Публикатор Публикатор

Назад

Projekt Akcja Aktywizacja – rekrutacja w województwie podlaskim

Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku prowadzi nabór kandydatów do projektu "Akcja aktywizacja - EFS" w województwie podlaskim.

Termin projektu:  maj 2016 rok – sierpień 2017 rok

Wsparcie młodzieży w ramach projektu jest BEZPŁATNE.

Uczestnicy projektu to ogółem – 80 osób (w tym 8 grup uczestników z woj. podlaskiego, realizujących projekt w: Białymstoku, Hajnówce, Grajewie, Suwałkach, Łomży, Augustowie i Kolnie), które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu i zagrożone są wykluczeniem społecznym.
 
Kto może przystąpić do projektu?

Projekt adresowany jest do trzech grup wiekowych młodzieży.
 
GRUPA I A
Termin rekrutacji: maj – czerwiec 2016

Kandydat powinien, m.in.:

 • mieć 15-16 lat (w chwili przystąpienia do projektu osoba musi mieć ukończony 15 r.ż. i jednocześnie nie mieć ukończonego 17 r.ż.),
 • być osobą bierną zawodowo,
 • nie posiadać lub posiadać niskie kwalifikacje zawodowe,
 • posiadać słabe wyniki w nauce (średnia ocen w ubiegłym roku szkolnym – 2,9 lub niższa) i wykazywać dużą absencję na zajęciach szkolnych (nieobecności na zajęciach szkolnych w roku ubiegłym utrzymywały się na poziomie 20% i wyżej)

Wsparcie przewidziane dla uczestników w tej kategorii wiekowej to przede wszystkim:

 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
 • wsparcie psychologiczne (pomoże w przezwyciężeniu barier związanych z podjęciem aktywności zawodowej),
 • kursy językowe,
 • kursy ogólnorozwojowe,
 • zajęcia wyrównawcze mające na celu umożliwienie im powrotu do nauki.

JEDNOSTKI REKRUTUJĄCE KANDYDATÓW DO GRUPY I A:

 • Hufiec Pracy 10-6 w Augustowie, ul. Komunalna 2, 16-301 Augustów, tel. 87 644 63 16, e-mail: hp.augustow@ohp.pl, koordynator lokalny: Adam Siedlecki
 • Hufiec Pracy 10-7 w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 31, 18-500 Kolno, tel. 86 272 32 09, e-mail: hp.kolno@ohp.pl, koordynator lokalny: Agnieszka Samul  

GRUPA I B
Termin rekrutacji: lipiec – sierpień 2016

Kandydat powinien, m.in.:

 • mieć 16-17 lat (w chwili przystąpienia do projektu osoba musi mieć ukończony 16 r.ż.  i jednocześnie nie mieć ukończonego 18 r.ż.),
 • być osobą bierną zawodowo,
 • nie posiadać lub posiadać niskie kwalifikacje zawodowe,
 • posiadać opóźnienia w cyklu kształcenia, związane z sytuacją życiową lub zdrowotną (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie przypadków, w jakich osoba, która ukończyła 16 albo 15 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy – Dz. U. Nr 0 poz. 857)

Wsparcie przewidziane dla uczestników w tej kategorii wiekowej to przede wszystkim:

 • kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (dzięki którym zdobędzie się zawód i szansę na usamodzielnienie się) z wypłaconym stypendium (za dany miesiąc),
 • zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania,
 • zajęcia z psychologiem,
 • kursy komputerowe (ECDL).

JEDNOSTKA REKRUTUJĄCA KANDYDATÓW DO GRUPY I B:

 • Hufiec Pracy 10-4 w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 76, 16-400 Suwałki, tel. 87 565 09 32, fax. 87 566 51 57, e-mail: hp.suwalki@ohp.pl, koordynator lokalny: Grzegorz Pilichowski

GRUPA II
Termin rekrutacji:  wrzesień – październik 2016

Kandydat do udziału w projekcie powinien, m.in.:

 • mieć18-24 lat (w chwili przystąpienia do projektu osoba musi mieć ukończony 18 r.ż.  i jednocześnie nie mieć ukończonego 25 r.ż.),
 • być osobą niepracującą / bierną zawodowo,
 • być osobą niekształcącą się i nieszkolącą (tzw. grupa NEET),
 • nie posiadać w ogóle kwalifikacji zawodowych, posiadać niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadać kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy,


Proponowane wsparcie uczestników w ramach projektu, to m.in.:
1. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania, szkolenia zawodowe, trzymiesięczne staże zawodowe.
2. Zdobywanie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do otrzymania zatrudnienia, w tym:

 • kursy językowe, kursy komputerowe (ECDL),
 • kursy prawa jazdy kat. B,
 • kursy przedsiębiorczości,
 • kursy zawodowe (w tym wypłata jednorazowo stypendium szkoleniowego dla każdego uczestnika, który pomyślnie ukończy kurs zawodowy)
 • warsztaty z doradcami zawodowymi na temat skutecznych metod poszukiwania pracy,
 • warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty,

3. 3-miesięczne staże zawodowe  z  wypłatą stypendium stażowego za dany miesiąc           

JEDNOSTKI REKRUTUJĄCE KANDYDATÓW DO GRUPY II:

 • Hufiec Pracy 10-3 w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, tel. 86 216 39 79, fax. 86 216 33 08, e-mail: hp.lomza@ohp.pl, koordynator lokalny: Grażyna Dembek
 • Hufiec Pracy 10-5 w Grajewie, ul. Ełcka 30, 19-200 Grajewo, tel. 86 261 03 09, e-mail: hp.grajewo@ohp.pl, koordynator lokalny: Teresa Maciorowska
 • Hufiec Pracy 10-2 w Białymstoku, ul. NMP Królowej Rodzin 6, 15-684 Białystok, tel. 85 653-35-05, e-mail: hp.bialystok@ohp.pl, koordynator lokalny: Jolanta Powichrowska
 • Młodzieżowe Centrum Kariery w Hajnówce, ul. 11-go Listopada 24, 17-200 Hajnówka, tel./fax: 85 682 30 13;  85 655 05 42, e-mail: mck.hajnowka@ohp.pl, koordynator lokalny: Emila Garustowicz
 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach, ul. Sejneńska 13, 16-400 Suwałki, tel.: 87 566 51 57, tel./fax 87 566 51 59, e-mail: ceipm.suwalki@ohp.pl, koordynator lokalny: Elżbieta Augustynowicz

Projekt zapewia nieodpłatnie:

 • wyżywieniem podczas zajęć grupowych (gorący posiłek)
 • dofinansowanie do kosztów poniesionych za zakup biletów komunikacji publicznej
 • ubezpieczenie od NNW oraz ubezpieczenie zdrowotne
 • refundację kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi w czasie uczestnictwa w projekcie (dot. zakwalifikowanych uczestników)

Koordynator wojewódzki projektu: 

Elżbieta  Dziemianiuk,
tel./fax 85-6516187, kom. 502538046, e-mail: edziemianiuk@ohp.pl, www.podlaska.ohp.pl


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента