Asset Publisher Asset Publisher

Back

Właściwa decyzja gwarancją sukcesu

Jak świadomie dokonać właściwego wyboru dalszej kariery zawodowej? Gdzie szukać pomocy? To pytania, na które poszukują odpowiedzi młode osoby startujące w dorosłe życie. Z pomocą przychodzi Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży.

Co czuje młody człowiek wkraczający w dorosłość? Lęk, obawę, niepewność, co dalej robić ze swoim życiem? Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Suwałkach, wychodząc naprzeciw potrzebom osób młodych, w wieku 18-25 lat, kieruje wszystkie swoje działania by udzielić im wszechstronnego wparcia. Jedną z form, jaką proponuje jest udział w bezpłatnych projektach realizowanych dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pomagamy młodym bezrobotnym

Obecnie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Suwałkach realizuje projekt pn. „Świadomy wybór” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt skierowany jest do osób, które nie posiadają jeszcze doświadczenia na rynku pracy, mają niskie kwalifikacje i pozostają bez zatrudnienia. Różnorodne formy wsparcia, dokładnie dopasowane do potrzeb młodych osób, zaplanowane w projekcie stwarzają możliwość udanego startu w dorosłe życie. Dzięki warsztatom aktywnego poszukiwania pracy wzmacniana jest aktywność zawodowa i umiejętność radzenia sobie ze stresem. Uczestnicy projektu przy pomocy doradcy zawodowego II stopnia tworzą własne CV, ćwiczą rozmowy kwalifikacyjne i poznają zasady rynku pracy z uwzględnieniem równości szans kobiet i mężczyzn. Dopełnieniem warsztatów są indywidualne porady zawodowe, w trakcie, których powstają Indywidualne Plany Działania dla każdego z uczestników.

Tematem przewodnim zajęć z prawnikiem są zagadnienia z prawa pracy. Podczas spotkań uczestnicy poznają formy zatrudnienia, zagrożenia, jakie wynikają z podejmowania nielegalnej pracy i konsekwencjach nieopłacania składek. Tak przygotowana młodzież rozpoczyna udział w kursach zawodowych, dostosowanych do swoich predyspozycji zawodowych i potrzeb rynku pracy. W przypadku „Świadomego wyboru” są to kursy w kierunku operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC oraz sprzedawcy w branży spożywczej.

Nabyte kwalifikacje zawodowe otwierają drogę uczestnikom do odbycia staży zawodowych, które w projekcie zaplanowane są na okres 3 miesięcy. Staże realizowane są w lokalnych zakładach pracy. W ramach kursów i staży zawodowych uczestnicy otrzymują stypendium szkoleniowe, które pozwala na spokojne zdobywanie doświadczenia zawodowego.

Projekt zaplanowany jest w dwóch edycjach, dzięki czemu więcej osób będzie mogło z niego skorzystać. Bezpłatny udział w projekcie jest szansą dla wielu młodych osób, którym dotychczas nie udało się z różnych przyczyn uzyskać kwalifikacji zawodowych, ukończyć szkoły, a trudna sytuacja materialna uniemożliwia inwestycję we własny rozwój. Uczestnicy projektu w trakcie zajęć otrzymują ciepły posiłek, a dla dojeżdżających komunikacją miejską zaplanowano dofinansowanie kosztów dojazdów na zajęcia.

Wsparcie zaplanowane w projekcie kompleksowo wyposaża młodych ludzi, którzy dzięki nabytym kwalifikacjom zawodowym i umiejętnościom łatwiej odnajdą swoje miejsce na rynku pracy. Są też pewniejsi siebie i swoich możliwości, gotowi na podejmowanie nowych wyzwań.

Ewa Kłoczko – sam. sp. ds. programów – CEiPM OHP w Suwałkach


Web Content Display Web Content Display