Asset Publisher Asset Publisher

Back

Warto być wolontariuszem

Wolontariat (łac. voluntarius - dobrowolny) to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa. Wolontariuszem może zostać każdy, kto chce pożytecznie i ciekawie wykorzystać czas wolny. Dla młodych osób wolontariat to także często pierwszy krok do kariery zawodowej.

Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Instytucje te nie mogą korzystać z pracy wolontariuszy przy prowadzonej działalności gospodarczej, czego wprost zakazuje ustawa. Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy.

Młodzież wchodząca na rynek pracy nie zawsze potrafi samodzielnie odnaleźć się w realiach dzisiejszego rynku pracy, który cechuje zmienność w zakresie wzrostu i spadku stopy bezrobocia, wymagań które pracodawcy stawiają kandydatom do pracy oraz wobec własnych oczekiwań dotyczących pierwszej pracy. Młodzi ludzie nie potrafią sprecyzować swoich pragnień i potrzeb stawiając pierwsze kroki na rynku pracy, poszukując zatrudnienia. Często bywa tak, że nie udaje się znaleźć pracy oraz skorzystać z różnych form aktywizacji zawodowej oferowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy. Młodzi ludzie kontynuujący edukację czasami nie wiedzą jak zorganizować czas wolny po szkole. Co wtedy robić? Zostać wolontariuszem.

Wolontariuszem może zostać każdy, bez względu na płeć, wiek, wyznanie, poziom wykształcenia i status społeczno – ekonomiczny. Warunkiem jest dysponowanie czasem wolnym i chęć podjęcia w/w formy zatrudnienia oraz cechy osobowościowe pozwalające czerpać satysfakcję ze swojej prac, a wśród nich:

- empatia,
- łatwość nawiązywania relacji międzyludzkich,
- wiara w siebie i innych,
- zaradność życiowa,
- uczciwość,
- kultura osobista,
- wytrwałość.

W zależności od rodzaju podjętej pracy wolontariusz może pracować z ludźmi, ze zwierzętami, może być to praca biurowa lub w terenie. Do wykonywanych przez siebie zadań powinien podchodzić z optymizmem, z chęcią zdobycia nowej wiedzy i doświadczeń, z silną motywacją. Praca jako wolontariusz nie stanowi źródła dochodu, jednak może być ważna w aspekcie stawiania pierwszych kroków na rynku pracy. Przygotowując swoją aplikację, osoba pracująca w charakterze wolontariusza może zamieścić tę informację w CV, co na pewno spotka się z uznaniem potencjalnego pracodawcy. Ponadto wolontariat daje możliwość sprecyzowania własnych oczekiwań, predyspozycji i pozwala poszerzyć wiedzę o sobie i otaczającym świecie. Wolontariat pozwala utwierdzić się w przekonaniu, że praca bez wynagrodzenia również może być interesującym doświadczeniem, dającym możliwość rozwoju.

Jak znaleźć pracę w charakterze wolontariusza? W Polsce istnieje sieć Centrów Wolontariatu, gdzie można się zgłosić i uzyskać istotne informacje, pomoc, a nawet propozycję pracy. Do najpopularniejszych należą: Polski Czerwony Krzyż oraz Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Organizacje opierające swoją działalność na wolontariacie to także Amnesty International, Greenpeace Polska czy fundacje działające na rzecz dzieci, zwierząt, zabytków. Ochotnicze Hufce Pracy także realizują program „Wolontariat w OHP”, który skierowany jest do wszystkich chętnych podjąć pracę jako Wolontariusz w naszych jednostkach. Szczegółowe informacje z danymi teleadresowymi zainteresowani uzyskają na stronie internetowej: www.ohp.pl

Podsumowując słowami angielskiego pisarza C. Lewis’a: „Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że tylko to wszystko co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić”. Pomimo, iż trudno wyobrazić sobie pracę bez wynagrodzenia w dzisiejszych czasach, to jednak warto spróbować swoich sił, jako wolontariusz, gdyż ta forma zatrudnienia również otwiera nam różne możliwości, poszerza horyzonty myślowe, pozwala docenić wartość pracy własnej i innych.

Autor: Paulina Grzejszczak
Źródło: Wikipedia


Web Content Display Web Content Display