Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Od szkolenia do zatrudnienia

Oś I „Osoby młode na rynku pracy” Priorytet Inwestycyjny 8ii „Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie Gwarancji dla Młodzieży”.

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Realizacja projektu: do 31 sierpnia 2018 r.

Cel główny projektu: poprawa sytuacji osób młodych w wieku 18-24 lata z grupy NEET poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu.

Projekt stanowi odpowiedź na problem wysokiego bezrobocia wśród ludzi młodych. Wśród przyczyn, które osłabiają pozycję młodzieży na rynku pracy najczęściej wymieniane są: niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, brak umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego oraz  niedostateczne kompetencje miękkie.

Działania projektowe są zatem kompleksową ofertą wsparcia, wykorzystującą niezbędne formy pomocy ukierunkowane na doprowadzenie uczestnika projektu do zatrudnienia.

W ramach projektu zaplanowane zostało oddziaływanie doradcze zintegrowane ze szkoleniem zawodowym w kierunkach wskazywanych jako zawody deficytowe, wobec których istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy i 3-miesięcznym stażem u pracodawcy.

Wsparcie zostało zróżnicowane w zależności od indywidualnej sytuacji potencjalnego uczestnika projektu.

 

W ramach projektu młodzież będzie mogła uczestniczyć w następujących zajęciach:

 • indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym,

 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,

 • grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty,

 • indywidualne wsparcie psychologiczne,

 • zajęcia z zakresu zapobiegania depresji,

 • warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się,

 • kursy zawodowe (wraz z stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną),

 • kursy językowe, kursy z zakresu obsługi różnych programów komputerowych (np. graficznych, edytorów tekstu, do nauki programowania itp.), kursy komputerowe o standardzie ECDL, kurs prawa jazdy kat. B,

 • warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty,

 • staże zawodowe (wraz z stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną),

 • indywidualne pośrednictwo pracy/pośrednictwo w zakresie organizacji staży zawodowych.

 

Ukończenie różnego rodzaju warsztatów, szkoleń i kursów ma umożliwić uczestnikom projektu nabycie nowych umiejętności oraz start w dorosłe życie.

Projekt zakłada objęcie wsparciem 2800 osób z terenu całego kraju, które pozostają bez zatrudnienia, nie uczą się i nie szkolą w wieku 18-24 lata (w tym 1680 kobiet i 1120 mężczyzn).

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

 

Projekt jest realizowany w 252 jednostkach organizacyjnych OHP na terenie całego kraju, w tym m.in. w centrach edukacji i pracy młodzieży, centrach kształcenia i wychowania, młodzieżowych centrach kariery, punktach pośrednictwa pracy, ośrodkach szkolenia zawodowego, środowiskowych hufcach pracy, hufcach pracy, ośrodkach szkolenia i wychowania.

 

 

„Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
„Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.