Asset Publisher Asset Publisher

Back

Młodzież inwestuje w siebie w olsztyńskim CEiPM OHP

Wysokie bezrobocie wśród młodzieży stanowi duży problem społeczny niosący za sobą ogromne konsekwencje w postaci ubóstwa, marginalizacji społecznej, a nawet wykluczenia społecznego. Dziś młody człowiek chcąc wejść na rynek pracy i zdobyć swoją pierwszą pracę napotyka na wiele trudności, często nie spełnia podstawowych wymagań pracodawców, nie posiada wymaganego wykształcenia, doświadczenia, ma problemy z poprawnym skonstruowaniem dokumentów aplikacyjnych oraz z zaprezentowaniem się na rozmowie kwalifikacyjnej. Wówczas pomocną dłoń wyciąga Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie.

CEiPM swoją ofertę  kieruje do  młodzieży uczącej się, poszukującej pracy oraz bezrobotnej w wieku od 16 do 25 lat. Zgłaszając się do jednostki młody człowiek może skorzystać ze szkoleń zawodowych, zajęć z udziałem specjalistów z różnych dziedzin w celu przeciwdziałania skutkom wywołanym długotrwałym bezrobociem, wyboru optymalnej formy kształcenia, indywidualnego poradnictwa i doradztwa zawodowego, indywidualnych i grupowych spotkań ze specjalistami: doradcą zawodowym, psychologiem i radcą prawnym, ze spotkań informacyjnych i  różnego rodzaju warsztatów. Ponadto CEiPM umożliwia kontynuację nauki i zdobycie zawodu poprzez informowanie i kierowanie młodzieży do hufców pracy na terenie województwa, prowadzenie młodzieżowych biur pracy, które organizują indywidualne zatrudnienie poprzez kierowanie młodzieży i bezrobotnych do pracy stałej i krótkoterminowej, wyszukiwanie, negocjowanie i gromadzenie krajowych ofert pracy, organizację targów i giełd pracy oraz współpracę z partnerami rynku pracy. Są to: pracodawcy i instytucje funkcjonujące na lokalnym rynku pracy realizujące pośrednictwo pracy. Należy zaznaczyć, iż wszystkie działania skierowane w stronę młodzieży  są bezpłatne.

Coraz częściej po pomoc w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej i wejściu na rynek pracy zgłaszają się młode, jeszcze uczące się, osoby oraz poszukujące pracy. Strach przed wejściem na rynek pracy działa, jako czynnik motywujący do zdobywania nowych kwalifikacji, bądź dostosowania już posiadanych. Widząc potrzebę oraz obserwując  sytuację panującą na rynku pracy, jego prawa i mechanizmy CEiPM  w 2014 roku zaoferowało młodzieży kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, stolarza, montera urządzeń z fotowoltaiki, kurs spawacza, kelnera, barmana i baristy, obsługi wózków widłowych, tokarza-frezera, montera urządzeń elektronicznych oraz pracownika gastronomii i hotelarstwa z modułem specjalistycznym: kelner, pomoc kuchenna i pokojowa oraz opiekun wychowawca kolonii. Ponadto młodzież uczestniczyła w zajęciach indywidualnych ze specjalistami. Kolejnym krokiem skierowanym do młodzieży bezrobotnej i poszukującej pracy w wieku 18-25 lat jest realizacja projektu „Gwarancje dla młodzieży". W ramach tej inicjatywy młodzież, która nie uczy się i nie jest aktywna zawodowo mogła skorzystać z indywidualnych i grupowych zajęć z doradcą zawodowym, psychologiem i prawnikiem, kursów zawodowych oraz staży.  W swojej ofercie CEiPM nie zapomina o młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentach. Oferuje im zajęcia indywidualne, grupowe (warsztatowe). Trzeba zaznaczyć, iż osoby uczące się bardzo chętnie korzystają z zajęć z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy oraz specjalistą ds. rozwoju zawodowego. Jako specjaliści pracujący z młodzieżą zawsze pamiętamy o uwzględnieniu potrzeb młodzieży w doborze tematyki zajęć. Najczęściej w szkołach gimnazjalnych realizujemy warsztaty dotyczące wyboru dalszej ścieżki kształcenia, zaznaczając przy tym, że niezależnie od typu szkoły, którą wybierzemy po gimnazjum - drogę na studia zawsze mamy otwartą. Wybierając np. szkołę zawodową - zdobywamy zawód, następnie możemy kontynuować naukę w liceum dla dorosłych zakończonym maturą. Wówczas młody człowiek  zdobywa wykształcenie  średnie i może zdobywać dalsze wykształcenie na studiach wyższych w formie stacjonarnej lub  pracować i studiować niestacjonarnie.  Zawsze staramy się pokazywać młodzieży, że z każdej sytuacji można znaleźć wyjście i wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy. Motywujemy do samorozwoju, aktywności, udziału w wolontariacie, który jest wspaniałą formą do zdobycia doświadczenia zawodowego. W szkołach ponadgimnazjalnych realizujemy zagadnienia dotyczące m.in. wyboru dalszej  ścieżki edukacyjnej, komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji oraz rynku pracy. Natomiast na zajęciach indywidualnych doradcy zawodowi oraz specjalista ds. rozwoju zawodowego prócz wywiadu, przeprowadzają z klientem szereg różnych testów badających min. zainteresowania, predyspozycję, wartości oraz poziom motywacji do zmiany. Kolejną grupą bardzo chętnie korzystającą z naszych usług są studenci resocjalizacji z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Studenci do tej pory uczestniczyli w warsztatach z komunikacji interpersonalnej. Zajęcia trwały 3 godziny zegarowe i obejmowały następujące zagadnienia: czym jest komunikacja, jakie są style komunikacji, czym się charakteryzują, jakie mogą wystąpić/występują bariery komunikacyjne. Na zajęciach przeprowadzony został również test „Jaki jest twój styl komunikacji".                

Prowadząc spotkania z młodymi ludźmi zawsze zaczynam je ćwiczeniem/zabawą, która integruje grupę, następnie przechodzę do treści głównych przeplatając je ćwiczeniami usprawniającymi porozumiewanie się na linii nadawca - odbiorca, komunikację grupową i przełączającymi uwagę. Należy zaznaczyć, że wszystkie działania skierowane w stronę młodzieży cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Młodzi ludzie bardzo chętnie i aktywnie w nich uczestniczą. Należy zaznaczyć, że młodzież korzystająca z naszych usług zostaje wyposażona w niezbędne umiejętności i kwalifikacje potrzebne, by stać się konkurencyjnym na otwartym rynku pracy.

 

Autor: Izabela Rogulska - specjalista ds. rozwoju zawodowego CEiPM OHP Olsztyn


Web Content Display Web Content Display