Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Z nami masz szansę na lepszą przyszłość!

Hufiec Pracy w Bielawie oferuje skuteczny system pomocy młodzieży o zmniejszonych szansach życiowych.

Od wielu lat Hufiec Pracy w Bielawie udziela wsparcia i pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, która z różnych przyczyn ma opóźnienia w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej. Podejmujemy działania nastawione na motywowanie do nauki i pracy, rozwijanie aktywności pożytecznej, zorganizowanej i ukierunkowanej na rozwój młodego człowieka. Otaczamy młodzież uwagą i troską, tworzymy klimat wspierający młodzież, zachęcamy do pracy nad sobą, do podejmowania wysiłku i odnoszenia sukcesów. Sukcesów rozumianych jako każde, nawet najdrobniejsze zwycięstwo nad własnymi słabościami.              

Współpracujemy z wieloma instytucjami i organizacjami zajmującymi się sprawami młodzieży. Szczególne znaczenie ma współpraca ze szkołami oraz pracodawcami, zatrudniającymi młodzież na podstawie umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego, za którą młodzież otrzymuje wynagrodzenie, co dla wielu młodych ludzi pragnących  szybkiego usamodzielnienia,  stanowi ważne kryterium w planowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Udzielamy profesjonalnego wsparcia w planowaniu ciekawszego życia, wyzwalamy aktywność, stwarzając sytuacje, w których niemal każdy uczestnik może się realizować, rozwijać swoje zainteresowania, uczestniczyć w programach profilaktycznych i projektach realizowanych przez szkoły. Młodzież rozwija swoje zainteresowania angażując się w prace Rady Młodzieży, uczestnicząc w zajęciach świetlicy środowiskowej, kołach zainteresowań, biorąc udział w licznych imprezach, konkursach, zawodach sportowych organizowanych przez kadrę hufca, Dolnośląską Wojewódzką Komendę OHP i Komendę Główną OHP. Młodzież odnosi wiele sukcesów zarówno w konkursach wojewódzkich,  jak i ogólnopolskich. Niewątpliwie największym sukcesem młodzieży w minionym roku szkolnym było zdobycie wyróżnienia Jury w XIII Ogólnopolskim  Konkursie Papieskim - edycja międzynarodowa.

Uczestnicy Hufca Pracy w Bielawie współpracują ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „Ananas”, które powstało z inicjatywy nauczycieli uczących naszą młodzież. Dzięki pozyskanym przez stowarzyszenie środkom finansowym, młodzież  ma możliwość uczestniczenia w wielu wartościowych przedsięwzięciach: kulturalnych, sportowych, turystycznych. Najbardziej ceni sobie udział w kilkudniowych wycieczkach. Młodzież zwiedziła już  Warszawę, Oświęcim, Wieliczkę, Kraków, Toruń, Malbork, Gdańsk, w nowym roku szkolnym odwiedzi Pragę. 

Zofia Stadnicka - komendant 1-33 Hufca Pracy w Bielawie


Widok zawartości stron Widok zawartości stron