Публикатор Публикатор

Назад

Chełmski rynek pracy

Chełm należy do bardzo trudnych regionów pod względem rynku pracy. Jednocześnie stwarza młodym osobom poważne problemy z wytyczeniem właściwej ścieżki kariery zawodowej.

Podjęcie decyzji „kim będę w przyszłości" powinno być dobrze przemyślane i nastąpić możliwie wcześnie. Brak przemysłu, znikome perspektywy na powstawanie nowych inwestycji i pojawienie się nowych miejsc pracy skutecznie wykluczają możliwości znalezienia zatrudnienia w tej gałęzi gospodarki. Dominującymi branżami na naszym terenie są handel i drobne usługi. Według danych Powiatowego Urzędu Pracy są to małe firmy skupione w większości w sektorze prywatnym, zatrudniające niewielką ilość pracowników (w większości firmy rodzinne), tzw. mikroprzedsiębiorstwa.

Ochotnicze Hufce Pracy czynnie wspierają lokalną przedsiębiorczość i uczestniczą w przygotowywaniu młodych ludzi do wejścia na rynek pracy. Działania te to między innymi refundacja kosztów szkolenia pracowników młodocianych w zawodzie, który należy do tzw. zawodów refundowanych. Pracodawcy zatrudniając młodocianych w celu przygotowania zawodowego, muszą sprostać wielu wymaganiom stawianych przez ustawodawcę. Mimo tego trud wniesiony w praktyczne kształcenie zawodu jest dla wszystkich opłacalny. Chełmscy przedsiębiorcy zatrudniają młodzież m.in. w takich profesjach jak: kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik i fryzjer. Te dwa ostatnie zawody należą wg opracowanego przez PUP w Chełmie Monitoringu – do zawodów deficytowych.

Od lipca ubiegłego roku obowiązuje nowe rozporządzenie MPiPS w sprawie refundowania ze środków FP wynagrodzeń wypłacanych pracownikom młodocianym. Każda zmiana przepisów pociąga za sobą nowe obowiązki, a co za tym idzie opór pracodawców przed pogłębianiem wiedzy
i koniecznością wypełniania kolejnych nowych dokumentów. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy niejednokrotnie swoje firmy prowadzą jednoosobowo i każde dodatkowe czynności oznaczają mniej czasu na realizację działań przynoszących dochód firmy.

CEiPM w Chełmie postanowiło wyjść na przeciw potrzebom pracodawców i zorganizowało 3 października ubiegłego roku dzień otwarty dla wszystkich zainteresowanych pracodawców, którzy zatrudniają lub zamierzają zatrudniać w przyszłości pracowników młodocianych.  Przedsięwzięcie to służyło wyjaśnieniu wątpliwości związanych ze zmianami, które wniosło nowe rozporządzenie MPiPS oraz udzieleniu wszelkiej pomocy w wypełnianiu obowiązującej dokumentacji.

Od 2015 roku dzień otwarty będzie organizowany w każdy ostatni piątek każdego miesiąca.


Autor: Weronika Chomczyńska CEiPM OHP w Chełmie

Źródło: własne oraz materiały PUP w Chełmie


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента