Публикатор Публикатор

Назад

Rekrutacja do projektu trwa

Jednostka Hufca Pracy 3-4 w Tomaszowie Lubelskim od 1 kwietnia 2014 r. prowadzi rekrutację do projektu „Równi na rynku pracy -YEI” w ramach „Gwarancji dla młodzieży”. Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji osób młodych poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu.

Aby zostać zakwalifikowanym do projektu „Równi na rynku pracy” należy spełnić następujące kryteria:
1. Ukończyć 18 r. ż. I nie ukończyć 25 r. ż.;
2. Być osobą niepracująca/bierną zawodowo, niekształcącą i nieszkolącą się
3. Nie posiadać w ogóle kwalifikacji zawodowych, posiadać niskie kwalifikacje zawodowe
lub posiadać kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy.

W ramach projektu zapewnione jest wyżywienie w trakcie wszystkich zajęć szkoleniowych, dofinansowanie kosztów dojazdu uczestników na zajęcia oraz objęcie ubezpieczeniem
od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W ramach projektu zaplanowano następujące zajęcia oraz szkolenia:
1. Doradztwo zawodowe;
2. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne;
3. Grupowe i indywidualne zajęcia z prawnikiem;
4. Kursy językowe;
5. Warsztaty informatyczne;
6. Kurs przedsiębiorczości;
7. Kurs zawodowy;
8. Staże zawodowe;
9. Praktyki zawodowe u pracodawców.

Jednostka Hufca Pracy 3-4 w Tomaszowie Lubelskim w celu zwiększenia efektywności naboru uczestników do projektu współpracuje z następującymi instytucjami oraz organizacjami: Powiatowym Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Cechem Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Zasadniczą Szkołą Wielozawodową, Niepubliczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Polskim Czerwonym Krzyżem Oddziałem w Tomaszowie Lubelskim oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Wieprzowie.
W związku z rekrutacją w dniu 7 sierpnia 2014 r. w siedzibie Hufca Pracy odbyło się spotkanie informacyjne. Na spotkaniu młodzież została zapoznana z głównymi założeniami oraz kryteriami przyjęć do powyższego projektu, a także szczegółowo omówiono poszczególne typy działań, jakie zaplanowano podczas jego realizacji.

Informacje dotyczące rekrutacji do projektu zostały zamieszczone na stronie internetowej jednostki hufca, tomaszowskim portalu informacyjnym, tomaszowskim forum dyskusyjnym oraz na Facebooku.

Tekst:Dominika Janicka-Harbuz
Źródło:Dokumentacja HP 3-4 HP w Tomaszowie Lubelskim

 


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента