Asset Publisher Asset Publisher

Back

Refundacja wsparciem dla pracodawców

Podstawowym celem zatrudnienia młodocianego jest umożliwienie mu zdobycia kwalifikacji zawodowych. Zatrudnienie takiego pracownika to inwestowanie w osobę jeszcze uczącą się. Na co może liczyć pracodawca decydujący się na taki krok?

Warto, czy nie?

Przedsiębiorca kształcący osoby młodociane w celu przygotowania zawodowego  może w szczególności liczyć na :

  • refundację, ze środków Funduszu Pracy, wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom;
  • dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych;
  • możliwość zatrudnienia wyszkolonego, wykwalifikowanego pracownika po ukończeniu praktycznej nauki zawodu i zdaniu egzaminu.

Istotnym faktem jest także to, że zatrudnianie młodocianych wiąże się z dość niskimi kosztami pracy. Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie, które oblicza się  w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Uwzględniając rodzaj prac, które można powierzać młodocianym, należy dojść do wniosku, że już samo ich zatrudnienie  jest jedną z głównych korzyści dla pracodawcy. 

 

Obowiązki pracodawcy

Refundacja kosztów wynagrodzeń  oraz składek na ubezpieczenie społeczne stanowi istotną zachętę dla pracodawców do zatrudniania osób młodocianych. Jest  również ważnym instrumentem służącym wspieraniu kształcenia młodocianych w powiązaniu z potrzebami rynku pracy.                                                                                                                   

Pracodawca, który zamierza starać się o refundację kosztów zatrudnienia młodocianych, musi:

  • spełniać warunki niezbędne do prowadzenia przygotowania zawodowego w  zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych;
  • zatrudniać młodocianych w zawodach znajdujących się w wykazie zawodów, w  których zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego może podlegać refundacji ze środków Funduszu Pracy; złożyć wniosek o zawarcie umowy o refundację  wraz z kompletem dokumentów do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, właściwego ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego. Wniosek można złożyć także za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców w terminie od 1 stycznia do 15 listopada każdego roku.

 

Refundacja i co dalej…

Poza korzyścią jaką daje zwrot poniesionych kosztów wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych, pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie kosztów kształcenia jeżeli pracownik ukończył naukę i zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Zatrudnienie pracownika młodocianego to dla przedsiębiorcy doskonała okazja, by nauczyć zawodu młodocianego z myślą o tym, że po ukończeniu przygotowania zawodowego, pozostanie on w macierzystym zakładzie pracy. Poprzez możliwość włączenia się w proces edukacji pracodawca ma możliwość ukształtowania przyszłego pracownika według swoich oczekiwań.

Aktywność przedsiębiorców w zakresie szkolenia pracowników młodocianych jest pożytkiem nie tylko dla ucznia, ale również dla rynku pracy.

 

Podstawy prawne:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014, poz. 865),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków funduszu pracy oraz wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 roku, poz. 1671),

Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. 2014 poz. 232)

 

Autor: Alina Suszyńska, st. specjalista ds. refundacji CEiPM Katowice.


Web Content Display Web Content Display