Публикатор Публикатор

Назад

Agencja pracy tymczasowej... nie taki diabeł straszny

Wiele osób poszukujących pracy, często słysząc o możliwości zatrudnienia za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej, wycofuje się i rezygnuje z oferty. Dlaczego tak się dzieje? Czego boją się kandydaci do pracy?

Szukając odpowiedzi na te i inne pytania należy krótko scharakteryzować działalność APT, być może wówczas uda się obalić stereotypy towarzyszące pracy tymczasowej.

Każda legalnie działająca agencja pracy tymczasowej powinna posiadać nr KRAZ (zamieszczany w ofercie pracy), czyli być wpisaną do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. Ważnym czynnikiem jest również fakt, że agencje tego rodzaju nie mogą pobierać żadnych opłat od osób, dla których poszukują zatrudnienia. Na zysk agencji składa się wyłącznie wynagrodzenie, jakie otrzymuje ona od pracodawcy użytkownika.

Praca tymczasowa jest formą zatrudnienia w której biorą udział trzy podmioty:

  • Agencja pracy tymczasowej
  • Pracownik tymczasowy
  • Pracodawca użytkownik

Zawierane są tylko dwie umowy: pomiędzy agencją i pracodawcą użytkownikiem oraz pomiędzy agencją i pracownikiem tymczasowym. Żadna umowa nie łączy natomiast pracownika tymczasowego i pracodawcy użytkownika, chociaż to właśnie na rzecz i pod kierownictwem tego pracodawcy, pracownik tymczasowy świadczy pracę. Agencja deleguje pracowników do wypełnienia na rzecz pracodawcy użytkownika, ustalonych zadań. Agencja, jako formalny pracodawca, przejmuje kwestie administracyjno-prawne realizacji umowy – nalicza i wypłaca wynagrodzenia, odprowadza podatki i składki ubezpieczeniowe, udziela urlopów itp. Zgodnie z obowiązującą zasadą równego traktowania pracownik tymczasowy nie może otrzymywać niższego wynagrodzenia niż pracownik pracodawcy użytkownika wykonujący porównywalną pracę. W razie naruszenia tejże zasady, pracownik tymczasowy może dochodzić od agencji pracy, odszkodowania.

Z definicji, pojęcie pracy tymczasowej, określa formę zatrudnienia o charakterze okresowym. Agencja pracy tymczasowej oddelegowuje pracownika do wykonania określonej pracy na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, na z góry określony okres czasu (od kilku dni, do kilku miesięcy) lub na okres potrzebny do ukończenia konkretnego zadania.

Istotnym faktem jest również, że w przypadku szkody wyrządzonej przez pracownika tymczasowego, odpowiedzialność względem pracodawcy użytkownika, spoczywa na agencji pracy tymczasowej, nie zaś na bezpośrednim sprawcy szkody. Niemniej agencja, ma prawo dochodzić od sprawcy szkody, zwrotu odszkodowania wypłaconego pracodawcy użytkownikowi.

Główną zaletą w zatrudnieniu przez agencję pracy tymczasowej jest, dla osoby poszukującej pracy, stworzenie możliwości jej podjęcia. Ten podstawowy walor nabiera dużego znaczenia w trudnej sytuacji z jaką mamy do czynienia na rynku pracy tj. w sytuacji, gdzie popyt na pracę przewyższa podaż pracy. Dodatkowo osoba zgłaszająca się do agencji pracy tymczasowej z deklaracją chęci podjęcia pracy, przerzuca niejako ciężar poszukiwania pracy na agencję, która co prawda zatrudni pracownika tymczasowego dopiero w momencie zgłoszenia przez pracodawcę użytkownika ofert pracy.

Praca tymczasowa niesie ze sobą szereg korzyści. Najważniejsze z nich to:

  • Elastyczny czas pracy - w przypadku zatrudnienia w formie tymczasowej, łatwiej znaleźć ofertę pracy  w nietypowym wymiarze czasowym np. praca tylko w weekendy. Taki harmonogram pracy pozwala pogodzić pracę z innymi obowiązkami, jak np. opieka nad dziećmi, studia.
  • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia i nowych umiejętności – ma to szczególnie duże znaczenie dla osób młodych, absolwentów, rozpoczynających dopiero swoje życie zawodowe. Jest to tym bardziej istotne, że staż pracy i doświadczenie zawodowe, stają się najbardziej cenionymi atutami na rynku pracy, często decydującymi o zatrudnieniu pracownika.
  • Perspektywa stałego zatrudnienia - pracodawca użytkownik często traktuje pracę tymczasową jako część okresu próbnego. W przypadku, gdy pracownik „sprawdzi się", pracodawca może zdecydować się na włączenie go do grona własnych pracowników etatowych.
  • Dodatkowe źródło dochodu - praca tymczasowa i jej elastyczny czas pracy pozwala na traktowanie tej formy zatrudnienia jako dodatkowego sposobu zarobkowania – w trakcie studiów, pracując na etacie czy też będąc na emeryturze.

Agencja pracy tymczasowej to obecnie jedna z instytucji rynku pracy, partner publicznych instytucji zajmujących się pracą. W związku z tym stanowi ważny element polityki społecznej. Zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej to szansa dla osób bez doświadczenia i pozostających długo bez zatrudnienia. Największą przeszkodą do pokonania są obawy, czasem zbyt wygórowane oczekiwania,  jakie rodzą się w naszej głowie. Dlatego warto spróbować, ponieważ odważnym nie jest ten, kto nie czuje strachu, ale ten kto spróbuje, mimo tego, że się boi.

Autor: Ewa Chmielewska – pośrednik pracy MCK Jaworzno


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента