Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OHP dla młodzieży

OHP, czyli Ochotnicze Hufce Pracy są instytucją państwową o zasięgu ogólnopolskim, nadzorowaną przez Ministra właściwego ds. pracy.

Ich głównym zadaniem jest organizacja kompleksowego wsparcia dla młodzieży w zakresie jej aktywizacji społecznej i zawodowej, w tym: wychowania, kształcenia zawodowego, szkoleń zawodowych, planowania indywidualnej ścieżki zawodowo-edukacyjnej oraz zatrudnienia.

Ochotnicze Hufce Pracy wspierają młodych ludzi w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych
i społecznych. Stwarzają im warunki do wyrównania szans na udany start w dorosłe życie, niezależnie od sytuacji materialnej.

Kadra OHP dba o to, aby młodzież ukończyła naukę i jednocześnie zdobyła zawód, który będzie mogła wykonywać w przyszłości.

Jednostki organizacyjne OHP dzielą się ze względu na formy udzielanego wsparcia na:

 • opiekuńczo-wychowawcze dla młodzieży w wieku 15 – 18 lat
 • świadczące usługi rynku pracy dla młodzieży w wieku 15 – 25 lat

Jedną z podstawowych zasad OHP jest zapewnienie młodzieży dostępu do usług o jednakowym standardzie jakości, niezależnie od tego, w jakiej części Polski mieszkają i z jakiej pochodzą miejscowości.

Wszystkie działania dla młodzieży, świadczone przez jednostki opiekuńczo-wychowawcze i jednostki rynku pracy, są bezpłatne.


Uczestnictwo w OHP jest całkowicie dobrowolne!

Pamiętaj: Jednostki OHP prowadzą również świetlice środowiskowe, organizują wydarzenia kulturalne, sportowe, targi pracy oraz giełdy pracy. Są one dostępne dla młodzieży z okolic danej jednostki, w tym dla młodych ludzi, którzy nie są uczestnikami OHP.

OHP obejmuje wsparciem następujące grupy młodzieży:

 • W wieku 15-18 lat, mającej trudności w nauce, pragnącej uzupełnić wykształcenie i zdobyć zawód. W tej grupie znajdują się młodzi ludzie, którzy z uwagi na bariery materialne i rodzinne nie mieli warunków do kontynuowania nauki, potrzebują instytucjonalnego wsparcia w rozwiązywaniu problemów społecznych i rodzinnych oraz możliwości wyrównania szans na udany start w dorosłe życie,
 • W wieku 18-25 lat, która nie posiada kwalifikacji zawodowych, bezrobotnej, poszukującej pracy, potrzebującej wsparcia w zakresie:
  - poradnictwa zawodowego,
  - szkolenia zawodowego,
  - uzupełnienia lub podniesienia kwalifikacji zawodowych, przekwalifikowania,
  - pośrednictwa pracy
 • Uczniów i studentów, którzy chcą podjąć pracę krótkoterminową lub sezonową.

Z kim współpracujemy?

 • Rodzicami młodzieży uczestniczącej w OHP
 • Pracodawcami
 • Instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz młodzieży
 • Jednostkami samorządu terytorialnego
 • Szkołami i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi
 • Innymi osobami zainteresowanymi pomocą młodzieży lub współpracą z OHP.