Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

OHP


OHP, czyli Ochotnicze Hufce Pracy są instytucją państwową o zasięgu ogólnopolskim, nadzorowaną przez Ministra właściwego ds. pracy.


Głównym zadaniem OHP jest organizacja kompleksowego wsparcia dla młodzieży w zakresie jej aktywizacji społecznej i zawodowej, w tym: wychowania, kształcenia zawodowego, szkoleń zawodowych, planowania indywidualnej ścieżki zawodowo-edukacyjnej oraz zatrudnienia.


Ochotnicze Hufce Pracy wspierają młodych ludzi w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych i społecznych. Stwarzają im warunki do wyrównania szans na udany start w dorosłe życie, niezależnie od sytuacji materialnej.


Kadra OHP dba o to, aby młodzież ukończyła naukę i jednocześnie zdobyła zawód, który będzie mogła wykonywać w przyszłości.

 

Jednostki organizacyjne OHP

Jednostki organizacyjne OHP dzielą się ze względu na formy udzielanego wsparcia na:

 • opiekuńczo-wychowawcze dla młodzieży w wieku 15 – 18 lat

 • świadczące usługi rynku pracy dla młodzieży w wieku 15 – 25 lat


Jedną z podstawowych zasad OHP jest zapewnienie młodzieży dostępu do usług o jednakowym standardzie jakości, niezależnie od tego, w jakiej części Polski mieszkają i z jakiej pochodzą miejscowości.


Wszystkie działania dla młodzieży, świadczone przez jednostki opiekuńczo-wychowawcze i jednostki rynku pracy, są bezpłatne.
Uczestnictwo w OHP jest całkowicie dobrowolne!


Pamiętaj: Jednostki OHP prowadzą również świetlice środowiskowe, organizują wydarzenia kulturalne, sportowe, targi pracy oraz giełdy pracy. Są one dostępne dla młodzieży z okolic danej jednostki, w tym dla młodych ludzi, którzy nie są uczestnikami OHP.

 

Adresaci wsparcia

OHP obejmuje wsparciem trzy grupy młodzieży

 • W wieku 15-18 lat, mającej trudności w nauce, pragnącej uzupełnić wykształcenie i zdobyć zawód. W tej grupie znajdują się młodzi ludzie, którzy z uwagi na bariery materialne i rodzinne nie mieli warunków do kontynuowania nauki, potrzebują instytucjonalnego wsparcia w rozwiązywaniu problemów społecznych i rodzinnych oraz możliwości wyrównania szans na udany start w dorosłe życie,

 • W wieku 18-25 lat, która nie posiada kwalifikacji zawodowych, bezrobotnej, poszukującej pracy, potrzebującej wsparcia w zakresie:

 1. poradnictwa zawodowego,

 2. szkolenia zawodowego,

 3. uzupełnienia lub podniesienia kwalifikacji zawodowych, przekwalifikowania,

 4. pośrednictwa pracy

 • Uczniów i studentów, którzy chcą podjąć pracę krótkoterminową lub sezonową.

 

Z kim współpracuje OHP?

Współpracujemy z:

 • rodzicami młodzieży uczestniczącej w OHP

 • pracodawcami

 • instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz młodzieży

 • jednostkami samorządu terytorialnego

 • szkołami i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi

 • innymi osobami zainteresowanymi pomocą młodzieży lub współpracą z OHP.