Asset Publisher Asset Publisher

Back

Kwalifikacyjne kursy zawodowe szansą na nowy zawód

W czasach, w których zapotrzebowanie na rynku pracy na konkretne profesje zmienia się wraz z wdrażaniem nowych technologii, osoby bezrobotne często stają przed koniecznością przeorganizowania planów, związanych z kształtowaniem kariery zawodowej. Coraz więcej osób zgłaszających się do doradców zawodowych prosi o informacje dotyczące możliwości przekwalifikowania się. Szansą dla chcących rozwijać swoją karierę zawodową są kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Zmiany na rynku pracy, rozwój technologiczny, nowe idee a także inne procesy modernizacyjne stwarzają konieczność uczenia się przez cale życie, rozwijania i uaktualniania posiadanych umiejętności, uzupełniania wiedzy oraz nabywania nowych kompetencji. Odpowiedź na powyższe wyzwania stanowić mogą wprowadzone we wrześniu 2012 rok istotne zmiany w systemie oświaty, które dotyczyły  szkolnictwa zawodowego. Aktualna modernizacja kształcenia zawodowego świadczy o tym, że do kwalifikacji i kompetencji wymaganych na rynku pracy można dochodzić różnymi drogami to jest poprzez kształcenie w trybie szkolnym i pozaszkolnym, formalnym i pozaformalnym. Ponadto, co najważniejsze wiedza i nabyte umiejętności mogą być aktualizowane przez całe życie.

Wśród wprowadzonych zmian na szczególną uwagę zasługują kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) stanowiące nową pozaszkolną formę kształcenia ustawicznego. Umożliwiają one uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. Program nauczania KKZ uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych mogą być:

 • osoby dorosłe, które ukończyły 18 lat,
 • zgodnie z § 4 pkt. 2 rozporządzenia ME; w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na KKZ. Obowiązek nauki przez uczęszczanie na KKZ może spełniać osoba, która ukończyła gimnazjum oraz ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży albo uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy;
 • osoby przebywające w zakładzie karnym, areszcie śledczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich.

W ramach  kształcenia zawodowego, realizowanego w szkole  i w formach pozaszkolnych wyodrębniono w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego poszczególne kwalifikacje. Pojęcie kwalifikacji w zawodzie należy rozumieć jako wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

W związku z powyższym realizując naukę w formie KKZ uzyskuje się te same umiejętności, co uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum czy tez szkoły policealnej. Ukończenie kursu kwalifikacyjnego jest zwieńczone egzaminem, składanym przed okręgową komisją egzaminacyjną i uzyskaniem dyplomu lub świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie. Tym samym beneficjent uzyskuje zaświadczenie o randze dyplomu ukończenia szkoły zawodowej, technikum lub szkoły policealnej.

KKZ mogą organizować:

 • publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą;
 • niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą;
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego;
 • instytucje rynku pracy, wymienione w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową;
 • podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2 ustawy o systemie oświaty, tj. osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność oświatową.

Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego obejmuje 200 zawodów, w ramach których wyodrębniono 252 kwalifikacje. Dla kwalifikacji wyodrębnionych w 161 zawodach, klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Ponadto każdą kwalifikację tworzą określone grupy umiejętności, składające się na konkretną wiedzę i czynności, pozwalające wykonywać określony zawód. Pokrewne grupy zawodów posiadają wspólne kwalifikacje, co pozwala na zdobywanie kilku profesji w krótkim czasie. Przed reformą szkolnictwa zawodowego wybór określonej szkoły jednoznacznie definiował kształt kariery.
W dzisiejszych czasach  ukończenie kształcenia na pewnej płaszczyźnie nie jest tożsame z zakończeniem rozwoju zawodowego. Elastyczny system kształcenia umożliwia zainteresowanym osobom nabycie nowych kompetencji a tym samym zwieńczone sukcesem  dostosowanie się do rynku pracy.

Atuty kształcenia zawodowego w systemie kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

 1. Możliwość uzyskiwania zawodów lub kwalifikacji poprzez kształcenie w formach szkolnych i pozaszkolnych.
 2. Brak wstępnych egzaminów - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych może być prowadzone jako stacjonarne lub zaoczne, przy czym kształcenie prowadzone w formie stacjonarnej musi odbywać się co najmniej przez trzy dni w tygodniu, natomiast kształcenie w formie zaocznej co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni.
 4. Zaświadczenia o ukończeniu KKZ są ważne bezterminowo.
 5. Potwierdzanie poszczególnych kwalifikacji odbywa się w dowolnej kolejności, każda kwalifikacja zaliczana jest osobno, nie ma kumulacji zaliczeń w ostatnim etapie nauki.
 6. Zdobyte wcześniej efekty kształcenia zawodowego, wspólne dla grupy zawodów są możliwe do zaliczenia na poczet danej kwalifikacji na podstawie przedłożonych świadectw, zaświadczeń lub certyfikatów.
 7. Rozpoczęcie nauki możliwe jest w każdej chwili jak tylko nastąpi pełna rekrutacja grupy – nie jest konieczna synchronizacja z początkiem roku kalendarzowego czy też roku akademickiego.

Najważniejszym atutem kształcenia zawodowego w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych jest to, iż pozwalają one  uzupełniać i aktualizować przez całe życie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne.

 


Web Content Display Web Content Display