Публикатор Публикатор

Назад

Pokonywanie barier w zatrudnianiu młodzieży

Dzisiejszy rynek pracy charakteryzują ciągłe zmiany oraz bardzo dynamiczny rozwój. Tworzy to niekorzystną sytuację dla młodzieży, która próbuje na nim zaistnieć. Młodzi często nie mogą nadążyć za zmieniającym się i szybko rozwijającym społeczeństwem. Właśnie dlatego umożliwianie im zdobywania kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz podnoszenia odpowiednich kompetencji społecznych powinno stać się priorytetem. Jak osiągnąć ten cel?

Stopa bezrobocia młodzieży od dłuższego czasu pozostaje zdecydowanie wyższa niż ogółem. Młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy w Polsce (ale też w całej Europie) znajdują się w trudnej sytuacji. Stanowi to poważny problem na szeroką skalę, gdyż wywołuje negatywne skutki społeczne, ekonomiczne i polityczne. Obserwuje się, że w ostatnich latach wartość pracy wzrasta ponad wartość posiadania rodziny. Odsetek osób młodych w Unii Europejskiej, które pozostają bez zatrudnienia jest najwyższy od dwóch dekad.

Efektem bezrobocia może być ubóstwo, marginalizacja, w skrajnych przypadkach wykluczenie społeczne i różnego rodzaju patologie. Konieczne zatem jest podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie liczby młodych bezrobotnych i stopy bezrobocia młodzieży. Jedną z inicjatyw podejmowanych na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest projekt „Gwarancje dla młodzieży". Inwestując w młodzież i podejmując efektywne działania jesteśmy w stanie zapobiec bezrobociu tej grupy oraz umożliwić jej usamodzielnienie się.

Korzyści płynące z udziału w projekcie.

Wsparcie dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy" koncentruje się głównie na zdiagnozowaniu ich potrzeb oraz indywidualnym dostosowaniu najodpowiedniejszych dla niego form pomocy. Zindywidualizowane wsparcie młodych ludzi nakierunkowane jest na poprawę ich funkcjonowania w życiu osobistym i zawodowym. Główną formą pomocy są szkolenia zawodowe oraz płatne staże u pracodawców. Każdy ma możliwość: zdobycia zawodu, jego zmiany lub podwyższenia posiadanych kwalifikacji zawodowych, zdobycia doświadczenia i podjęcia pracy, prowadzących do usamodzielnienia się. Ponadto projekt oferuje wsparcie w postaci kursów językowych, komputerowych, przedsiębiorczości, prawa jazdy oraz treningu umiejętności społecznych. W dzisiejszych czasach są to umiejętności niezbędne, bez których trudno mówić o uzyskaniu zatrudnienia.

Wiele młodych osób, którym nie udało się znaleźć pracy, przyjmuje postawę bezradności życiowej, nie wierząc w swoje możliwości. Udział w projekcie to zmienia, gdyż pozwala na: pokonanie barier związanych z poruszaniem się po rynku pracy, brakiem kwalifikacji, kompetencji społecznych, brakiem udokumentowanego doświadczenia zawodowego a także podwyższenie motywacji do podjęcia działań.

Warsztaty z doradcą zawodowym i psychologiem przygotowują do osiągnięcia aktywnej postawy w stosunku do przemian zachodzących obecnie we wszystkich sferach życia. Młodzież uzyska narzędzia, które odpowiednio i umiejętnie wykorzystane ułatwią im pokonywanie napotkanych trudności oraz umożliwią odpowiednie pokierowanie swoim życiem. Będą potrafili dostosowywać własne umiejętności i kwalifikacje do potrzeb rynku pracy a także uzyskają kompetencje społeczne pożądane wśród pracowników. Nabędą także szereg umiejętności związanych z wykorzystaniem swojego potencjału oraz odnalezieniem się na rynku pracy. Uzyskają przygotowanie zawodowe w branżach, które są adekwatne do specyfiki okolic, które zamieszkują.

Osiągnięte dzięki udziałowi w projekcie cele przyczynią się do zmniejszenia zjawiska bezrobocia, wyposażą młodych ludzi w szereg umiejętności i kompetencji społecznych, które z kolei wpłyną na poprawę jakości ich życia oraz umożliwią im świadome kreowanie własnej przyszłości.

 

Autor: Katarzyna Kubisz – doradca zawodowy MCK w Krynicy-Zdroju

Źródło: opracowanie własne


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента