Asset Publisher Asset Publisher

Back

Pieniądze na start

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się zawsze z koniecznością poniesienia pewnych kosztów. Bywa, że przekraczają one nasze możliwości. Warto w takiej sytuacji poszukać wsparcia. W kolejnej odsłonie cyklu „ABC młodego przedsiębiorcy” przeczytacie o tym, jak zdobyć pieniądze na start.

Nie każdy, kto zdecyduje się rozpocząć własną działalność gospodarczą jest na to finansowo przygotowany. Jeżeli jedynym Twoim kapitałem jest pomysł i zapał do pracy najprawdopodobniej będziesz potrzebował wsparcia w postaci zastrzyku finansowego. Jest wiele inicjatyw, które mają na celu promowanie samozatrudnienia, niektóre z nich oferują realną pomoc w postaci bezzwrotnych dotacji. Do najczęściej wykorzystywanych należą środki z Funduszu Pracy, których dysponentem są Powiatowe Urzędy Pracy oraz dotacje unijne.

Wsparcie z PUP

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy możesz złożyć wniosek o przyznanie dotacji z Funduszu Pracy. Otrzymanie tego rodzaju pomocy możliwe jest pod pewnymi warunkami. Mogą je dostać osoby, które:
• nie korzystały jeszcze ze środków Funduszu Pracy na prowadzenie działalności,
• w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie prowadziły i nie miały zarejestrowanej działalności gospodarczej,
• nie były karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w ciągu ostatnich 2 lat przed złożeniem wniosku,
• działalność będą prowadziły przez co najmniej 12 miesięcy,
• otrzymane środki wykorzystają zgodnie z przeznaczeniem
• nie odmówiły lub nie przerwały bez uzasadnionej przyczyny propozycji odpowiedniej pracy, stażu, szkolenia lub innego wsparcia oferowanego przez urząd pracy.

Warto wiedzieć, że Powiatowe Urzędy Pracy przyznają dotacje w miarę środków, którymi aktualnie dysponują. Złożenie poprawnego wniosku nie gwarantuje otrzymania dotacji. Poszczególne urzędy publikują na swoich stronach internetowych wzory wniosków i wymaganych dokumentów. Maksymalna kwota dotacji, jaką urząd może przyznać bezrobotnemu to sześciokrotność średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Obecnie ta maksymalna kwota wynosi ok. 20.000 zł.

Środki unijne

Osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą ubiegać się również  o dotacje i mikropożyczki w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.  Ten rodzaj wsparcia kierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia, bez względu na to, czy są zarejestrowane w urzędzie pracy, czy nie. W ramach środków unijnych uzyskać można 40 000 zł, a także tzw. wsparcie pomostowe, czyli 1000 zł miesięcznie – przez 6 do 12 miesięcy – na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem firmy, np. składek na ZUS lub kosztów wynajmu lokalu. 

Oprócz środków z programu Kapitał Ludzki, fundusze unijne są rozdysponowywane  w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych – każde województwo ma własny program regionalny. Młodzi przedsiębiorcy mogą również ubiegać się o wsparcie w ramach tych właśnie programów. Szanse na uzyskanie środków z programów regionalnych mają przede wszystkim projekty charakteryzujące się innowacyjnością, czyli wprowadzające na lokalny rynek nowe rozwiązania.

Warto wiedzieć, że w przypadku środków unijnych, procedura składania wniosków i przyznawania dotacji może wyglądać różnie w przypadku różnych instytucji, dlatego przed ubieganiem się o unijne pieniądze warto dokładnie sprawdzić obowiązujące procedury. Można również skorzystać z usług firm doradczych, które oferują pomoc w przygotowaniu poprawnych wniosków i podpowiedzą na jakie wsparcie może liczyć dany projekt.

Pożyczki i kredyty

Jednym ze źródeł finansowania działalności gospodarczej są też oczywiście kredyty. Korzystając z oferty banków komercyjnych trzeba się jednak liczyć z dodatkowymi kosztami – pożyczka będzie oprocentowana na zasadach rynkowych. Alternatywą są pożyczki preferencyjne, można z nich skorzystać w ramach programu unijnego Kapitał Ludzki, a także w ramach wsparcia oferowanego przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Korzystanie z programów pomocowych znacznie ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej w najtrudniejszym początkowym okresie. Pozwala pokryć koszty niezbędnych inwestycji, np. sfinansować zakup potrzebnego sprzętu. 
Pamiętaj, że w przypadku korzystania ze wsparcia należy otrzymane środki wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem i rozliczyć się z poniesionych kosztów.

Emilia Witkowska
Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży
www.firmy.pl/dotacje
www.zielonalinia.gov.pl


Web Content Display Web Content Display