Публикатор Публикатор

Назад

Spółdzielnie socjalne sposobem na wyjście z bezrobocia

Spółdzielnia socjalna łączy cechy firmy, organizacji pozarządowej, misji non-profit i biznesu. Można założyć taką spółdzielnię, trzeba jedynie poznać kilka ważnych faktów, by nie przeoczyć tej szansy wyjścia z bezrobocia.

Jeżeli chcesz założyć spółdzielnię lub przystąpić do już istniejącej, możesz skorzystać z dotacji udzielanej przez Powiatowe Urzędy Pracy. Dotacje i doradztwo dotyczące zagadnień prawnych, tworzenia strategii i biznesplanu spółdzielni, a także poznania podstaw marketingu i promocji oferują też Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Przyznanie środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej regulują: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 149) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie   przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 456 z póź.zm.). Warto się również zapoznać z regulaminem przyznawania bezrobotnym przez Powiatowe Urzędy Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej,  na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych lub przystąpienie do już istniejącej.

Starosta na zasadach określonych w art. 46 ustawy oraz w rozporządzeniu, może ze środków Funduszu Pracy przyznać dofinansowanie: bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej lub absolwentowi klubu integracji społecznej dofinansowanie, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 4-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia przyjmowana jest  na dzień zawarcia umowy.

Od strony formalno-prawnej, aby założyć spółdzielnię socjalną, musimy przede wszystkim przygotować statut spółdzielni. Kiedy jest on spisany, kolejnym krokiem jest przeprowadzenie zebrania założycielskiego. Na nim następuje przyjęcie statutu i wybór organów statutowych. Można też rozpocząć procedurę rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Po rejestracji, spółdzielców czekają jeszcze takie formalności jak: uzyskanie numer REGON, rejestracja w urzędzie skarbowym i uzyskanie numeru NIP, rejestracja w ZUS i założenie konta bankowego, na które będą wpłacane środki z funduszu założycielskiego oraz wpisowe i udziały poszczególnych członków spółdzielni.

W przypadku dzielenia zysku spółdzielni, stosujemy się do wytycznych zawartych w ustawie o spółdzielniach socjalnych.

Założenie i prowadzenie działalności w formie spółdzielni socjalnej nie jest proste. Wymaga bardzo dużego zaangażowania, umiejętności, codziennej pracy grupy tworzących ją osób. Ważne, aby osoby podejmujące się tego zadania zdawały sobie sprawę z trudności, z jakimi przyjdzie się im zmierzyć. Z drugiej strony są szansą na znalezienie swojego miejsca na runku pracy.

Aktualnie Katalog Spółdzielni Socjalnych zawiera 1290 wpisów, wielokrotnie więcej niż 10 lat temu. Świadczy to o ogromnym rozwoju polityki społecznej w tym zakresie  oraz dużym zainteresowaniu taką formą działalności wśród bezrobotnych.

Autor: Teresa Głód, specjalista ds. rozwoju zawodowego w CEiPM w Tarnobrzegu

Źródło:

www.puptarnobrzeg,pl

www.ekonomiaspołeczna.pl


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента