Публикатор Публикатор

Назад

Czy warto zostać nauczycielem praktycznej nauki zawodu?

Czy wiesz, że brakuje nauczycieli specjalistów przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu? Może prowadzenie szkoleń jest Twoim marzeniem? Każdy może zainwestować w siebie i podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Rynek pracy czeka na profesjonalny i dobrze wykształcony personel techniczny średniego szczebla.

Szkolnictwo zawodowe ponownie nabiera znaczenia. Rynek pracy uświadamia, że potrzebni są specjaliści m.in. branży IT i budowlanej, operatorzy wózków jezdniowych oraz maszyn, technicy zawodów medycznych. Możesz zostać instruktorem praktycznej nauki zawodu, wykładowcą pozaszkolnych form oświatowych, szkoleniowcem na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Dydaktycy znajdą zatrudnienie w odradzającym się obecnie kształceniu zawodowym. W sytuacji, gdy dyplom wyższej uczelni nie gwarantuje zatrudnienia, ludzie kierują się ku kształceniu zawodowemu, dokształcaniu na różnego rodzaju kursach. Celem kształcenia jest przygotowanie uczestników do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki.

Czy każdy może zostać wykładowcą?
Możliwości są bardzo duże. Zarówno dla nauczycieli czynnych zawodowo, wykładowców, instruktorów, szkoleniowców i osób z wykształceniem technicznym, średnim zawodowym, dla fryzjerów, masażystów, kosmetyczek, cukierników, piekarzy, specjalistów z zakresu BHP chcących prowadzić szkolenia.

Oczywiście inaczej wygląda droga kształcenia nauczyciela, wykładowcy, instruktora i szkoleniowca. Duża jest w tej chwili oferta różnorodnych kursów, m.in. takich, które dają pełne uprawnienia pedagogiczne, także dla osób z wykształceniem średnim, po których możliwe jest nauczanie lub przyjęcie ucznia na praktyki. Warto bliżej zapoznać się z ofertami kursów, gdyż możliwości podnoszenia kwalifikacji jest naprawdę wiele.

Warto przypomnieć, że pracodawcom, którzy przyjmują uczniów na praktyczną naukę zawodu, na podstawie umowy zawartej ze szkołą, przysługuje refundacja ponoszonych kosztów.

Jakie są korzyści dla pracodawcy?

  • otrzymywanie refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom w trakcie odbywania praktycznej nauki zawodu,
  • otrzymanie dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych,
  • pozyskanie pracownika na preferencyjnych warunkach,
  • możliwość zatrudnienia wyszkolonego, wykwalifikowanego pracownika po ukończeniu praktycznej nauki zawodu i zdaniu egzaminu.

Pracodawca, który zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, ustalonym przez samorząd danego województwa, spełniający warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego może uzyskać refundację wypłaconych im wynagrodzeń oraz opłaconych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Podstawą prawną do udzielenia refundacji jest zawarta pomiędzy pracodawcą a Komendą Ochotniczych Hufców Pracy umowa o refundację. Stosowny wniosek należy składać w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, który jest właściwy ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego. Pomocą  w wypełnianiu wniosków służą pracownicy działów refundacji.

Autor: Julita Flakowicz – specjalista ds. programów Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Słupsku


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента