Публикатор Публикатор

Назад

Atrakcyjne kierunki zawodowe - nowe możliwości zatrudnienia

Utworzenie atrakcyjnych form kształcenia zawodowego, w oparciu o potrzeby rynku wewnętrznego to zwiększenie szans na pracę. Szczególnie ważne jest to dla przygotowującej się do dorosłego życia – młodzieży.

Zdolność i umiejętność kierowania karierą zawodową , to zbiór odpowiednich kompetencji. Pozwalają one zrozumieć i odpowiednio zorganizować swoje predyspozycje oraz umiejętności. Ma to priorytetowe znaczenie w podejmowaniu trafnych decyzji  oraz wyborze właściwej drogi kariery.

Radą i pomocą młodym służą często rodzice, wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy we współpracy z doradcami zawodowymi. Wspomagają wychowanków  w aktywizowaniu ich własnej drogi, rozpoznawaniu uzdolnień, kompetencji, zainteresowań oraz cech osobowości. Rozpoznanie zainteresowań i umiejętności młodego człowieka stanowi bazę jego umiejętności zawodowych. Trzeba je dobrze wykorzystać , ustalając ścieżkę edukacyjną i zawodową. Jest to sztuka uczenia i wspomagania młodzieży w sprecyzowaniu życiowych planów. W konsekwencji powinny prowadzić do budowania przez młodzież indywidualnego planu kariery.

Priorytetową rolę odgrywają tu szkolenia zawodowe. W Ochotniczych Hufcach Pracy wprowadzone są już na etapie gimnazjum. Tworzą kluczowy element  w wychowaniu poprzez pracę.  Koordynują one części zarówno teoretycznej  jak i praktycznej nauki wybranego zawodu. W związku z czym uczeń ma możliwość realizowania nauki w  gimnazjum jak i szkole zawodowej i zdobywania umiejętności praktycznych oraz teoretycznych do wykonywania wybranego kierunku zawodu.

W naszym Hufcu 1-34 w Ziębicach podopieczni mogą realizowanie praktyk zawodowych w poszczególnych zawodach: kucharz małej gastronomii, kucharz, fryzjer, krawiec, sprzedawca, elektromechanik, elektromechanik samochodowy, mechanik samochodowy, lakiernik, instalator, mechanik operator maszyn rolniczych, elektryk, murarz, rolnik, kamieniarz, piekarz, cukiernik oraz stolarz.

Jedną z najbardziej rozwijających się gałęzi gospodarki jest budownictwo oraz przemysł samochodowy. Na rynku pracy brakuje fachowców. Zdobywając takie umiejętności młodzi stają się atrakcyjni jako przyszli pracownicy, będą dobrze przygotowani do podjęcia dalszej edukacji lub pracy w wybranym kierunku. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych instruktorów praktycznej nauki zawodu a praktyki zawodowe zapewnimy  podopiecznym poprzez pracodawców,  z którymi mamy podpisane porozumienia.

Absolwenci w klasie trzeciej ZSZ przystąpią do egzaminu zawodowego. A po zdaniu go będą  mogli w przyszłości kontynuować naukę w tym kierunku lub być zatrudniani jako wykwalifikowani pracownicy.

Wprowadzanie atrakcyjnych szkoleń zawodowych oraz kierunków praktyk zwiększa szanse zatrudnienia młodych ludzi. Wynika to również z relacji naszych absolwentów. Zdobyte w OHP umiejętności procentują w dalszym ich dorosłym życiu.

Spodziewamy się, że kierunki przez nas proponowane poszerzą te możliwości. Uchylą  kolejne drzwi do wykorzystania nabytych doświadczeń oraz umiejętności zawodowych. My jako kadra wychowawcza będziemy ten proces wspierać i obserwacja aby w odpowiednim momencie udzielić im wsparcia oraz motywować do nauki i pracy.

       

Autor: Grzegorz Abrahamik – Komendant  1-34 HP Ziębice

Źródło: tekst własny

 


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента