Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wymagane dokumenty

Rekrutacja odbywa się osobiście w wybranej jednostce OHP lub telefonicznie po złożeniu do jednostki następujących dokumentów:

 • podanie - zgłoszenie do OHP (Pobierz),
 • kwestionariusz osobowy (Pobierz),
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie pracy w celu przygotowania zawodowego (Pobierz),
 • ostatnie świadectwo szkolne,
 • 3-5 zdjęć legitymacyjnych,
 • kopię aktu urodzenia, dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
 • NIP, PESEL,
 • orzeczenie lekarza medycyny pracy wymagane w zależności od specjalizacji zawodowej (miejsce uzyskania takiego orzeczenia znajduje się na stronie internetowej właściwej Wojewódzkiej Komendy OHP lub konkretnej placówki OHP),
 • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadkach kandydata młodocianego nie posiadającego ukończonego gimnazjum, podejmujących kształcenie w formach dla dorosłych,
 • opinia i charakterystyka kandydata wydana przez pedagoga szkolnego w przypadkach kandydata młodocianego nie posiadającego ukończonego gimnazjum.

Dodatkowe dokumenty, które uczestnik OHP będzie zobligowany podpisać:

 • pisemna zgoda rodziców /opiekunów na uczestnictwo w OHP (Pobierz),
 • pisemna zgoda rodzicow/opiekunów prawnych na udział w imprezach organizowanych przez OHP (Pobierz),
 • pisemna zgoda na wykorzystanie wizerunku (Pobierz)
 • pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Pobierz)