Web Content Display Web Content Display

Pomysł na siebie - schemat udziału w projekcie

W ramach projektu zaplanowane zostały odrębne schematy wsparcia dla osób zakwalifikowanych do poszczególnych grup projektowych – A i B. Elementem wspólnym, rozpoczynającym udział w projekcie każdej osoby jest indywidualne doradztwo zawodowe kończące się opracowaniem Indywidualnych Planów Działania.


Schemat wsparcia uczestnika grupy A:

Szkolenia obowiązkowe:

 • Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym – 4 godziny
 • Grupowe zajęcia z doradcą zawodowym – 20 godzin
 • Grupowe wsparcie psychologiczne – 10 godzin
 • Warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych – 40 godzin
 • Kurs językowy – ok. 120 godzin (2 semestry)
 • Podstawowy kurs komputerowy – 30 godzin

Każdy z uczestników ma do wyboru 2 spośród 3 niżej wymienionych rodzajów zajęć:

 • Indywidualne konsultacje ze specjalistą ds. uzależnień – 8 godzin
 • Zajęcia z zapobiegania agresji i przemocy – 8 godzin
 • Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie – 8 godzin

Szkolenia alternatywne:

 • Indywidualne wsparcie psychologiczne – 5 godzin
 • Kurs przedsiębiorczości – 20 godzin

Opis schematu udziału w projekcie uczestnika grupy A:
Zasadniczymi formami wsparcia projektowego są zajęcia z zakresu wyrównywania zaległości szkolnych, uzupełnione o zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych dla uczestnika, a także kurs języka obcego i podstawowy kurs komputerowy. Osoba, która ukończy kurs językowy i pomyślnie zda egzamin, otrzyma zaświadczenie określające poziom nabytych kompetencji zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Uczestnik projektu skorzysta również z doradztwa zawodowego i wsparcia psychologicznego obejmującego zagadnienia związane z planowaniem kariery zawodowej, wzmocnieniem kompetencji społecznych i jakości życia, pomocą w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach np. w związku z sytuacją domową, barierami w kontaktach interpersonalnych, niską motywacją do podejmowania konstruktywnych działań. Indywidualne konsultacje z psychologiem nie są zajęciami obowiązkowymi, skierowane są do osób, które potrzebują pomocy w rozwiązaniu osobistych problemów. Ponadto każda osoba dokona wyboru 2 rodzajów zajęć spośród dostępnych 3 opcji szkoleniowych z zakresu wsparcia dotyczącego sfery osobistej – szkolenie z zapobiegania agresji i przemocy, wychowania do życia w rodzinie lub indywidualne konsultacje ze specjalistą ds. uzależnień. Są to bardzo ciekawe zajęcia, dzięki którym można poznać pozytywne sposoby i techniki hamowania i rozładowywania agresji, rozwinąć umiejętności interpersonalne: komunikowania się z ludźmi, podejmowania decyzji, chronienia siebie w sytuacji nacisku grupowego, budowania wizerunku własnej osoby; można poszerzyć wiedzę w zakresie wychowania do życia w rodzinie i problemów, którym musi stawiać czoło przeciętny nastolatek; można zasięgnąć porady w zakresie uzyskania pomocy w sytuacjach związanych z uzależnieniami. Zajęcia uzupełnione są dodatkowo o profilaktyczne działania informacyjne i edukacyjne. W ramach projektu można także ukończyć kurs przedsiębiorczości – dostępnych jest 100 miejsc szkoleniowych. Polecany jest szczególnie osobom wykazującym postawy przedsiębiorcze oraz zainteresowanym podjęciem w przyszłości samozatrudnienia. 

Schemat wsparcia uczestnika grupy B:

Szkolenia obowiązkowe:

 • Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym – 4 godziny
 • Grupowe zajęcia z doradcą zawodowym – 20 godzin
 • Grupowe wsparcie psychologiczne – 10 godzin
 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy – śr. 900 godzin (w zależności od podstawy programowej w danym zawodzie)
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – 20 godzin

Każdy z uczestników może wybrać 2 spośród 3 niżej wymienionych rodzajów zajęć:

 • Indywidualne konsultacje ze specjalistą ds. uzależnień – 8 godzin
 • Zajęcia z zapobiegania agresji i przemocy – 8 godzin
 • Zajęcia z edukacji seksualnej – 8 godzin

Szkolenia alternatywne:

 • Indywidualne wsparcie psychologiczne – 5 godzin
 • Kurs ECDL (European Computer Driving Licence) – ok. 60 godzin
 • Kurs przedsiębiorczości – 20 godzin

Opis schematu udziału w projekcie uczestnika grupy B:
Główną formą wsparcia projektowego są kwalifikacyjne kursy zawodowe. Za każdy miesiąc uczestnictwa w kwalifikacyjnym kursie zawodowym wypłacane będzie stypendium. Dla 500 osób dostępny jest kurs ECDL, w wyniku którego można zdobyć certyfikat określający poziom nabytych kompetencji zgodnie ze standardem European Computer Driving Licence. Uczestnik projektu skorzysta również z doradztwa zawodowego i wsparcia psychologicznego obejmującego zagadnienia związane z planowaniem kariery zawodowej, wzmocnieniem kompetencji społecznych i jakości życia, pomocą w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach np. w związku z sytuacją domową, barierami w kontaktach interpersonalnych, niską motywacją do podejmowania konstruktywnych działań. Indywidualne konsultacje z psychologiem nie są zajęciami obowiązkowymi, skierowane są do osób, które potrzebują pomocy w rozwiązaniu osobistych problemów. Ponadto każda osoba dokona wyboru 2 rodzajów zajęć spośród dostępnych 3 opcji szkoleniowych z zakresu wsparcia dotyczącego sfery osobistej – szkolenie z zapobiegania agresji i przemocy, wychowania do życia w rodzinie lub indywidualne konsultacje ze specjalistą ds. uzależnień. Są to bardzo ciekawe zajęcia, dzięki którym można poznać pozytywne sposoby i techniki hamowania i rozładowywania agresji, rozwinąć umiejętności interpersonalne: komunikowania się z ludźmi, podejmowania decyzji, chronienia siebie w sytuacji nacisku grupowego, budowania wizerunku własnej osoby; można poszerzyć wiedzę w zakresie wychowania do życia w rodzinie i problemów, którym musi stawiać czoło przeciętny nastolatek; można zasięgnąć porady w zakresie uzyskania pomocy w sytuacjach związanych z uzależnieniami. Zajęcia uzupełnione są dodatkowo o profilaktyczne działania informacyjne i edukacyjne. W ramach projektu można także ukończyć kurs przedsiębiorczości – dostępnych jest 200 miejsc szkoleniowych. Polecany jest szczególnie osobom wykazującym postawy przedsiębiorcze oraz zainteresowanym podjęciem w przyszłości samozatrudnienia. Na zakończenie udziału w projekcie przewidziane zostały warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

Dodatkowe wsparcie dla grupy A i B
Przez cały okres realizacji projektu młodzież jest objęta wsparciem opiekuńczo-wychowawczym i ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Otrzymuje także posiłki podczas zajęć oraz dofinansowanie dojazdów na zajęcia.

 

„Pomysł na siebie – YEI”
Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

„Pomysł na siebie – EFS”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.