Asset Publisher Asset Publisher

Back

Projekt Akcja Aktywizacja – rekrutacja w województwie mazowieckim

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do udziału w projekcie „Akcja Aktywizacja” w ramach Gwarancji dla Młodzieży.

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji 1000 osób w wieku 15-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych, w trakcie trwania projektu, tj. od marca 2016 do sierpnia 2017 roku.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!

Odbiorcy wsparcia zostaną podzieleni na grupy projektowe, biorąc pod uwagę ich wiek oraz status na rynku pracy:

I grupa (15-17 lat)

 • osoby bierne zawodowo
 • zaniedbujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
 • zagrożone wykluczeniem społecznym
 • które maja problemy z odnalezieniem się na rynku pracy i usamodzielnieniem się

Grupa ta zostanie podzielona na dwie grupy wiekowe:
grupa IA 15-16 lat
grupa IB 16-17 lat

Grupa II (18-24 lata)

 • osoby bierne zawodowo
 • nieuczące się
 • których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub niedostosowanie potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy.

W ramach projektu zapewniony będzie bogaty wachlarz indywidualnie dobranego wsparcia w postaci:

Dla uczestników z każdej grupy

 • Wsparcie psychologiczno-motywacyjne, treningi i warsztaty
 • Zajęcia z doradcą zawodowym
 • Zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży

Ponadto każdy uczestnik będzie miał zapewnione:

 • wyżywienie w trakcie zajęć grupowych
 • dofinansowanie kosztów dojazdów na zajęcia
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczeniem zdrowotnym na czas trwania projektu

Dla grupy IA (15-16 lat)

 • Warsztaty z zakresu wyrównywania zaległości edukacyjnych
 • Wyprawka szkolna dla każdego uczestnika (np. przybory szkolne, repetytoria, słowniki)
 • Kursy językowe

Dla grupy IB (16-17 lat)

 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy. Do wyboru zawody:  
 1. mechanik pojazdów samochodowych
 2. fryzjer
 3. monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 4. elektryk
 5. murarz-tynkarz
 6. murarz
 7. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 8. cieśla
 9. technolog robót wykończeniowych w budownictwie
 10. kosmetyczka
 11. ślusarz
 12. stolarz
 13. piekarz
 14. cukiernik
 15. blacharz samochodowy
 16. elektromechanik
 17. elektromechanik pojazdów samochodowych
 18. kominiarz
 19. kucharz
 • Stypendium dla uczestników odbywających zawodowy kurs kwalifikacyjny (przez 6  miesięcy).
 • Kurs komputerowy o standardzie ECDL

Grupa II

 • Kreowanie wizerunku – przeprowadzenie warsztatów z usługą stylisty, przeprowadzenie metamorfozy i zakup strojów
 • Kurs językowy
 • Kurs komputerowy
 • Kurs prawa jazdy kat. B.
 • Kursy zawodowe
 • Stypendium szkoleniowe dla uczestników realizujących kursy zawodowe
 • Pośrednictwo pracy w zakresie organizacji staży zawodowych
 • Staże zawodowe u pracodawców
 • Indywidualne pośrednictwo pracy lub pośrednictwo w zakresie organizacji staży (trzymiesięczne)
 • Stypendium dla uczestników odbywających staż zawodowy (przez 3 miesiące).
 • Wyposażenie stanowiska pracy u pracodawcy w związku z odbywanym przez uczestnika stażem
 • Niezbędne badania lekarskie lub psychologiczne
 • Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie uczestnik w momencie przystępowania do projektu musi spełnić następujące kryteria:

Grupa IA
REKRUTACJA DO TEJ GRUPY TRWA!

 • wiek 15-16 lat (w chwili przystąpienia do projektu osoba musi mieć ukończony
 • 15 r.ż. i jednocześnie nie mieć ukończonego 17 r.ż.)
 • bycie osobą bierną zawodowo
 • nieposiadanie lub posiadanie niskich kwalifikacji zawodowych
 • posiadanie słabych wyników w nauce (tzn. uzyskanie średniej ocen w ubiegłym roku szkolnym 2,9 i niższej) i wykazywanie dużej absencji na zajęciach szkolnych (nieobecności na zajęciach szkolnych w roku ubiegłym utrzymujące się na poziomie 20% i wyżej)
 • zamieszkiwanie w jednym z 6 województw, gdzie działania projektowe finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), tj.: mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim, wielkopolskim

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Grupa IB
REKRUTACJA JUŻ WKRÓTCE

 • wiek 16-17 lat (w chwili przystąpienia do projektu osoba musi mieć ukończony
 • 16 r.ż. i jednocześnie nie mieć ukończonego 18 r.ż.)
 • bycie osobą bierną zawodowo
 • nie posiadanie lub posiadanie niskich kwalifikacji zawodowych
 • nie uczestniczenie w żadnej formie kształcenia/szkolenia
 • posiadanie wykształcenia gimnazjalnego,
 • posiadanie opóźnienia w cyklu kształcenia, związanego z sytuacją życiową
 • lub zdrowotną (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
 • 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki poprzez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy)
 • zamieszkiwanie w jednym z 6 województw, gdzie działania projektowe finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), tj.: mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim, wielkopolskim

Grupa II
REKRUTACJA JUŻ WKRÓTCE

 • wiek- 18-24 lata (w chwili przystąpienia do projektu osoba musi mieć ukończony
 • 18 r.ż. i jednocześnie nie mieć ukończonego 25 r.ż.)
 • bycie osobą bierną zawodowo
 • bycie osobą niekształcącą się i nieszkoląca się (tzw. grupa NEET)
 • nie posiadanie w ogóle kwalifikacji zawodowych, posiadanie niskich kwalifikacji zawodowych lub posiadanie kwalifikacji zawodowych niedostosowanych do potrzeb rynku pracy
 • zamieszkiwanie w jednym z 6 województw, gdzie działania projektowe finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), tj.: mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim, wielkopolskim

Pierwszeństwo przyjęcia do projektu będą miały osoby spełniające powyższe kryteria naboru oraz:

 • posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • żyjące w gospodarstwach domowych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Wsparcie OHP jest kierowane głównie do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w szczególności do osób wywodzących się z rodzin niepełnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi.

ZGŁOŚ SIĘ DO KTÓREJŚ Z NIŻEJ WYMIENIONYCH JEDNOSTEK I WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

GRUPA IA

 • Hufiec Pracy 7-4 w Warszawie, ul. Konopacka 16, 03-428 Warszawa, tel.: (22) 618-07-33, e-mail: shp7-4@mazowiecka.ohp.pl
 • Hufiec Pracy 7-6 w Warszawie, ul. Rabsztyńska 8, 01-140 Warszawa, tel.: (22) 424-98-35, e-mail: shp7-6@mazowiecka.ohp.pl
 • Hufiec Pracy 7-13 w Kozienicach, ul. Bohaterów Studzianek 30, 26-900 Kozienice, tel.: (48) 332-24-13, e-mail: hp7-13@mazowiecka.ohp.pl
 • Hufiec Pracy 7-26 w Pruszkowie, ul. Armii Krajowej 46/9, 05-800 Pruszków, tel.: (22) 728-36-72, e-mail: hp7-26@mazowiecka.ohp.pl

GRUPA IB

 • Hufiec Pracy 7-9 w Warszawie, ul. Kickiego 5, 04-373 Warszawa, tel.: (22) 813-05-71, e-mail: shp7-9@mazowiecka.ohp.pl
 • Hufiec Pracy 7-11 w Płocku, Al. Stanisława Jachowicza 2/4, 09-400 Płock, tel.: (24) 268-11-37, e-mail: hp7-11@mazowiecka.ohp.pl

GRUPA II

 • Hufiec Pracy 7-28 w Warszawie, ul. Rzymowskiego 38, 02-697 Warszawa, tel.: (22) 353-08-41, e-mail: hp7-28@mazowiecka.ohp.pl
 • Hufiec Pracy 7-22 w Warszawie, ul. Tarczyńska 12 lok. 32, 02-023 Warszawa, tel.: (22) 823-86-64, e-mail: hp7-22@mazowiecka.ohp.pl
 • Hufiec Pracy 7-8 w Wyszkowie, ul. Białostocka 9, 07-200 Wyszków, tel.: (29) 742-06-56, e-mail: shp7-3@mazowiecka.ohp.pl
 • Hufiec Pracy 7-1 w Radomiu, ul. J.I. Kraszewskiego 1/7, 26-600 Radom, tel.: (48) 363-95-32, e-mail: shp7-1@mazowiecka.ohp.pl
 • Środowiskowy Hufiec Pracy 7-5 w Ciechanowie, ul. Niechodzka 14, 08-400 Ciechanów, tel.: (23) 673-69-92, e-mail: shp7-5@mazowiecka.ohp.pl
 • Hufiec Pracy 7-7 w Siedlcach, ul. 3-go Maja 28, 08-110 Siedlce, tel.: (25) 632-36-78, e-mail: shp7-7@mazowiecka.ohp.pl
 • Hufiec Pracy 7-2 w Ostrołęce, ul. Zawadzkiego 1A, 07-410 Ostrołęka, tel.: (29) 769-16-08, e-mail: shp7-2@mazowiecka.ohp.pl
 • Hufiec Pracy 7-36 w Wołominie, ul. Moniuszki 11, 05-200 Wołomin, tel.: (22) 787-36-43, e-mail: hp7-36@mazowiecka.ohp.pl
 • Hufiec Pracy 7-18 w Garwolinie, ul. Korczaka 10, 08-400 Garwolin, tel.: (25) 786-10-10, e-mail: hp7-18@mazowiecka.ohp.pl
 • Hufiec Pracy 7-19 w Mińsku Mazowieckim, ul. Budowlana 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel.: (25) 758-24-26, e-mail: hp7-19@mazowiecka.ohp.pl

Bliższych informacji o projekcie udziela:

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Ul. Gałczyńskiego 4 00-362 Warszawa
tel. (22) 827-21-54 e-mail: mazowiecka@ohp.pl
www.mazowiecka.ohp.pl

Koordynator Wojewódzki Projektu:
Artur Stankiewicz
artur.stankiewicz@mazowiecka.ohp.pl

Zespół ds. wdrażania programów europejskich:
Judyta Zasuwa
judyta.zasuwa@mazowiecka.ohp.pl
Monika Nowakowska
monika.nowakowska@mazowiecka.ohp.pl

oraz jednostki OHP, w których realizowany jest projekt.

Projekt „Akcja Aktywizacja - EFS” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Web Content Display Web Content Display