Asset Publisher Asset Publisher

Back

Wiechlickie „Gwarancje dla młodzieży”

W Centrum Kształcenia i Wychowania w Wiechlicach trwają zajęcia w ramach ogólnopolskich projektów unijnych „Pomysł na siebie” i „Równi na rynku pracy”. Są one częścią programu „Gwarancje dla młodzieży”. W Wiechlicach realizowane są w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - YEI.

Głównym założeniem jest zapewnienie młodym ludziom w wieku 15 - 24 lata (tzw. młodzież NEET - not in employment, education or training) dobrej, jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy. W projekcie „Pomysł na siebie" realizowanym przez wiechlickie Centrum objęto wsparciem 10-osobową grupę młodzieży w wieku 15-16 lat zaniedbującą obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. Natomiast dla 15 osób w wieku 18-24 lata, odbywają się zajęcia projektu „Równi na rynku pracy". Osoby objęte projektem nie uczą się i nie pracują, nie posiadają kwalifikacji zawodowych lub posiadają kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy. Są bez doświadczenia zawodowego, nie posiadają wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy,

Do tej pory obie grupy młodzieży uczestniczyły w grupowych i indywidualnych zajęciach z doradcami zawodowymi oraz psychologiem. Spotkania grupowe z doradcą obejmowały tematykę rynku pracy, aktywnych metod poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, poznania instytucji, instrumentów i usług rynku pracy oraz aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy. Podczas konsultacji indywidualnych z doradcami diagnozowano predyspozycje zawodowe uczestników i tworzono indywidualne plany działania, według których dobierane były kolejne formy wsparcia. W ramach treningu z psychologiem odbyły się szkolenie z radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i skutecznego poszukiwania pomocy oraz zajęcia wzmacniające kompetencje społeczne, budowano zaufanie wobec grupy. Zasadniczymi formami wsparcia młodszej grupy są trwające warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych (wraz z zakupem wyprawki edukacyjnej), kursy językowe i zakończony w grudniu 2014 podstawowy kurs komputerowy. Warsztaty wyrównawcze oraz kursy językowe zostały dobrane według indywidualnych potrzeb młodzieży. W kilkuosobowych grupach (lub indywidualnie - zależnie od zgłaszanych potrzeb) odbywają się, zatem zajęcia z języka polskiego, matematyki, biologii oraz kursy języka niemieckiego i angielskiego. Ponadto każdy z uczestników weźmie udział w zajęciach z zapobiegania agresji i przemocy, wychowania do życia w rodzinie oraz indywidualnych konsultacjach ze specjalistą ds. uzależnień, natomiast wyselekcjonowana na podstawie IPD grupa osób (20% uczestników) wykazujących postawy przedsiębiorcze oraz zainteresowanych podjęciem w przyszłości samozatrudnienia w kursie przedsiębiorczości. Dorośli uczestnicy projektu „Równi na rynku pracy" poza zajęciami z doradcami zawodowymi i psychologiem wzięli udział w treningu umiejętności społecznych, grupowych i indywidualnych zajęciach z prawnikiem, a wybrani na podstawie IPD również w podstawowym kursie komputerowym oraz kursie ECDL START i kursie językowym. Trening umiejętności społecznych obejmował zajęcia z komunikacji, autoprezentacji, obniżania lęku społecznego, panowania nad emocjami i prawidłowego ich wyrażania. Młodzież nabywała umiejętność budowania pozytywnych relacji interpersonalnych (nawiązywanie kontaktu i prowadzenie rozmowy), pogłębiania poziomu empatii i dostrzegania potrzeb innych osób oraz asertywnego odmawiania. Zajęcia z prawnikiem obejmowały zagadnienia z zakresu prawa pracy, opiekuńczego i rodzinnego. Uczestnicy mieli okazję uzyskać indywidualną poradę z wybranej tematyki. Podstawowy kurs komputerowy obejmował wiedzę z obszaru obsługi komputera, korzystania z programów biurowych, a także użytkowania Internetu, jako źródła wiedzy i rozrywki. Kurs ECDL START obejmował zagadnienia podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego, korzystania z edytora tekstu oraz arkuszy kalkulacyjnych, a także formatowania, używania podstawowych funkcji matematycznych, statystycznych i logicznych, tworzenia i formatowania wykresów, diagramów oraz korzystania z sieci informatycznych. Kurs języka angielskiego dostarczył młodzieży umiejętności komunikowania się w języku obcym, w tym np. odpowiedniego słownictwa ułatwiającego poszukiwanie zatrudnienia. Niebawem zakończą się warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy. Część grupy rozpoczęła udział w kursie zawodowym sprzedawca kasjer fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej oraz programu do fakturowania. Niebawem odbędą się zajęcia w ramach kursu przedsiębiorczości, kurs prawa jazdy kat. B a także kurs zawodowy magazyniera z obsługą wózka widłowego. Po zakończeniu kursów planowane są indywidualne konsultacje z pośrednikiem pracy w zakresie organizacji staży zawodowych oraz zgodne z uzyskanymi kwalifikacjami 6-cio miesięczne staże w zakładach pracy.

Uczestnicy w ramach projektów otrzymują dodatkowo wyżywienie w formie obiadów, refundację kosztów dojazdu na zajęcia, ubezpieczenie NNW, refundację kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi czasie trwania stażu zawodowego, opłacone zostaną również niezbędne do odbycia stażu badania lekarskie. Udział w projektach jest całkowicie bezpłatny.

Młodzi ludzie po ukończeniu kursów otrzymują stosowne certyfikaty i zaświadczenia. Projekty to ogromna pomoc dla młodzieży. Dzięki nim młodzi ludzie mogą się stać atrakcyjniejsi, jako pracownicy na lokalnym rynku pracy oraz dokonać przemyślanego wyboru przyszłej kariery zawodowej.     


Web Content Display Web Content Display