Web Content Display Web Content Display

Szczegółowych informacji udzielają jednostki OHP oraz konsultanci infolinii ECAM  tel. 19524.

Czym są Gwarancje dla młodzieży?

Europejska inicjatywa Gwarancje dla młodzieży stanowi skierowany przez Komisję Europejską do państw członkowskich Unii Europejskiej postulat zapewnienia wszystkim młodym ludziom w wieku do 25 lat dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy. Ochotnicze Hufce Pracy od wiosny 2014 r. są jednym z głównych realizatorów Gwarancji dla młodzieży.

Kto może z nich korzystać za pośrednictwem OHP?

Z usług oferowanych przez OHP w ramach Gwarancji dla młodzieży mogą skorzystać młodzi ludzie w wieku 15-24 lata, którzy nie są zatrudnieni oraz nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET - not in employment, education or training).

Wsparcie OHP adresowane jest przede wszystkim do młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej (z powodu uwarunkowań rodzinnych oraz środowiskowych), w szczególności do osób wywodzących się z rodzin niepełnych, dotkniętych bezrobociem i ubóstwem.

Rozpoczęta została realizacja ogólnopolskiego projektu skierowanego do ww. grupy osób „Od szkolenia do zatrudnienia” (szczegóły w zakładkach po prawej).

Do OHP mogą zgłaszać się:

 • osoby w wieku 18-24 lata, nieuczące się i niepracujące, nieposiadające kwalifikacji zawodowych lub posiadające kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy, bez doświadczenia zawodowego, nieposiadające wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy.

W szczególności mogą być to:

 • osoby posiadające wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej (lub niższe), które wypadły z systemu edukacji, co spowodowało brak wyuczonego zawodu i zmniejszyło szanse na zatrudnienie,
 • absolwenci szkół zawodowych, techników, studiów licencjackich itp., którzy po skończeniu nauki nie mogą znaleźć zatrudnienia i chcieliby zdobyć nowe kwalifikacje.

Zgodnie w wymogami programu Gwarancji dla młodzieży, osoby  zgłaszające się do OHP otrzymają konkretną ofertę pomocy w ciągu maksymalnie czterech miesięcy od dnia podpisania przez daną osobę deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Co zawiera oferta OHP w ramach Gwarancji dla młodzieży?

Oferta OHP w ramach Gwarancji dla młodzieży zawiera:

 • szkolenia zawodowe (w tym kursy przekwalifikowujące lub doskonalące) wraz ze stypendium dla uczestników szkoleń,
 • trzymiesięczne staże zawodowe (wraz ze stypendium dla uczestników staży),
 • szkolenia w zakresie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców (np. z zakresu kompetencji miękkich, językowych, komputerowych, kursu prawa jazdy kat. B),
 • wsparcie pedagogiczno-psychologiczne,
 • poradnictwo zawodowe,
 • zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży,
 • warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty,
 • nauka aktywnego poszukiwania pracy,
 • warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się,
 • pośrednictwo pracy lub pośrednictwo w zakresie organizacji staży.

Wszyscy uczestnicy programu mogą korzystać ponadto z dodatkowego wsparcia  w postaci bezpłatnego wyżywienia, dofinansowania kosztów dojazdu na zajęcia, ubezpieczenia NNW, wymaganych badań lekarskich oraz materiałów edukacyjnych.

Przedstawione formy wsparcia nie stanowią katalogu zamkniętego i będą dobierane indywidualnie do potrzeb danej osoby zgłaszającej się do OHP.

Gdzie należy się zgłosić, aby otrzymać bardziej szczegółowe informacje?

Działania Ochotniczych Hufców Pracy w ramach Gwarancji dla młodzieży są realizowane na terenie całego kraju, poprzez ogólnopolską sieć jednostek OHP.

Punktami kontaktowymi na szczeblu lokalnym, które udzielają szczegółowych informacji o ofercie OHP, która będzie dostępna w ramach programu są Centra Edukacji i Pracy Młodzieży (CEiPM).

Informacje można uzyskać również w każdej jednostce OHP na terenie kraju oraz w Elektronicznym Centrum Aktywizacji Młodzieży - dokariery.pl, pod numerem infolinii 19524 oraz pod adresem: kontakt@ecam.ohp.pl.

 

Gwarancje dla młodzieży Gwarancje dla młodzieży