Публикатор Публикатор

Назад

Świetlica środowiskowa – miejsce przyjazne młodzieży

W sytuacji wadliwego funkcjonowania rodziny, skuteczną formą pomocy dzieciom i młodzieży okazują się świetlice środowiskowe, które funkcjonują m.in. w ramach struktur OHP. W świetlicy należy organizować czas mądrze i ciekawie, uczyć świata, rozwijać zainteresowania i przy okazji rozmawiać.

Rodzina stanowi podstawowe środowisko życia człowieka, które w istotny sposób oddziałuje na rozwój i wychowanie młodego pokolenia. Stanowi podstawowe, naturalne i pierwotne środowisko, w którym dziecko rozwija się i wychowuje. Ma ogromny wpływ na kształtowanie jego osobowości, rozwój jego zdolności i umiejętności osiągania sukcesu.

Problemy współczesnej rodziny

Bardzo częstym zjawiskiem występującym w dzisiejszych czasach jest dysfunkcjonalność rodziny, przejawiająca się niewłaściwym wypełnianiem swoich funkcji, niedostatecznym wywiązywaniem się z obowiązków względem dzieci i innych członków rodziny, nieumiejętnością pomyślnego rozwiązywania problemów i sytuacji kryzysowych. Zła kondycja rodziny odbija się na życiu dziecka, prowadząc do zaburzeń w rozwoju fizycznym, intelektualnym, moralnym i osobowościowym, a także do nasilającego się zjawiska demoralizacji czy pogłębiania się deficytów.

W sytuacji niewłaściwego funkcjonowania rodziny, skuteczną formą pomocy dzieciom
i młodzieży okazują się formy wsparcia dziennego takie jak świetlice środowiskowe,
które funkcjonują m.in. w ramach struktur OHP. Ich głównym zadaniem jest wspieranie rodziny w wypełnianiu jej podstawowych funkcji, pomoc młodzieży oraz współpraca ze szkolą w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, poprzez działania wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne.

Rola świetlic środowiskowych

Świetlice środowiskowe koncentrują swoją działalność na następujących zadaniach:

1. Zapewnienie dzieciom i młodzieży, zagrożonych zjawiskami patologicznymi, warunków do zrównoważonego rozwoju i wyrównywania szans edukacyjnych, poprzez udostępnienie szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych i pomoc w nauce szkolnej.

2. Wyposażenie dzieci i młodzieży w wiedzę, umiejętności i postawy, które w życiu dorosłym pomogą im ustrzec się przed uzależnieniami, popadaniem w przestępczość i używaniem przemocy poprzez: 
 prowadzenie programów przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom,
 udzielanie wparcia młodzieży,
 budowanie atmosfery bezpieczeństwa,
 budowanie poczucia własnej wartości,
 konstruktywne zagospodarowanie czasu wolnego,
 budowanie i podtrzymywanie więzi społecznych,
 budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem.

3. Wskazanie dzieciom i młodzieży rożnych form spędzania czasu wolnego, alternatywnych wobec patologicznych wzorców środowiska:
 rozwój indywidualnych zainteresowań i pasji,
 organizację zajęć komputerowych, plastycznych, sportowych i muzycznych,
 organizację czasu wolnego w świetlicy: gry i zabawy grupowe, gry stolikowe, komputerowe itp.,

Świetlica środowiskowa dla młodzieży z grupy ryzyka powinna przedstawiać konstruktywną ofertę wychowawczą, która umożliwi im uzupełnienie ich podstawowych deficytów życiowych.

Rola wychowawcy w świetlicy

Z punktu widzenia wychowawcy trzeba pamiętać, że z młodzieżą nie należy pracować
w sposób „mechaniczny”. Przede wszystkim trzeba umieć coś robić, następnie umieć to pokazać i wspólnie z uczestnikami to wykonywać. Chodzi o to, aby w świetlicy organizować czas mądrze i ciekawie, uczyć świata, rozwijać zainteresowania i przy okazji rozmawiać. Rozmawiać, wykonując prace plastyczne, rozmawiać, grając w gry stolikowe, rozmawiać, przygotowując jasełka. Zdumiewająco wiele można się wówczas dowiedzieć o swoich wychowankach, o ich problemach, radościach i planach. Ponadto w rozmowie można przemycić wiele konstruktywnych treści wychowawczych, a w zabawie odreagować wiele emocji. Wówczas świetlica środowiskowa może stać się dla młodzieży alternatywą wobec patologicznych wzorców środowiska, miejscem, gdzie młodzież otrzyma wsparcie, rozwija zainteresowania i pasje.

Justyna Heksel - starszy wychowawca 11-4 ŚHP w Starogardzie Gdańskim

Źródła:
1. Katarzyna Stanek, Świetlice środowiskowe, jako placówki wspierające funkcje opiekuńczo wychowawcze rodziny, http://społecznieodpowiedzialni.pl
2. Leszek Loose, Po co i dla kogo świetlice socjoterapeutyczne, ŚWIAT PROBLEMÓW,
nr 3 (86), Warszawa 2000, s.38-39.


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента