Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akcja Aktywizacja - 15-24 lata

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś I „Osoby młode na rynku pracy” Priorytet Inwestycyjny 8ii „Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie Gwarancji dla Młodzieży”

Realizacja projektu: do 31 sierpnia 2017 r.

Cel główny projektu: poprawa sytuacji osób młodych w wieku 15-24 lata z grupy NEET poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu.

Projekt stanowi odpowiedź na problem wysokiego bezrobocia wśród ludzi młodych. Wśród przyczyn, które osłabiają pozycję młodzieży na rynku pracy najczęściej wymieniane są: niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, brak umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego oraz  niedostateczne kompetencje miękkie.

Działania projektowe są zatem kompleksową ofertą wsparcia, wykorzystującą niezbędne formy pomocy ukierunkowane na doprowadzenie uczestnika projektu do zatrudnienia.

W ramach projektu zaplanowane zostało oddziaływanie doradcze zintegrowane ze szkoleniem zawodowym w kierunkach wskazywanych jako zawody deficytowe, wobec których istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy i 3-miesięcznym stażem u pracodawcy.

Wsparcie zostało zróżnicowane w zależności od indywidualnej sytuacji potencjalnego uczestnika projektu.

Projekt jest skierowany do 3 grup wiekowych:

 • 15-16 lat – młodzież, która  będzie uczestniczyć przede wszystkim w zajęciach wyrównawczych z przedmiotów szkolnych oraz kursach językowych.
 • 16-17 lat – młodzież, która  weźmie udział w zajęciach przygotowujących do wejścia na rynek pracy oraz w kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
 • 18-24 lata – wparcie dla tych osób będzie ukierunkowane na uzyskanie, podwyższenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych. Ta ostatnia grupa odbędzie 3-miesięczne staże zawodowe w zakładach pracy.

W ramach projektu młodzież będzie mogła uczestniczyć w następujących zajęciach:

 • indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym,
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty,
 • indywidualne wsparcie psychologiczne, zajęcia z zapobiegania depresji,
 • warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych,
 • kwalifikacyjne kursy zawodowe,
 • kursy zawodowe (wraz z stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną),
 • kursy językowe,
 • podstawowe kursy komputerowe, kursy komputerowe o standardzie ECDL,
 • kurs prawa jazdy kat. B, kurs przedsiębiorczości,
 • warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty,
 • staże zawodowe (wraz z stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną),
 • indywidualne pośrednictwo pracy/pośrednictwo w zakresie organizacji staży zawodowych.

Ukończenie różnego rodzaju warsztatów, szkoleń i kursów ma umożliwić uczestnikom projektu nabycie nowych umiejętności oraz start w dorosłe życie.

Projekt zakłada objęcie wsparciem 2600 osób w wieku 15-24 lata z terenu całego kraju, które pozostają bez zatrudnienia, nie uczą się i nie szkolą (w tym 1360 kobiet i 1240 mężczyzn).

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Projekt jest realizowany w 231 jednostkach organizacyjnych OHP na terenie całego kraju, w tym m.in. w centrach edukacji i pracy młodzieży, centrach kształcenia i wychowania, młodzieżowych centrach kariery, punktach pośrednictwa pracy, ośrodkach szkolenia zawodowego, środowiskowych hufcach pracy, hufcach pracy, ośrodkach szkolenia i wychowania.

 

 

„Akcja aktywizacja – YEI”
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
„Akcja aktywizacja – EFS”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.