Публикатор Публикатор

Назад

Wsparcie na starcie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim zaprasza do udziału w projekcie systemowym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – „Wsparcie na starcie”

 

Projekt skierowany jest m.in. do :

a) osób opuszczających system pieczy zastępczej z indywidualnym programem usamodzielnienia.
Do wyboru są:
 kursy zawodowe, językowe, prawa jazdy,
 warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych,
 częściowe pokrycie kosztów nauki na poziomie wyższym, ponadgimnazjalnym, gimnazjalnym, policealnym,
 karnety (vouchery) na usługi społeczne, sportowe, kulturalne i zdrowotne,
 poradnictwo specjalistyczne (doradca zawodowy, prawnik, psycholog).

b) osób niepełnosprawnych - minimum 3 działania spośród:
 kursy zawodowe, językowe, prawa jazdy,
 indywidualna rehabilitacja,
 dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego,
 warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych,
 częściowe pokrycie kosztów nauki na poziomie ponadgimnazjalnym, gimnazjalnym, policealnym,
 karnety (vouchery) na usługi społeczne, sportowe, kulturalne i zdrowotne,
 poradnictwo psychologiczne, doradcy zawodowego, prawnika.

c) rodziny zastępcze oraz wolontariusze - Program Aktywności Lokalnej
Dla rodziców zastępczych proponowane są:
 udział w grupie samopomocowej dla rodzin zastępczych,
 udział w warsztacie kompetencji i umiejętności wychowawczych,
Dla wolontariuszy zrzeszonych w Powiatowym Centrum Wolontariatu
 udział w Klubie Wolontariusza,
 szkolenia.

Beneficjentami projektu mogą być osoby:
 bezrobotne i nieaktywne zawodowo,
 zagrożone wykluczeniem społecznym,
 w wieku aktywności zawodowej (15-64),
 posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

 

Szczegółowych informacji udziela PCPR,
ul. Konstytucji 3 Maja 16, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
tel. (25) 756-40-26, (25) 756-40-28,
godziny pracy 8:00-16:00, pok. 103

 

Autor: Magdalena Solawa
Źródło: Strona internetowa PCPR w Mińsku Mazowieckim –
www.pcpr-minskmaz.pl

 

 

 

 

 

 


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента