Asset Publisher Asset Publisher

Back

20 lat minęło - jubileusz tarnobrzeskiego Hufca Pracy

Tegoroczna inauguracja roku szkolnego 2013/14 dla tarnobrzeskiego Hufca Pracy miała wymiar szczególny, gdyż 20 lat temu - 1 września 1993 roku decyzją Podkarpackiego Wojewódzkiego Komendanta OHP został on powołany do życia.

W chwili rozpoczynania działalności hufiec liczył 48 uczestników, z których część uzupełniała wykształcenie podstawowe, pozostali realizowali naukę w 2 letniej Zasadniczej Szkole Zawodowej z programem dla dorosłych. Zajęcia praktyczne odbywały się w 5 zakładach pracy: Polmozbycie, Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Zakładzie SękPol, Przedsiębiorstwie Budowlano-Instalacyjnym TaBro oraz w zakładzie Blacharstwo Samochodowe J. Pawlak. W następnych latach tak liczba pracodawców jak i kształcącej się w hufcu młodzieży stale wzrastała, osiągając w roku 1997 - 118 podopiecznych zatrudnionych w 14 zakładach i przedsiębiorstwach. W kolejnych latach liczba uczestników ustabilizowała się na poziomie ok. 100, znacznie zaś wzrosła liczba zatrudniających zakładów pracy,  która w roku bieżącym liczyła 25.

W trakcie 20 letniego okresu funkcjonowania hufca, ukończyło go:
- 100 absolwentów Podstawowego Studium Zawodowego,
- 402 absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- 259 absolwentów Gimnazjum.

Daje to w sumie znaczącą 761 osobową grupę młodych ludzi, którzy dzięki ofercie jaką dały im Ochotnicze Hufce Pracy, odzyskali wiarę w siebie i swoje możliwości. Absolwenci zdobywali przyuczenie bądź kwalifikacje zawodowe w takich specjalnościach jak: mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, murarz, konserwator terenów zielonych, monter instalacji sanitarnych, stolarz, sprzedawca, piekarz, fryzjer, kucharz małej gastronomii. Dzięki dużemu zaangażowaniu zatrudniających naszą młodzież pracodawców uzyskiwali oni 100 % zdawalność na egzaminach kwalifikacyjnych. Pracodawcami współpracującymi z hufcem od wielu lat, którzy wykształcili najliczniejsze grono absolwentów są: p. Stefan Skowron właściciel Firmy Budowlanej SKOBUD, p. Zbigniew Rawski właściciel Zakładu Mechaniki Pojazdowej, p. Zbigniew Szczytyński właściciel firmy Zbych. Zawsze na duże wsparcie i pomoc mogliśmy liczyć od Dyrektorów placówek oświatowych, przedszkoli i szkół. W ramach funkcjonujących przy tych placówkach kuchniach i stołówkach, młodzież nasza zdobywała kwalifikacje kucharzy. Dużym wsparciem
i pomocą obdarzani byliśmy przez władze samorządowe naszego miasta.

Uczestnikami hufca jest młodzież w wieku 15-18 lat, w wielu przypadkach pochodząca z rodzin niepełnych, borykających się z problemami, będących w trudnej sytuacji materialnej. Sami uczestnicy to młodzież, która ukończyła szkołę podstawową i nie kontynuuje nauki w gimnazjum lub gimnazjum nie ukończyła, a pragnie zdobyć przyuczenie do zawodu
i uzupełnić wykształcenie gimnazjalne. Drugą kategorią młodzieży trafiającej do hufca są osoby, które gimnazjum ukończyły, ale po podjęciu nauki w zawodowych szkołach masowych doznały tam niepowodzeń, bądź też już na poziomie gimnazjum miały problemy z nauką.

Niezależnie od podstawowych obowiązków jakimi są objęci nasi uczestnicy tj. realizacja nauki szkolnej oraz zdobywanie umiejętności zawodowych w normalnym cyklu pracy zawodowej, są oni również objęci wszechstronną pomocą opiekuńczo-wychowawczą.  Młodzi ludzie mają stworzone możliwości realizacji swoich zainteresowań pozaszkolnych poprzez udział w pracach kółka plastycznego, teatralnego, a także uczestnictwo w organizowanych konkursach, imprezach sportowo-rekreacyjnych i turystycznych.

Rok szkolny 2013/14 rozpoczyna się w trudnej sytuacji niżu demograficznego. Ze względu na zbyt małą liczbę kandydatów do I klasy gimnazjum nie powstała, po raz pierwszy od roku 2000. W rezultacie rok ten zaczynamy z grupą 77 podopiecznych: 40 w Gimnazjum i 37 w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Zajęcia szkolne dla uczestników hufca odbywają się w Zespole Szkół w Miechocinie oraz Euroszkole Bis. W dniu 3 września wszyscy nowoprzyjęci uczestnicy pod opieką wychowawców udali się do zatrudniających ich zakładów pracy, gdzie zawarte zostały umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego. Grupa uczestników dla których przyjście do OHP jest nową sytuacją życiową otoczona jest szczególną troską. Realizowany z ich udziałem program „Wsparcie na starcie”, pozwala im łatwiej oswoić się z wymogami obowiązującymi w świecie dorosłych. Wszyscy podopieczni podobnie jak w latach ubiegłych otrzymają wsparcie ze strony doradców zawodowych i Lidera Klubu Pracy, którzy przeprowadzą ich przez trudny „świat zawodów”, przybliżą im zasady komunikacji interpersonalnej, nauczą w bezkonfliktowy sposób wychodzić z sytuacji stresowych.

Liczymy, że podobnie jak w ubiegłych latach poprzez stworzenie wśród uczestników atmosfery koleżeńskości, serdeczności i solidarności opartej na szacunku i wzajemnej życzliwości, nasi podopieczni już od pierwszych dni odczują, że znaleźli się w placówce, w której są oczekiwani i potrzebni a opuszczając ją, pobyt w niej zaliczą do udanych i pożytecznych. W każdej sytuacji wymagającej wsparcia i pomocy młodzież hufca może liczyć na mającą duże doświadczenie zawodowe, pracującą od chwili powstania hufca - kadrę opiekuńczo-wychowawczą: Komendanta – Jerzego Buczka oraz wychowawców – Dariusza Knafla, Małgorzatę Byrską, Alinę Orzech.

Autor: Jerzy Buczek – komendant HP 9-15 Tarnobrzeg


Web Content Display Web Content Display