Публикатор Публикатор

Назад

Młodociany pracowniku, poznaj swoje prawa

Kim jest młodociany według Kodeksu Pracy i jakie musi spełnić warunki, aby podjąć zatrudnienie? Zajrzyj do naszego artykułu, aby się tego dowiedzieć.

Według kodeksu pracy młodociany to osoba, która ukończyła 16 lat, ale nie przekroczyła 18 roku życia. Jeżeli jako młodociany, jesteś zainteresowany podjęciem pracy, powinieneś spełnić następujące warunki:

• mieć ukończone co najmniej gimnazjum,

• posiadać zaświadczenie lekarskie stwierdzające, iż dana praca nie będzie zagrażała twojemu zdrowiu.

Formy zatrudnienia młodocianego

Jeśli nie posiadasz wykształcenia zawodowego, możesz być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego. Przebiega ono w dwóch formach:

• nauka zwodu lub

• przyuczenie do wykonania określonej pracy.

Nauka zawodu ma na celu przygotowanie cię do pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika. Obejmuje ona część teoretyczną oraz praktyczną. Nauka zawodu trwa nie krócej niż 24 miesiące, ale nie dłużej niż 36 miesięcy.

Umowa w celu przygotowania zawodowego powinna zawierać:

• rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu bądź przyuczenie do wykonywania określonej pracy),

• czas i miejsce wykonywania pracy,

• sposób dokształcania teoretycznego,

• wysokość wynagrodzenia.

Pamiętaj, że masz obowiązek dokształcać się do ukończenia 18 roku życia. Pracodawca na czas zajęć szkoleniowych (w związku z dokształcaniem) zobowiązany jest zwolnić cię od pracy.

Wyjątkowo, dozwolone jest:

• zatrudnianie młodocianych nie posiadających ukończonego gimnazjum,

• zwolnienie młodocianych, którzy nie posiadają kwalifikacji zawodowych, od zrealizowania przygotowania zawodowego,

• zatrudnianie osób poniżej 16 roku życia, które ukończyły gimnazjum,

• zatrudnianie osób poniżej 16 roku życia, które nie ukończyły gimnazjum.

 Jeżeli nie ukończyłeś 16 roku życia wykonywanie przez ciebie pracy dopuszczalne jest wyłącznie w branży kulturalnej, artystycznej, reklamowej oraz sportowej. Wymagana jest do tego zgoda twojego opiekuna oraz zezwolenie właściwego inspektora pracy.

Istnieje też możliwość zatrudnienia cię w oparciu o umowę o pracę przy wykonywaniu prac lekkich. Nie może ona jednak kolidować z obowiązkiem szkolnym, jak również nie może powodować zagrożenia dla twojego zdrowia, życia i rozwoju psychofizycznego. Pracodawca w regulaminie pracy ustala wykaz prac lekkich. W przypadku, gdy pracodawca nie posiada obowiązku wydania regulaminu, wykaz prac lekkich umieszcza w osobnym akcie.

Czas pracy młodocianego

W czasie odbywania zajęć szkolnych twój tygodniowy wymiar czasu pracy nie może przekraczać 12 godzin. W dniu odbywania zajęć szkolnych czas pracy nie może przekroczyć 2 godzin.

W  czasie ferii szkolnych:

• czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę oraz 35 godzin w tygodniu,

• czas pracy nie może przekraczać 6 godzin, jeżeli jesteś osobą do 16 roku życia.

Taki czas obowiązuje również, gdy jesteś zatrudniony u więcej niż 1 pracodawcy.

Jeśli jesteś osobą do 16 roku życia twój czas pracy nie może przekraczać 6 godzin na dobę. Natomiast powyżej 16 roku życia czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę.

Nie wolno zatrudniać cię w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej (między 22.00 a 6.00).

W każdym tygodniu należy ci się 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku (łącznie z niedzielą).

 

Autor: Marzena Bocian, MBP Warszawa

 

Źródło: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, dział IX (Dz.U. 2016 poz. 1666 z późniejszymi zmianami)


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента