Публикатор Публикатор

Назад

Twoja przyszłość w Twoich rękach

Podstawowym problemem, z jakim po zakończeniu edukacji musi zmierzyć się każdy młody człowiek jest znalezienie zatrudnienia.

Młodzież to grupa charakteryzująca się niską aktywnością zawodową (z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w roku 2013 tylko 33,5% osób było aktywnych zawodowo) i niskim wskaźnikiem zatrudnienia. W roku 2013 w ewidencji bezrobotnych do 25 roku życia było aż 400 tys. osób, z czego ponad połowa to osoby zamieszkujące tereny wiejskie i ponad połowa to młode kobiety.

Trudna sytuacja na rynku pracy młodzieży jest zjawiskiem obserwowanym niemal w całej Unii Europejskiej (7,5 mln osób w wieku 15 – 24 lat nie pracuje zawodowo, nie uczy się ani nie uczestniczy w żadnych szkoleniach, 30,1% bezrobotnych poniżej 25 r.ż. pozostaje bez pracy od ponad roku – dane z 2013 roku). Uzasadnia to konieczność podejmowania działań na rzecz poprawy sytuacji młodych ludzi na poziomie europejskim oraz w poszczególnych krajach członkowskich.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie w latach 2012 – 2014 przystępowało z pozytywnym skutkiem do konkursów organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach  w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Działania 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie" Poddziałania 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy". Zrealizowano dwie edycje projektu „Twoja przyszłość w Twoich rękach" (łącznie dla 60 osób).

Przygotowanie projektu zostało poprzedzone gruntowną analizą danych statystycznych Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, Młodzieżowego Biura Pracy i Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie. Młodzież została wybrana do projektu przez komisję rekrutacyjną na podstawie ankiety i rozmowy kwalifikacyjnej z udziałem doradcy zawodowego. W pierwszej kolejności przyjmowane były osoby z niskim wykształceniem, bez doświadczenia zawodowego, długotrwale pozostające bez pracy, będące w trudnej sytuacji społeczno – materialnej.

Pierwszym etapem projektu były zajęcia mające na celu identyfikację potrzeb oraz przygotowanie uczestników do wejścia na rynek pracy. Dla wszystkich uczestników został stworzony Indywidualny Plan Działania, określający ścieżkę ich rozwoju zawodowego. Podczas warsztatów aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności zwiększające szanse na znalezienie zatrudnienia, w tym umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych, metod poszukiwania pracy, prowadzenia rozmowy z pracodawcą, wyszukiwanie ofert pracy.

Drugim etapem projektu były zajęcia mające na celu rozwój osobisty uczestników. Przeprowadzono warsztaty umiejętności interpersonalnych, mające na celu nabycie umiejętności nawiązywania kontaktów i utrzymania dobrych relacji z innymi ludźmi.

Trzeci etap projektu to zajęcia podwyższające kwalifikacje zawodowe, w ramach których przeprowadzono kurs zawodowy powszechnie uważany za „męski": „sprzedawca - magazynier z obsługą kas fiskalnych i obsługą wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej" zakończonym państwowych egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego i wydaniem stosownego certyfikatu. Po zrealizowaniu kursu 55 beneficjentów odbyło 2-miesięczne praktyki w zakładach pracy. Praktyki miały na celu poszerzenie wiedzy zdobytej podczas kursu zawodowego i rozwijanie umiejętności wykorzystania jej w praktyce – integrację wiedzy teoretycznej z praktyczną oraz poznanie zasad organizacji i mechanizmów funkcjonowania zakładów pracy.

Celem projektu było podniesienie aktywności zawodowej i zdolności zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 18 – 24 lat z regionu częstochowskiego. Projekt ukończyło 59 osób. Zrealizowano wszystkie zaplanowane działania, co doprowadziło do uzyskania zakładanych rezultatów: znaczną poprawę umiejętności interpersonalnych, wzrost poczucia własnej wartości, wzrost umiejętności poruszania się po rynku pracy, nabycie kwalifikacji zawodowych, podjęcie zatrudnienia przez 40% uczestników tj. 24 osoby, w tym 10 kobiet na okres minimum 3 miesięcy. Poza tym kilka osób zostało zatrudnione na okres próbny krótszy niż 3 miesiące.

 

Autor:

Halina Pierzyńska Śląska Wojewódzka Komenda OHP w Katowicach – CEiPM w Częstochowie,

Źródło:

 Dane statystyczne Europejskiego Urzędu Statystycznego „Eurostat"

 


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента