Публикатор Публикатор

Назад

Czas wyboru

W tak zwanym „okresie naboru” kadra Ochotniczych Hufców Pracy odbywa dziesiątki rozmów z kandydatami i ich rodzicami, w większości zaczynających się od pytania: „Jakiego zawodu chciałbyś/chciałabyś się uczyć?”. Młodzi ludzie nie zawsze potrafią świadomie na nie odpowiedzieć.

Na szczęście nie zdarza się to często. Na ogół kandydat podczas wstępnej rozmowy oświadcza, że chce uczyć się konkretnego zawodu i jest w stanie swój wybór uzasadnić.
Z dalszego ciągu rozmowy zwykle wynika, że decyzja o wyborze jest przemyślana, osoba chcąca się go uczyć jest zdeterminowana i wiąże swoją przyszłość z wybranym zawodem,
a towarzyszący mu rodzice wyraźnie popierają jego decyzję.

Z prowadzonych z kandydatami rozmów wynika, że rodzina ma największy wpływ na wybór zawodu, choć tylko znikoma część młodych chce pójść w ślady rodziców. Młodzież zdobywa informacje o zawodach z informatorów, prasy, od członków rodziny i znajomych, którzy wykonują dany zawód, a więc ze źródeł nie do końca obiektywnych. Z pomocy specjalistów korzysta niewielu młodych ludzi. Większość z nich brała udział w zajęciach z doradcami zawodowymi, ale wyniosła z nich zaledwie ogólny pogląd, czasem jakiś fragment wiedzy, a czasem tylko wspomnienie.

Proces wyboru zawodu jest długotrwały i złożony. Dokonując go należy wziąć pod uwagę kilka ważnych czynników, takich jak: stan zdrowia i rozwój fizyczny, zdolności i zainteresowania, a także perspektywy przyszłego zatrudnienia. Często jednak decyzja o kontynuowaniu nauki w szkole zawodowej lub w formie pozaszkolnej podejmowana jest na podstawie niskich wyników w nauce w szkole podstawowej i gimnazjum, a sam wybór zawodu dyktowany jest przekonaniami rodziców lub rówieśników. Dokonanie niewłaściwego wyboru na ogół objawia się bardzo szybko - brak postępów w nauce, spadek dyscypliny pracy. U młodych wrażliwych ludzi powoduje to bardzo często obniżenie poziomu samooceny, wiary w swoje możliwości, zniechęcenie, utrudnia lub uniemożliwia ponowny start w odpowiednim dla siebie zawodzie.

Tutaj bardzo ważna rola przypada doradcom zawodowym, pracującym przy rożnych instytucjach – szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, czy w ramach OHP. Wspierają oni młodzież na bardzo ważnym etapie jej życia. Efekty ich działań widoczne są z roku na rok coraz bardziej. Dzięki wdrażaniu młodych ludzi do odpowiednio wczesnego planowania kariery zawodowej, doradcy przyczyniają się do systematycznego wzrostu liczby młodych ludzi, którzy o swojej przyszłości decydują świadomie i mądrze.

Autor: Ireneusz Bielecki


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента