, ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach kultury, muzeach itp. Lista miejsc, gdzie mogą pomagać wolontariusze jest bardzo długa. Podobnie jak dziedziny, w których działają: od szeroko rozumianej pomocy społecznej przez edukację do prac administracyjnych.

Warto zaznaczyć, że poprzez wolontariat człowiek kształtuje swój charakter, ma możliwość doskonalenia swoich umiejętności i rozwijania talentów, jak również często wielką wartością staje się poznawanie ciekawych ludzi, nawiązywanie przyjaźni – co powoduje poczucie oparcia w grupie. Pewną zachętą dla młodzieży jest również możliwość korzystania z obiektów organizacji np. siłowni, sal gimnastycznych oraz dofinansowywanych wyjazdów wakacyjnych i zimowych.

Wymierną korzyść z pracy wolontarystycznej mogą odnieść absolwenci gimnazjum. Zgodnie z przepisami dotyczącym warunków i trybu rekrutacji kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych – na sumę punktów rekrutacyjnych składają się punkty uzyskane za inne osiągnięcia ucznia  m. in. takie jak: „stała", udokumentowana działalność na zasadach wolontariatu – aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. Coraz częściej młodzi ludzie zamieszczają w swoim CV informację o pracy wolontarystycznej.

Wolontariuszem może być każdy bez względu na wiek (wyjątek stanowią placówki opiekuńczo-wychowawcze, często ukończenie 18 lat jest wymagane w szpitalach), wykształcenie, status materialny. Każdy musi jednak znaleźć dla siebie właściwe zajęcie, które da mu prawdziwą satysfakcję. Wolontariat nie może wiązać się z przymusem i niechęcią, wtedy traci swój sens.

Do czerwca 2003 roku status prawny wolontariusza w Polsce nie był określony. Obecnie obowiązuje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która m.in. określa prawa i obowiązki wolontariuszy. Ze szczegółowymi informacjami na ten temat można się zapoznać w dziale Prawo. Zgodnie z ustawą wolontariusze mogą pracować w instytucjach publicznych i jednostkach im podległych (centralnych, np. w ministerstwach i samorządowych, np. w urzędach gmin, szkołach), organizacjach pozarządowych (np. fundacjach, stowarzyszeniach), jednostkach działających na podstawie przepisów regulujących stosunek państwa do Kościoła katolickiego oraz innych kościołów.
Wiele organizacji i instytucji stosuje własne kryteria naboru wolontariuszy. Są one często zależne od aktualnie realizowanych programów. Choć wolontariat jest bezpłatny, to nie zwalnia to nikogo z odpowiedzialnej pracy. Warto pamiętać, że wolontariusze wykonują bardzo ważne zadania, od których zależy działalność całej organizacji.

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kaliszu rozwój wolontariatu postępuje systematycznie. Na mocy zawartego porozumienia w Kaliszu już w 2005 roku utworzono Biuro Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej, które funkcjonuje przy Młodzieżowym Biurze Pracy OHP. W ramach tej działalności przyjmujemy oferty pracy od różnych instytucji i organizacji pozarządowych, następnie dobieramy właściwych kandydatów na zgłoszone propozycje i kierujemy ich do wskazanych miejsc. Jako przykład możemy podać skierowania do pracy w Fundacji Dzieciom „POMAGAJ", gdzie wybrani wolontariusze pomagają w działalności statutowej i wspierają rodziców w opiece nad niepełnosprawnymi dziećmi.

Ciekawą inicjatywą kaliskich jednostek OHP jest trójstronne porozumienie o współpracy, zawarte pomiędzy: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kaliszu, Hufcem Pracy 15-1 w Kaliszu i Fundacją na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja". Zarówno Hufiec jak i CEiPM posiadają zaewidencjonowaną dużą liczbę młodzieży, zainteresowaną nieodpłatną działalnością wolontaryjną oraz wyspecjalizowane jednostki, świadczące usługi pośrednictwa pracy. Mając na względzie ideę wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, bezpłatne wykonywanie czynności, a także biorąc pod uwagę charytatywny, pomocniczy i uzupełniający charakter wykonywanych przez wolontariuszy świadczeń, strony zobowiązały się do wzajemnej współpracy w tym zakresie. Fundacja „Nowa Nadzieja" w miarę swoich potrzeb będzie zgłaszała oferty pracy do Młodzieżowego Biura Pracy i Biura Pośrednictwa Pracy Wolontariackiej w Kaliszu. Następnie, wytypowanym przez kadrę OHP osobom, powierzy wykonanie zamierzonych zadań. Zlecane czynności będą wykonywane według ustalonego harmonogramu pod nadzorem opiekuna z Fundacji oraz pod zwierzchnictwem wychowawców hufca. Ponadto strony porozumienia deklarują współpracę przy realizacji innych przedsięwzięć dla młodzieży o zasięgu lokalnym i regionalnym. Inicjatywy społeczne, podejmowane przez dużą liczbę partnerów i realizowane przy pełnym wykorzystaniu ich potencjału organizacyjnego, są skuteczniejsze oraz przynoszą trwalsze rezultaty. Dzięki działalności społecznej młodzież nabywa postawy prozdrowotne, uczy się humanitaryzmu, tolerancji i zaangażowania. Zdobywa także dodatkową wiedzę i umiejętności praktyczne, co zwiększa jej szanse na rynku pracy. Dlatego też wszyscy sygnatariusze porozumienia mają przekonanie o słuszności podjętych zobowiązań.

Drugim obszarem jest angażowanie młodzieży w projekt „Wolontariat w OHP". Jest to projekt realizowany w jednostkach OHP w całej Polsce i opiera się na pomocy młodych ludzi w różnych akcjach, organizowanych przez naszą instytucję i obejmuje także poradnictwo zawodowe. Są to np. giełdy i targi pracy, targi edukacyjne, półkolonie dla dzieci, zajęcia warsztatowe w projektach europejskich, spotkania informacyjne w szkołach, przygotowanie scenariuszy zajęć.

Mamy wiele zgłoszeń, zarówno od absolwentów jak i młodzieży uczącej się. Bardzo nas cieszy ta sytuacja i możliwość dostarczania tym osobom nowych doświadczeń.

Autor: Ewa Kalińska
Źródło: opracowanie własne


Widok zawartości stron Widok zawartości stron