Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Nowe kwalifikacje zawodowe z OHP

Problem bezrobocia wśród ludzi młodych dotyczy prawie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Wśród działań, dzięki którym sytuacja ta ma ulec poprawie, jest realizacja programu „Gwarancje dla młodzieży”.

Dzięki niemu osoby poniżej 25 roku życia – niezależnie od tego, czy zarejestrują się w urzędzie pracy, czy też nie, w ciągu czterech miesięcy od zakończenia formalnego kształcenia lub utraty pracy, uzyskają dobrej jakości ofertę pracy, przyuczenia do zawodu albo dalszego kształcenia. Najważniejsze, że będzie ona dostosowana do indywidualnych predyspozycji i zainteresowań zawodowych potrzebującego wsparcia.

Ochotnicze Hufce Pracy, będące beneficjentem unijnych środków, realizują w ramach programu dwa projekty mające na celu pomoc młodym osobom. Powołanie do życia klika lat temu Młodzieżowych Centrów Kariery, Punktów Pośrednictwa Pracy i Ośrodków Szkolenia Zawodowego w małych miejscowościach daje gwarancje, że wsparcie to dociera do szerokiego grona zainteresowanych. Adresowane jest przede wszystkim do młodzieży w wieku 15-17 lat zaniedbującej obowiązek szkolny lub obowiązek nauki („Pomysł na siebie") oraz osób w wieku 18-24 lata, które nie uczą się, nie pracują, nie posiadają kwalifikacji zawodowych lub posiadają kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy, bez doświadczenia zawodowego, a także nieposiadających wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy („Równi na rynku pracy").

Młodzież w wieku 15-16 lat bierze udział w warsztatach wyrównawczych z przedmiotów szkolnych, a także w kursach językowych. Niepełnoletni absolwenci gimnazjów dodatkowo uczestniczą w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, a także kursach komputerowych i warsztatach aktywnego poszukiwania pracy. Natomiast uczestnicy projektu „Równi na rynku pracy" podnoszą lub zdobywają kwalifikacje w szkoleniach zawodowych, a następnie biorą udział w sześciomiesięcznych stażach. Oni również uczestniczą w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, kursach komputerowych i językowych oraz treningach umiejętności społecznych. Każdy z uczestników obu projektów otrzymuje także wsparcie psychologiczne.

Jakie efekty zostaną osiągnięte? To się dopiero okaże. Pierwszy ważny krok ci młodzi ludzie w swoim życiu mają już za sobą – biorą udział w projektach, które pozwolą im na poprawę swojej sytuacji zawodowej, a przez to życiowej. Z pewnością wzrośnie w nich przekonanie o ważności planowania własnej kariery zawodowej, staną się bardziej aktywni, otwarci i przedsiębiorczy. Już wiedzą jak ważne jest zdobywanie kwalifikacji zawodowych zgodnych z tendencjami na lokalnym rynku pracy, gdyż gwarantuje to podjęcie zatrudnienia. Dzięki udziałowi w projektach realizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy będą bogatsi o nowe kwalifikacje, kompetencje, a przede wszystkim doświadczenia zawodowe, które pracodawcy - obok chęci do pracy - cenią najwyżej.

Autor: Monika Obrębowska – Czwórnóg, pośrednik pracy w PPP w Łańcucie

Źródło :

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=pl

http://zielonalinia.gov.pl/Gwarancje-dla-mlodziezy-41819


Widok zawartości stron Widok zawartości stron