Web Content Display Web Content Display

Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników

Jeżeli pracodawca chce zatrudnić młodocianego pracownika w celu nauki zawodu, może ubiegać się o zwrot kosztów wynagrodzeń i składek na społeczne. W tym celu należy  złożyć do właściwego, ze względu na miejsce odbywania nauki zawodu przez młodocianego, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży wniosek o zawarcie umowy o refundację. Jeżeli będą spełnione wszystkie określone prawem warunki to wówczas zostanie zawarta z pracodawcą umowa o refundację. Wysokość refundacji i terminy składania wniosków są dokładnie określone!

Zgodnie z zapisami zawartymi w Art.12 ust.6 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn zm.):
„Ochotnicze Hufce Pracy mogą dokonywać zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z uwzględnieniem wykazu zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15, do wysokości najniższych stawek, określonych w odrębnych przepisach obowiązujących w okresie, za który jest dokonywana refundacja na podstawie umowy zawartej z pracodawcą lub organizacją zrzeszającą pracodawców.”

Zgodnie z delegacją ustawową, refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników staje się od 1 lipca 2014 roku pomocą de minimis. Limit pomocy de minimis wynosi 200 000 Euro na 3 lata (wliczając w to bieżący rok kalendarzowy i dwa lata poprzedzające).
Procedury ubiegania się refundację reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom i składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 865)

Zgodnie z ww. rozporządzeniem MPiPS, które określa szczegółowe warunki i tryb refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom,  pracodawca który zatrudnia młodocianych w celu nauki zawodu i chce ubiegać się o refundację, musi spełniać określone warunki:
• zatrudnić młodocianych w zawodach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
• pracodawca, osoba prowadząca w jego imieniu zakład pracy lub osoba przez niego zatrudniona spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych
i pedagogicznych (zgodnie z określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu);
• pracodawca  składa wniosek o zawarcie umowy o refundację wraz z kopiami umów o pracę zawartymi z młodocianymi pracownikami;
• wniosek o zawarcie umowy o refundację, wraz z kompletem dokumentów, pracodawcy zatrudniający młodocianych w formie szkolnej mogą składać w terminie od 1 stycznia do 15 listopada każdego roku;
• w formach pozaszkolnych (przyuczenie do wykonywania określonej pracy) pracodawcy wnioski o zawarcie umowy o refundację mogą składać do 20 dnia każdego miesiąca;
• pracodawca może złożyć pierwszy wniosek rozliczeniowy po odesłaniu podpisanej umowy o refundację do WK OHP oraz spełnieniu wszystkich kryteriów wymaganych do rozliczenia wniosku;


W przypadku terminów składania wniosków o zawarcie umowy o refundację istnieją odstępstwa, określające w jakich sytuacjach pracodawca może ubiegać się o zawarcie umowy o refundację poza terminami określonymi w rozporządzeniu. Dotyczy to przypadków, w których umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z młodocianym pracownikiem z powodu:
• ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy;
• reorganizacji poprzedniego zakładu pracy uniemożliwiającej dalsze przygotowanie do zawodu;
• wydania orzeczenia lekarskiego o przeciwwskazaniach do kontynuowania nauki w danym zawodzie.
OHP zawiera umowę z pracodawcą na okres od dnia, w którym młodociany rozpoczyna przygotowanie zawodowe u danego pracodawcy, zgodnie z umową o pracę, do dnia zakończenia przygotowania zawodowego zgodnie z programem.
W przypadku powtarzania roku przez młodocianego refundacja nie przysługuje.
Wniosek musi spełniać określone warunki formalne, w przypadku braków pracodawca zostaje wezwany do jego uzupełnienia.
Wszystkie wzory dokumentów znajdują się na stronach internetowych Wojewódzkich Komend OHP.

Po podpisaniu umowy o refundację pracodawca może występować z wnioskami o wypłatę refundacji w terminach określonych w umowie. Najczęściej wypłaty refundacji realizowane są w systemie kwartalnym.

Do wniosku o wypłatę refundacji pracodawca jest zobowiązany dołączyć:
• kopię imiennej listy płac, gdzie jest potwierdzony odbiór przez młodocianego wynagrodzenia;
• informacje o poniesionych kosztach kwalifikujących do objęcia pomocą na szkolenia ogólne – dotyczy do wyłącznie pracodawców, którzy zawarli umowę o refundację przed 1 lipca 2014 roku;
• kopię deklaracji ZUS, potwierdzającej opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne wszystkich zatrudnionych pracowników.


Podstawy prawne:
• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008, Nr 69, poz.415, z późń.zm); - rozdz. 5;
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014 r., poz. 865);
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz.278, z późń. zm);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r, Nr 23, poz. 1626);
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. 2007, nr 61, poz. 413);