Widok zawartości stron Widok zawartości stron

WYMAGANE DOKUMENTY

REKRUTACJA ODBYWA SIĘ OSOBIŚCIE W WYBRANEJ JEDNOSTCE OHP LUB TELEFONICZNIE PO ZŁOŻENIU DO JEDNOSTKI NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

 • podanie o przyjęcie do OHP,
 • kwestionariusz osobowy,
 • ostatnie świadectwo szkolne,
 • 1 fotografia legitymacyjna
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie pracy w celu przygotowania zawodowego,
 • ostatnie świadectwo szkolne,
 • w przypadku uczestnika uzupełniającego kształcenie ogólne w klasie VII lub VIII szkoły podstawowej niezbędna jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (w przypadku uczestników podejmujących przygotowanie zawodowe),
 • zaświadczenie o dochodach w rodzinie (w przypadku ubiegania się kandydata o zakwaterowanie w internacie).
   

DODATKOWE DOKUMENTY, KTÓRE UCZESTNIK OHP BĘDZIE ZOBLIGOWANY PODPISAĆ:

 • pisemna zgoda rodziców/opiekunów na uczestnictwo w OHP,
 • pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w imprezach organizowanych przez OHP,
 • pisemna zgoda na wykorzystanie wizerunku,
 • pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
   

Szczegółowe informacje odnośnie wymaganych dokumentów znajdziesz na stronach Wojewódzkich Komend OHP.

Edukacja Edukacja