Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Od szkolenia do zatrudnienia - schemat udziału w projekcie

Schemat wsparcia dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie rozpoczyna się od indywidualnego doradztwa zawodowego i opracowania Indywidualnych Planów Działania, obejmujących zakres wsparcia mający na celu przede wszystkim pomoc młodej osobie w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy.

 

Schemat wsparcia uczestnika

Szkolenia obowiązkowe:

 • indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym – 4 godziny,

 • grupowe zajęcia z doradcą zawodowym – 40 godzin,

 • grupowe wsparcie psychologiczne – 10 godzin,

 • zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży – 10 godzin,

 • kurs zawodowy – śr. 150 godzin,

 • 3-miesięczny staż zawodowy – śr. 480 godzin (śr. 160 godzin w miesiącu),

 • indywidualne pośrednictwo pracy – śr. 16 godzin,

 • warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się – 20 godzin,

 • warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty – 10 godzin.

 

Szkolenia fakultatywne:

 • indywidualne wsparcie psychologiczne – 5 godzin,

 • kurs językowy – ok. 80 godzin,

 • zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych –  30 godzin,

 • kurs ECDL (European Computer Driving Licence) – ok. 60 godzin,

 • kurs prawa jazdy kat. B – ok. 60 godzin.

 

Opis schematu udziału w projekcie

Na pierwszym etapie realizacji wsparcia projektowego wszyscy uczestnicy skorzystają z zajęć grupowych – z doradcą zawodowym i psychologiem. Będą mogli wybrać dodatkowo konsultacje psychologiczne w formie indywidualnej, zależnie od potrzeb konkretnej osoby (ta forma wsparcia będzie dostępna dla uczestników przez cały okres realizacji projektu).

Drugi i zarazem zasadniczy etap zakłada, iż każdy uczestnik ukończy kurs zawodowy w celu zdobycia lub zmiany zawodu, czy podniesienia posiadanych już kwalifikacji.

Wsparcie na tym etapie zostanie uzupełnione o różnego rodzaju warsztaty, kursy i szkolenia, prowadzące do nabycia umiejętności poszukiwanych przez pracodawców: kursy językowe, kursy komputerowe, kursy o standardzie ECDL (lub o równoważnym standardzie), kursy prawa jazdy kat. B, zajęcia z prawnikiem. Wymienione formy wsparcia nie stanowią elementu obowiązkowego w ramach indywidualnej ścieżki wsparcia danej osoby; uwzględnione zostaną tylko te, które będą niezbędne dla poprawy sytuacji danej osoby na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.

Młodzieży zostanie zaproponowany również kurs w zakresie przedsiębiorczości. Udział w nim weźmie wyselekcjonowana grupa osób wykazujących postawy przedsiębiorcze oraz zainteresowanych podjęciem w przyszłości samozatrudnienia – dostępnych jest 260 miejsc szkoleniowych.

Wszyscy uczestnicy po ukończeniu kursów zawodowych zostaną skierowani na 3-miesięczne staże u pracodawców w celu nabycia umiejętności praktycznych do wykonywania określonego zawodu. Będzie to ostatni etap wsparcia w ramach projektu.

Uczestnikom będzie przysługiwało stypendium za każdy miesiąc stażu, pokrycie kosztów niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych, kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu, a w zależności od potrzeb również refundacja kosztów poniesionych na opiekę nad dzieckiem lub osobą zależną.

Projekt zakłada zatem, że każda osoba będzie miała możliwość otrzymania pełnej oferty wsparcia, obejmującej wszystkie formy, które zostaną u niej zidentyfikowane, jako niezbędne w celu poprawy jej sytuacji na rynku pracy.

 

Dodatkowe wsparcie

Przez cały okres realizacji projektu młodzież jest objęta wsparciem opiekuńczo-wychowawczym. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać również z dodatkowego wsparcia socjalnego w postaci dofinansowania kosztów dojazdów na zajęcia projektowe i wyżywienia w trakcie tych zajęć. Ponadto wszystkie osoby biorące udział w projekcie zostaną objęte ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

 

„Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
„Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.