Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Świetlice środowiskowe

Adresy świetlic środowiskowych działających przy jednostkach OHP:

Świetlice przy Centrach Kształcenia i Wychowania OHP

Świetlice przy jednostkach Wojewódzkich Komend OHP

Celem działalności świetlicy środowiskowej jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.

Zadaniem świetlicy jest:

 • pomoc w nauce,
 • organizowanie dzieciom czasu wolnego,
 • rozwijanie zainteresowań,
 • rozwijanie kultury osobistej dzieci,
 • poprawa sprawności fizycznej,
 • rozwój umiejętności interpersonalnych,
 • współpraca z rodzinami dzieci i instytucjami je wspierającymi jak: szkoła, placówki medyczne, kuratorzy sądowi, organizacje pozarządowe.

 Podstawowe formy pracy świetlicy:

 • edukacyjne: odrabianie lekcji, wyrównywanie zaległości w nauce, reedukacja, nauka języków itp.,
 • organizujące czas wolny: gry i zabawy, uczestnictwo w imprezach kulturalnych, np. koncertach, wystawach,
 • wspierające rozwój  zainteresowań i zdolności: plastyczne, teatralne, taneczne, modelarskie itp.,
 • zwiększające kulturę osobistą np. nauka zasad zachowania przy stole, nauka higieny,
 • rozwijające sprawność fizyczną: gry zespołowe, zabawy zręcznościowe, nauka pływania, tenis stołowy itp.,
 • działania na rzecz świetlicy, np. dbanie o wystrój placówki,
 • działania na rzecz środowiska lokalnego, np. współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz organizacjami działającymi na rzecz innych społeczności,
 • współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi), szkołami, pracownikiem socjalnym oraz innymi osobami i instytucjami.

Wychowankowie:

Dzieci i młodzież korzystają ze świetlicy dobrowolnie i nieodpłatnie, wyłącznie na podstawie pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
Zajęcia w świetlicy przewidziane są dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat ze   szczególnym uwzględnieniem:

 • zaniedbanych wychowawczo,
 • pochodzących z grup ryzyka,
 • mających problemy z nauką, zachowaniem,
 • niewykazujących utrwalonych zaburzeń zachowania.

W przypadku braku uzasadnionych przeciwwskazań w świetlicy mogą przebywać dzieci niepełnosprawne.


Organizacja pracy świetlicy:

1. Świetlica czynna jest cały rok kalendarzowy z uwzględnieniem urlopów, świąt, dni wolnych od pracy oraz organizowanych wypoczynków letnich i zimowych dla dzieci.
2. Świetlica jest czynna we wszystkie dni robocze, minimum 4 godziny dziennie w dni robocze, w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży.
3. Liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy musi być odpowiednia   do potrzeb oraz rodzaju prowadzonych zajęć.
4. W czasie zajęć odbywających się na terenie świetlicy pod opieką jednego dorosłego powinno przebywać do 10 uczestników.


Prawa i obowiązki wychowanków:
 
a.  Wychowanek świetlicy ma prawo do:

 • opieki wychowawczej oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć    organizowanych w świetlicy i poza jej terenem, 
 • poszanowania jego godności osobistej, przekonań religijnych, ochrony przed przemocą, życzliwego  traktowania,
 • udziału w zajęciach organizowanych przez świetlicę,
 • swobodnego wyrażania myśli i przekonań.

 b.   Wychowanek ma obowiązek:

 • przestrzegania postanowień zawartych w Regulaminie uczestnika zajęć świetlicy,
 • współpracy w procesie opieki i wychowania,
 • przestrzegania zasad kultury współżycia,
 • pomagania innym,
 • dbania o mienie placówki, uczestniczenia w pracach porządkowych,
 • ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

Samorząd wychowanków:

Młodzież przebywająca w placówce może tworzyć samorząd; jego organizację określa regulamin ustalony wspólnie przez wychowawców i wychowanków i zatwierdzony przez kierownika świetlicy.
Samorząd wybiera opiekuna spośród wychowawców świetlicy. Opiekun samorządu wybierany jest przez dzieci i młodzież spośród wychowawców świetlicy.
Samorząd może przedstawiać kierownikowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach  
dotyczących funkcjonowania placówki

Zasady naboru młodzieży do świetlicy środowiskowej:

a.  Wychowankowie są przyjmowani:
Bez skierowań, na zasadzie dobrowolnego i wewnętrznie umotywowanego zgłoszenia zainteresowanego  i rodzica.
Wychowankowie mogą być również zgłaszani przez instytucje: poradnie,  szkoły, kuratorów, pracowników socjalnych MOPS itp. oraz organizacje pozarządowe.
b.  Przyjęcie dziecka do świetlicy odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodziców  lub prawnych opiekunów dziecka.

Edukacja Edukacja