Публикатор Публикатор

Назад

Zasady dobrej komunikacji werbalnej

Najistotniejszym elementem w pozyskiwaniu pracy (po złożeniu CV i pozytywnym rozpatrzeniu naszej oferty) staje się rozmowa kwalifikacyjna. Powinna ona odbywać się w warunkach sprzyjających prowadzeniu prawidłowej komunikacji werbalnej. Język oraz uważne słuchanie stają się w danej sytuacji najważniejszym narzędziem w pozyskiwaniu pracy.

Powinniśmy pamiętać o podstawowych zasadach wiodących prym w tym rodzaju komunikacji. Słowa, stylistyka i składnia staną się linią porozumiewania z potencjalnym pracodawcą.

Oto 10 najważniejszych wskazówek, które należy stosować w komunikowaniu się z potencjalnym pracodawcą:

  1. Skup się na osobie pracodawcy, nie uciekaj wzrokiem  podczas wypowiadanych przez siebie zdań w stronę okna, sufitu lub podłogi.
  2. Pozwól dokończyć wypowiadane zdania tak, aby cały kontekst wypowiedzi był dla nas zrozumiały. Unikniemy wówczas sytuacji nieporozumienia.
  3. Wypowiadaj się w sposób płyny, wyraźny i w miarę możliwości precyzyjny.
  4. Nie narzucaj w rozmowie swojego punktu widzenia na dany temat. Niedopuszczalne jest przekonywanie na siłę, abyśmy to właśnie my zostali zatrudnieni na dane stanowisko. Ma się to odbyć jedynie poprzez wskazanie naszych mocnych cech. Swoboda w ocenie naszych kwalifikacji należy do pracodawcy.
  5. Unikaj używania zwrotów oceniających oraz wiążących się z tym gwałtownych reakcji.
  6. W sytuacji pojawienia się dwuznaczności wypowiedzi, dobrze jest upewnić się, czy prawidłowo zrozumieliśmy komunikat, został on przez nas prawidłowo sformułowany.
  7. Nie są wskazane żarty, które nie mają związku ze składaną ofertą pracy.
  8. Nie należy zadawać zbyt wielu pytań. Są one uważane za element utrudniający prawidłową komunikację, gdyż mogą przyczynić się do utracenia przez wypowiadającego komunikat, obranego przez niego toku myślenia.
  9. Posługuj się słownictwem oraz składnią preferowaną dla danego środowiska zawodowego przy zachowaniu zasad kultury języka polskiego (należy unikać: ja, mi się, no, ale).
  10. Źle odbierane jest szybkie i chaotyczne wypowiadanie zdań, wskazane są przerwy, aby zachować prawidłowy oddech. Można w ramach odstresowania się wskazać przykłady, których jesteśmy pewni. Taka metoda wzbudza w nas większe poczucie pewności siebie.

Przedsiębiorca poszukujący pracownika ma świadomość tego, że od „zbadania" umiejętności komunikacyjnych osoby zaproszonej na rozmowę kwalifikacyjną zależeć będzie efektywność wykonywanych przez nią poleceń służbowych.

Autor: Rafaela Kaczmarek MCK Stargard Szczeciński

Opracowanie: źródła własne.


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента