Asset Publisher Asset Publisher

Back

„Gwarancje dla młodzieży” w Tarnowie

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie realizuje projekty „Pomysł na siebie" YEI oraz „Równi na rynku pracy" YEI w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży". Współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Europejskiego Wiedza Edukacja Rozwój. Operacja wspierana jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

W zajęciach w ramach projektów bierze udział:

10 osób w wieku 15 – 16 lat – „Pomysł na siebie" YEI gr. A

10 osob w wieku 16 – 17 lat - „Pomysł na siebie" YEI gr. B

30 osób w wieku 18 -24 lata – „Równi na rynku pracy" YEI

Beneficjenci projektu „Pomysł na siebie" YEI gr. B zakończyli grupowe doradztwo zawodowe (20 h/grupę). Obejmowało ono zagadnienia: rynek pracy, metody aktywnego poszukiwania pracy, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych (listów motywacyjnych oraz CV), autoprezentacja, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, poznanie instytucji itp.

27 października br. rozpocznie się grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty - 10 h/grupę. Zajęcia polegać będą przede wszystkim na wzmocnieniu kompetencji społecznych uczestników projektu oraz zbudowaniu zaufania wobec grupy. W czasie zajęć młodzież nauczy się, jak samodzielnie radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, gdzie się skutecznie zwrócić o pomoc.

31 października br. rozpoczną się kwalifikacyjne kursy zawodowe (900h/osobę), realizowane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Są one optymalną formą nabywania kwalifikacji zawodowych przez osoby niepełnoletnie, które ukończyły gimnazjum i spełniają warunki przynależności do grupy NEET. Dobór kursów uwzględniać będzie kwestie barier, z którymi młodzi ludzie (najczęściej kobiety) spotykają się na rynku pracy. Kobiety i mężczyźni nie będą mieli narzucanych typowo „kobiecych" i „męskich" zawodów. Kwalifikacje uzyskane przez uczestników zostaną potwierdzone w drodze egzaminu zewnętrznego.

Grupa projektowa „Równi na rynku pracy" YEI zakończyła w tym roku doradztwo zawodowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, na które przypadało 20h/grupę w 2014 roku. W roku przyszłym odbędą się kolejne spotkania 20h/grupę. Na początku listopada br. grupa rozpocznie wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty (10h/grupę).

Podobnie, najmłodsza grupa A „Pomysł na siebie" YEI, kończy zajęcia z doradztwa zawodowego, po których rozpocznie grupowe wsparcie psychologiczne.

Każdy uczestnik projektu ‘Pomysł na siebie" i „Równi an rynku pracy" został objęty ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), wsparciem socjalnym w postaci wyżywienia (ciepły posiłek) podczas zajęć, otrzyma też dofinansowanie dojazdów na zajęcia.

W dniu zakończenia udziału w projekcie, jego uczestnik otrzymuje zaświadczenie oraz pomoc w poszukiwaniu pracy. Projekt w pełni wpisuje się w całokształt zadań ustawowych OHP, do których należy: przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży oraz podejmowanie działań na rzecz jej kształcenia i wychowania.

Autor: Katarzyna Gromniak

Źródło: Poradnik beneficjenta „Wytyczne do realizacji projektów OHP w ramach Gwarancji dla młodzieży"

 

 


Web Content Display Web Content Display