Asset Publisher Asset Publisher

Back

Słów kilka o „Gwarancjach” w Cieszanowie

Od 2014 r. jednostki OHP realizują projekt „Równi na rynku pracy”, który finansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej - „Gwarancje dla młodzieży”. Również pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Cieszanowie poprzez liczne akcje promujące projekt zachęcili wielu młodych ludzi do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.

W ramach realizacji projektu podpisano porozumienia z jednostkami samorządowymi oraz stowarzyszeniami działającymi na terenie powiatu lubaczowskiego w celu promocji, a także zwiększenia naboru  beneficjentów projektu.

Poprzez udział w projekcie młode osoby  w wieku od 18 do 24 lat  otrzymują różnorodne formy wsparcia oraz uzyskują kompetencje ułatwiające im zdobycie zatrudnienia. Pierwszymi zajęciami, jakie odbyły się w MCK w Cieszanowie w ramach projektu były indywidualne i grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego, które miały na celu diagnozę predyspozycji zawodowych beneficjentów oraz określenie zainteresowań, a także opracowanie Indywidulanego Planu Działania każdego uczestnika projektu. Kolejnymi zaś były indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem, ułatwiające dostrzeżenie dobrych stron własnej osobowości. Następnie część beneficjentów skorzystała z treningu umiejętności społecznych mających na celu podwyższenie umiejętności społecznych w obszarze komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji.  Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dały  uczestnikom możliwość zapoznania się z aktualną sytuacją na rynku pracy i wymogami pracodawców wobec potencjalnych pracowników.  
W cieszanowskiej jednostce zakończyły się kursy w zawodach: kucharz, pracownik administracyjno – biurowy, sprzedawca- fakturzysta- magazynier z obsługą kasy fiskalnej i terminala płatniczego. W chwili obecnej trwają jeszcze kursy w zawodach: florystka, mechanik pojazdów samochodowych oraz technolog robót wykończeniowych. Kursy zawodowe mają na celu  podwyższenie kwalifikacji zawodowych. W ramach projektu młodzież skorzysta również z indywidualnego pośrednictwa pracy. Kolejnym etapem będą staże zawodowe, które rozpoczną się już niebawem. Przez cały okres stażu beneficjenci  będą dostawać stypendium.  

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, otrzymują zwrot kosztów za dojazd na zajęcia oraz posiłki w trakcie zajęć przewidzianych w projekcie. Projekt stanowi odpowiedź na problem wysokiego bezrobocia wśród ludzi młodych, absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Wśród przyczyn, które osłabiają pozycję młodzieży na rynku pracy najczęściej wymieniane są: niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, brak umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego, a także  niedostateczne kompetencje miękkie.

Uczestnicy są bardzo zadowoleni z możliwości jakie „gwarantuje" im projekt, ponieważ poprzez kursy zawodowe oraz staże nabędą swoje pierwsze doświadczenia zawodowe, które na dzisiejszym rynku pracy są bardzo ważne. Projekt „Równi na rynku pracy" pozwala na pokonanie barier związanych z brakiem kwalifikacji, doświadczenia zawodowego oraz nieumiejętnością poruszania się po rynku pracy. 

Autor: Małgorzata Kulczycka – doradca zawodowy MCK Cieszanów

Bibliografia:

www.ohp.pl

 


Web Content Display Web Content Display