Web Content Display Web Content Display

Od szkolenia do zatrudnienia - zasady rekrutacji uczestników

Zasady rekrutacji uczestników

Rekrutacja do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” prowadzona jest na terenie całego kraju do końca października 2017 r.

Celem jest wyłonienie 2800 uczestników projektu spełniających kryteria naboru, potrzebujących pomocy oraz zmotywowanych do udziału w projekcie.

Do rekrutacji mogą przystąpić osoby, które:

 • ukończyły 18 rok życia i jednocześnie nie ukończyły 25 roku życia,
 • nie pracują lub są bierne zawodowo,
 • nie uczestniczą w żadnej formie kształcenia/szkolenia,
 • nie posiadają w ogóle kwalifikacji zawodowych, posiadają niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadają kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy.

Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu mają osoby spełniające powyższe kryteria naboru oraz:

 • posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • żyjące w gospodarstwach domowych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 • deklaracja uczestnictwa w projekcie – zgłoszenie

 Od szkolenia do zatrudniania - EFS (młodzież z woj. mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego).

 Od szkolenia do zatrudniania - YEI (młodzież z pozostałych województw).

 

 • deklaracja uczestnictwa w projekcie – przystąpienie

 Od szkolenia do zatrudniania - EFS (młodzież z woj. mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego).

 Od szkolenia do zatrudniania - YEI (młodzież z pozostałych województw).

 

 • kwestionariusz uzgodnień form wsparcia

Od szkolenia do zatrudniania - EFS (młodzież z woj. mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego).

Od szkolenia do zatrudniania - YEI (młodzież z pozostałych województw).

 

 • oświadczenie uczestnika dotyczące danych osobowych

Od szkolenia do zatrudniania - EFS (młodzież z woj. mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego).

Od szkolenia do zatrudniania - YEI (młodzież z pozostałych województw).

 

 • pozostałe dokumenty

Oświadczenie uczestnika projektu Inicjatywy

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać swój udział poprzez wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych i złożenie ich w jednostce OHP. Dokumenty są dostępne w jednostkach organizacyjnych OHP oraz do pobrania na stronie www.dokariery.pl (odnośniki powyżej).

 

Rekrutację prowadzą Komisje Rekrutacyjne OHP. Proces rekrutacyjny składa się z dwóch etapów:

etap I – weryfikacja deklaracji zgłoszeniowych pod kątem formalnym (zgodność z wymaganiami wobec grupy docelowej),
etap II – rozmowy indywidualne z kandydatami.

Osoby, które przejdą pierwszy etap zapraszane będą na rozmowy kwalifikacyjne. Podczas rozmów członkowie Komisji Rekrutacyjnych OHP przeprowadzą z kandydatem wywiad w celu sporządzenia opinii odnośnie zakwalifikowania/niezakwalifikowania do udziału w projekcie lub wpisania na listę rezerwową.

 
„Od szkolenia do zatrudnienia  – YEI”
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
„Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.