Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Zatrudnianie osób młodocianych

Statystyki przedstawiają alarmujące dane dotyczące bezrobocia, a jednocześnie pracodawcy narzekają na brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Receptą może być zatrudnienie młodocianego.

Podstawowym celem zatrudnienia młodocianego jest umożliwienie mu zdobycia kwalifikacji zawodowych. Jego realizacja odbywa się przy zachowaniu szczególnych zasad ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego młodocianego oraz szczególnych procedur chroniących stosunek pracy, którego stroną jest młodociany. Problematykę ochrony prawnej reguluje Kodeks Pracy w odrębnym dziale, zatytułowanym „Zatrudnianie młodocianych”.

Według Kodeksu Pracy młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat. Wolno zatrudnić tylko tych młodocianych którzy: ukończyli co najmniej gimnazjum oraz przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. Wyjątki od tej zasady określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych , którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum. Do zawarcia umowy z młodocianym potrzebna jest zgoda jego rodziców lub opiekunów ustawowych.

Pracodawca jest zobowiązany do stworzenia warunków pracy uwzględniających fakt zatrudnienia młodocianych jak choćby w zakresie czasu pracy i odpoczynku pracowników młodocianych, ochrony zdrowia młodocianego oraz innych wynikających z obowiązujących przepisów. W zamian, zatrudniający w/w pracowników może osiągnąć korzyści m.in. związane z możliwością uzyskania dofinansowania do ich wynagrodzeń.

Młodociany może być zatrudniony w celu przygotowania zawodowego lub przy wykonywaniu prac lekkich (np. prace sezonowe bądź dorywcze) – na umowę o pracę. Praca ta nie może powodować zagrożenia dla życia i zdrowia, a także nie może utrudniać młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego. Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę, natomiast powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez względu na to czy odbywa się ona w godzinach pracy. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godziny pracodawca jest zobowiązany wprowadzić przerwę w pracy trwającą nieprzerwanie 30 minut wliczoną do czasu pracy.

Przyspieszony proces dojrzewania fizycznego i intelektualnego młodzieży sprzyja wczesnemu podejmowaniu przez nią działalności zarobkowej. Działalność ta podejmowana jest w różnych formach organizacyjnych i w różnych układach sytuacyjnych: w przedsiębiorstwie lub gospodarstwie własnym rodziców, krewnych u obcych osób fizycznych, w zorganizowanych przedsiębiorstwach, w zakładach rzemieślniczych itp. W zależności od konkretnych warunków zatrudnienie następuje w określonych formach prawnych umowy o przygotowanie zawodowe, umowy zlecenia lub bez zachowania jakichkolwiek form prawnych.

Autor: Anna Hypa – pośrednik pracy filii MBP Lubliniec

Źródła: Biblioteka Monitora Prawa Pracy „Zatrudnianie Młodocianych”


Widok zawartości stron Widok zawartości stron