Asset Publisher Asset Publisher

Back

Ogólnopolski Tydzień Kariery w Śremie

Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspomagania drogi każdego obywatela do edukacji, zawodu, pracy i kariery. Akcja objęta jest patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Adresatami i docelowymi uczestnikami OTK są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery. Inicjatywa ta skierowana jest zarówno do zainteresowanych uczniów (dzieci i młodzieży), studentów, jak i osób dorosłych. Spełnia tym samym założenia całożyciowego poradnictwa zawodowego .

Ogólnopolski Tydzień Kariery po raz pierwszy zorganizowany został w Polsce jesienią 2009 roku. Zainteresowanie akcją przerosło organizatorów i spowodowało, że OTK stało się inicjatywą odbywającą się cyklicznie raz w roku, zawsze w trzecim tygodniu października.
Od 2010 roku śremskie jednostki utworzone w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” Młodzieżowe Centrum Kariery i Punkt Pośrednictwa Pracy Ochotniczych Hufców Pracy (Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP) organizują wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Śremie Ogólnopolski Tydzień Kariery dla dzieci  i młodzieży powiatu śremskiego.  Partnerami akcji jest Starostwo Powiatowe i Urząd Miejski oraz lokalne media.

Co roku działania realizowane są pod innym hasłem, m.in. „W poszukiwaniu rozwiązań systemowych” (2010 rok), „Praca, zawód czy kompetencje?” (2012 rok), „Odkryj talenty swojego dziecka” (2013 rok).
Praca przy organizacji pierwszego OTK w Śremie z udziałem jednostek projektowych była eksperymentem, który polegał na zbadaniu oczekiwań młodych ludzi oraz zaangażowanych w codzienną pracę doradców zawodowych. Zadano pytanie: jak w ciekawy sposób zwrócić uwagę dzieci i  młodzieży, aby chciała odkrywać drogę do swojej kariery zawodowej; zainteresowań, predyspozycji, talentów? Doradcy zawodowi podeszli do propozycji organizatorów z lekką nieufnością, twierdząc, że to nie może się udać. Mimo negatywnych głosów jednostki projektowe MCK i PPP z Poradnią Pedagogiczno-Pedagogiczną postanowiły podjąć wyzwanie.

Pierwsze działania podzielono na trzy grupy wiekowe odbiorców: szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
Najmłodszym dzieciom zaproponowano udział w konkursie plastycznym pt. „Mój wymarzony zawód” – na który wpłynęło 166 prac plastycznych. Ponadto pedagodzy z poradni przeprowadzili mobilne zajęcia w klasach nauczania początkowego pt. „Zabawa z zawodami. W przyszłości chcę zostać…”. Gimnazjaliści przygotowali prezentacje multimedialne  pt. „Mój wymarzony zawód” oraz wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez doradcę zawodowego i pośrednika pracy OHP pt. „Planowanie kariery, czyli jak wybrać zawód”.  Młodzież ponadgimnazjalna uczestniczyła również w konkursie na najlepszą prezentację multimedialną, ale pod innym tytułem „Moja wizja kariery” (wpłynęło 35 prezentacji) i miała możliwość uczestniczenia w warsztatach przygotowujących do wejścia na rynek pracy.

Działania zostały podsumowane podczas dnia otwartego w sali szkoleniowej MCK, gdzie zostały wręczone symboliczne nagrody ufundowane przez patronów i partnerów akcji. Młodzież miała również okazję skorzystać z bezpłatnych porad doradców zawodowych powiatu. W działaniach udział wzięło 800 uczestników, co potwierdziło, że inicjatywa ta przyjęła się w środowisku lokalnym . Dodatkowym potwierdzeniem udanej organizacji OTK było zdobycie tytułu laureata (warto zaznaczyć, że śremskie jednostki były jedynymi nagrodzonymi w Polsce z jednostek znajdujących się w strukturach OHP). 
Październikowy tydzień kariery pokazał jak niezwykle ważna jest działalność jednostek projektowych Ochotniczych Hufców Pracy: Młodzieżowego Centrum Kariery i Punktu Pośrednictwa Pracy. Podjęte działania ukazały zasadność współpracy Ochotniczych Hufców pracy z samorządem lokalnym. Promocja jednostek projektowych przy organizacji OTK spowodowała, iż do doradcy zawodowego i pośrednika pracy zaczęło zgłaszać się więcej osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie „ OHP jako realizator usług rynku pracy”. Sukces pierwszego OTK w Śremie zachęcił do organizacji kolejnego nieufni wcześniej doradcy powoli zaczęli sami zgłaszać ciekawe pomysły i tak w następnym roku OTK w Śremie wzbogaciło się o dodatkowe działania. Ciekawą formą były zajęcia prowadzone przez uczniów maturalnej klasy o profilu pedagogicznym z sześcioletnimi przedszkolakami pt. „Zabawa z zawodami. W przyszłości chcę zostać…”. Uczniowie zostali wcześniej przygotowani do przeprowadzenia zajęć przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Była to dla nich lekcja zawodoznawcza, w której sami mogli spróbować swoich sił, jako przyszli pedagodzy zdobywając praktyczne doświadczenia. Młodzież wykazała się dużą pomysłowością i kreatywnością w prowadzeniu zajęć i zabaw dla najmłodszych uczestników OTK w Śremie, przynosili rekwizyty ułatwiające zrozumienie prezentowanych zawodów, przebierali się za przedstawicieli zawodów.

Innym działaniem, które wpisało się już na dobre w Ogólnopolski Tydzień Kariery w Śremie jest „Dzień Kariery”. Chętne szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne organizują w swojej szkole Dzień Kariery i relacjonują go w określony w danym roku sposób np. prezentacja multimedialna, gazetka szkolna, film. Liczy się pomysł i kreatywność tak, aby zachęcić do zainteresowania swoją przyszłością zawodową jak największą liczbę uczniowskiej społeczności.
W kolejnym roku podsumowanie OTK w Śremie odbyło się podczas „Giełdy doradztwa i kariery zawodowej” zorganizowanej w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” w trakcie trwania Forum Współpracy Szkół i Pracodawców. W ciągu całego dnia młodzi ludzie mogli zapoznać się z możliwościami dalszego kształcenia i przekwalifikowania się oraz skorzystania z indywidualnych porad zawodowych. Ponadto doradcy zawodowi wzięli udział w specjalnie przygotowanym dla nich szkoleniu z zakresu kluczowych kompetencji oraz potrzeb edukacyjnych ucznia w zakresie doradztwa zawodowego. Coraz większa liczba uczestników potwierdzała słuszność organizacji imprezy i motywowała organizatorów do dalszego zaangażowania w organizacji kolejnego tygodnia kariery.

Hasło OTK 2012 to „Praca – zawód czy kompetencje?” Przedstawiciele MCK i PPP zaproponowali ciekawe działania, które doskonale wpisały się tematykę tygodnia kariery i zmotywowały kolejną grupę młodzieży do połączenia swojej pasji z drogą do kariery. Organizatorzy postanowili ułatwić zgłębienie tematu uczestnikom m.in. przez zaproszenie na przeprowadzenie wywiadu telewizyjnego z Burmistrzem Miasta i Gminy Śrem oraz Starostą Powiatowym, której podstawowym celem działania była próba odpowiedzi na pytanie: „ Czy burmistrz/ starosta to zawód?”. Wywiad przeprowadzony został przez dziennikarzy szkolnych kółek dziennikarskich – nagrodą było wyemitowanie wywiadów w lokalnej telewizji, która była partnerem akcji.
Młodzież chętnie zgłosiła się również do konkursu pisarskiego pt. „Ciekawy zawód”, który polegał na przeprowadzeniu wywiadu z przedstawicielem wybranego przez siebie zawodu i opisanie go. Napłynęło wiele interesujących prac, przedstawiających bardzo nowoczesne jak i tradycyjne zawody np. Mangaka, Instruktorka Zumby czy też Strażak, Rolnik. Najbardziej kreatywne relacje zostały opublikowane w formie cyklicznych artykułów w lokalnej prasie, która była patronem medialnym śremskiego OTK.
Ostatnia gala podsumowująca działania w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery odbyła się w październiku 2013 roku i była niewątpliwie wyjątkowym wydarzeniem. Już trzykrotnie Młodzieżowe Centrum Kariery, Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Śremie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna została ogólnopolskim laureatem akcji, zaproszenie przyjęła Pani Małgorzata Pater wice przewodnicząca Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych  Rzeczpospolitej Polskiej – inicjatora całej akcji. Pani Pater doceniła wysiłek wszystkich uczestników oraz organizatorów, wspierające instytucje samorządowe oraz patronów medialnych za zaangażowanie i pomysły, które uatrakcyjniają z roku na rok tydzień kariery .

Aż 3500 osób zaangażowało się w pracę nad wspólnym celem- pogłębianiem świadomości reorientacji zawodowej na każdym etapie życia. Liczną grupę uczestników OTK stanowili beneficjenci projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, którzy odbyli dopasowaną do potrzeb ścieżkę wsparcia, polegającą na przygotowaniu przez doradcę zawodowego i pośrednika pracy do wejścia na rynek pracy.  Poza instytucjami samorządowymi, szkołami i pracodawcami dużą pomoc uzyskano od przyjaciół akcji, którzy ufundowali atrakcyjne nagrody dla laureatów konkursów jak np. nagranie demo w profesjonalnym studio nagrań, lekcje śpiewu, karnety na bowling, lodowisko, zajęcia fitness, basen czy bilety do kina i zaproszenia do pizzerii.

Podsumowane zostały wszystkie inicjatywy i wręczone nagrody laureatom konkursów m.in. Międzyszkolnych rozgrywek „Chłopskiej Szkoły Biznesu”, konkursów plastycznych, Międzyszkolnego konkursu Wokalnego, którego zwycięzcy uświetnili galę. Jednocześnie odbywały się rozmowy kwalifikujące do udziału w szkoleniach organizowanych przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP oraz rozmowy o pracę dla beneficjentów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” zorganizowane w ramach Giełdy Kontaktowej „ Młodzieżowy Dzień Kariery Zawodowej” .
Pani Małgorzata Pater, wice przewodnicząca Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP wyraziła uznanie dla niezwykłej kreatywności i oryginalności w podejmowaniu działań na rzecz doradztwa zawodowego pracowników jednostek projektowych OHP w Śremie podkreślając, że poprzez nowatorskie działania OHP stało się kolebką dobrych praktyk dla doradców zawodowych w całej Polsce.

Lokalna akcja cieszy się ogromnym uznaniem. Przedstawiciele miejscowych władz podkreślają jak ważna jest partnerska współpraca z jednostkami projektowymi Ochotniczych Hufców Pracy, deklarują swoje wsparcie  i chęć dalszej współpracy mającej na celu pomoc młodzieży powiatu śremskiego w lepszym starcie na rynku pracy. Każde działanie cieszy tym bardziej, że coraz większa liczba osób ze środowiska lokalnego włącza się rokrocznie we wspólne „pospolite ruszenie”, co daje organizatorom satysfakcję jak również jest dowodem na zasadność podejmowanych starań na rzecz doradztwa zawodowego. Rozrastający się w liczbie osób i instytucji śremski OTK jest sukcesem wszystkich mieszkańców i motorem dalszych działań dla organizatorów, ale co najważniejsze uświadamia jak ważny jest rozwój każdego młodego człowieka, który nie może zostać pozostawiony sam sobie w planowaniu swojej kariery zawodowej.

BIBLIOGRAFIA
Tomczak Z., Tydzień Kariery, Tydzień Ziemi Śremskiej, nr 43(677), Śrem dnia 25.10.2012 r.
LINKI
http://www.tydzienkariery.pl/
http://tvrelax.pl/informacje/kategoria/wiadomosci/2178-ogolnopolski-tydzien-kariery-rowniez-w-sremie.html
http://tvwielkopolska.pl/index.php/poznan-aktualosci/rem/10693-rem-modzi-zdolni-
AUTORZY ZDJĘĆ:
Barbara Lidke-Tomaszewska, Agata Szulczewska


Web Content Display Web Content Display