Публикатор Публикатор

Назад

Kogo poszukuje współczesny pracodawca?

Jak pokazują statystyki, bezrobocie w Polsce jest wysokie. Jednocześnie pracodawcy narzekają, że kwalifikacje kandydatów do pracy są bardzo niskie i praktycznie nie mają kogo zatrudniać. Wiele uwag odnosi się do młodzieży - absolwentów szkół średnich i wyższych. Co zarzucają im pracodawcy i czego od nich oczekują? Jakie cechy powinien posiadać idealny kandydat do pracy?

Na podstawie analizy ofert pracy, zamieszczanych w gazetach i na stronach internetowych, można stwierdzić, iż współczesny pracodawca poszukuje osób posiadających: wykształcenie kierunkowe (istotna jest renoma uczelni), specjalistyczną wiedzę; praktyczną znajomość języków obcych (oprócz znajomości języka angielskiego pożądana jest znajomość języków mało popularnych, np. czeskiego), praktyczną znajomość programów komputerowych (w tym programów specjalistycznych); praktyczne przygotowanie do pracy i doświadczenie zawodowe, zdobywane m.in. poprzez udział w stażach i praktykach zawodowych.

Pracodawcy coraz częściej zwracają uwagę na umiejętności interpersonalne i predyspozycje osobowościowe kandydata do pracy. Niejednokrotnie to właśnie one decydują o zatrudnieniu danej osoby. Do najbardziej pożądanych cech należą: komunikatywność (w tym umiejętność komunikacji międzypokoleniowej), zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków, kreatywność i innowacyjność, samodzielność, gotowość do kształcenia i poszerzania swoich kompetencji, odporność na stres, umiejętność organizowania własnego czasu pracy, zadaniowość oraz umiejętność pracy w grupie.

Kandydat do pracy powinien posiadać także umiejętność logicznego myślenia, formułowania celów zawodowych i ich konsekwentnej realizacji. Musi być lojalny wobec pracodawcy (częste zmiany pracy nie są dobrze odbierane przez zwierzchników), umieć podejmować decyzje i przystosowywać  się do zmieniających warunków. Pożądana jest, również, umiejętność współpracy z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, krajów, kultur, w różnym wieku, różnej płci i orientacji seksualnej.

Współcześni pracodawcy pozytywnie oceniają zaangażowanie kandydata w działalność społeczną i jego aktywność pozazawodową. Ważna jest dla nich dyspozycyjność pracownika, nie  tylko w zakresie gotowości do pracy „po godzinach”, ale także  w zakresie mobilności terytorialnej i gotowości do podjęcia pracy w innym mieście, a nawet państwie. Pracodawcy oczekują, także, od kandydatów spójnego cv, w którym znajdą się informacje potwierdzające, iż  mają oni pomysł na swoją karierę zawodową.

Czytając powyższy katalog można uznać, że powodem wysokiego bezrobocia są zbyt duże wymagania pracodawców. W jaki sposób młody człowiek może im sprostać? Kompetencje „twarde”, czyli wiedzę można zdobyć w trakcie kształcenia w szkołach i na kursach; natomiast kompetencje „miękkie”, czyli umiejętności interpersonalne są zazwyczaj doskonalone w trakcie odbywania staży i praktyk zawodowych.

Joanna Plak

Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента